งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ. ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ. ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ. ปทุมธานี

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกความหมายของ ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกประเภท ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอก แหล่งข้อมูล ที่อยู่ใกล้ตัวได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกเกี่ยวกับการ รับรู้ข้อมูลได้

3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เรื่อง ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล

4 ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล ความหมายของ ข้อมูล ประเภท ข้อมูล แหล่งข้อมูล การรับรู้ ข้อมูล

5 เรื่อง ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล เพลง เรียนรู้ข้อมูล ข้อมูลนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร... อยู่ที่ไหนนะลองทายดู ถ้าหากใครเห็น ถ้าหากใครรู้... ลองทายดูว่ามันเป็น ยังไง เพราะมันมีประโยช์นมากมาย... ถ้าเธอรับเอาไว้นั้นแหละคือข้อมูล นั้น แหละคือข้อมูล.... ฟังเพลง กด

6 ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล ความหมายของ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เรา สนใจ ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

7 ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ประกอบด้วย ** ข้อมูลสำเนา ทะเบียน บ้านเลขที่ ** ข้อมูลชื่อผู้อาศัย ** ข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด ** ข้อมูลมารดา - บิดา เป็นต้น

8 ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของ ประกอบด้วย ** ข้อมูลรถยนต์ ** ข้อมูลยี่ห้อ ** ข้อมูลประเภทของรถ รุ่น ** ข้อมูล ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

9 การรับรู้ ข้อมูล ข้อมูลภ าพ ข้อมูล ตัวเลข ข้อมูล ตัวอักษร ข้อมูล เสียง

10 การรับรู้ ข้อมูล เราสามารถ รับรู้ข้อมูล สิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5

11 ประเภทของ ข้อมูล

12

13 แหล่งข้อมูล ใกล้ตัว คือ การรับรู้ข้อมูลต่างๆที่ ได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราซี่ง มีอยู่มากมาย หลายประเภท ดังนี้

14 แหล่งข้อมูลใกล้ ตัว

15 โทรทั ศน์ ให้ประโยช์นทั้ง ด้านบันเทิงและสาระ ความรู้ทั้งภาพเสียง โดยผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ ทันเหตูการณ์เป็น แหล่งข้อมูลที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุด แหล่งข้อมูล ใกล้ตัว

16 ให้ข้อมูลแก่ ผู้ฟังผ่านทาง เสียง เช่น ข่าว เพลง และความรู้ อื่น ๆ แหล่งข้อมูล ใกล้ตัว วิทยุ นิตย สาร ให้ข้อมูล หลากหลาย ประเภทเฉพาะ ด้านตามความ สนใจ

17 ให้ข้อมูลหลาย ๆ ด้าน ผ่าน ตัวอักษรและ รูปภาพ แหล่งข้อมูล ใกล้ตัว หนังสือ พิมพ์ คอมพิว เตอร์ ใช้ในการ ประมวลผล สืบค้นข้อมูล ข่าวสาร ความ บันเทิง ผ่าน อินเตอร์เน็ท

18 การสอบถามจาก ผู้ที่เราต้องการ ทราบข้อมูล แหล่งข้อมูล ใกล้ตัว การ สอบถา ม โทรศัพ ท์ ให้ข้อมูลทางเสียง ซึ่งในปัจจุบัน สามารถ ใช้ Internet ได้ ซึ่ง อาจจะให้ข้อมูลใน รูปแบบข้อความ และภาพ

19 แบบทดส อบ เรื่อง ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2

20


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและ แหล่งข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ. ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google