งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ. ปทุมธานี

2 จุดประสงค์การ เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บ รวบรวมข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเก็บรักษา ข้อมูลได้ เพื่อให้ผู้เรียนบอกวิธีการเก็บ รักษาข้อมูลได้

3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เรื่องการเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล

4 การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล ความหมายของการเก็บ รวบรวมข้อมูล ตัวอย่างการเก็บ รวบรวมข้อมูล ความหมายของการเก็บ รักษาข้อมูล ตัวอย่างการเก็บ รักษาข้อมูล

5 วิธีการ รวบรวมข้อมูล

6 คือ การรวบรวมข้อมูลเป็นการ นำข้อมูลมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อ ใช้ในการทำรายงานต่าง ๆ เช่น

7 เก็บข้อมูลจาก การสอบถาม คือ การสอบถามจากผู้ที่เรา ต้องการทราบข้อมูล เช่น จำนวน นักเรียนในห้องเรียนมีกี่คน เก็บข้อมูลจาก การจด บันทึก คือ บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ที่ สนใจในแต่ละวัน หรือบันทึกผล การสังเกตต่าง ๆ วิธีการ รวบรวมข้อมูล

8 เก็บข้อมูลจาก การสำรวจ เช่น สำรวจว่าในโรงเรียนของ เรามีห้องเรียนทั้งหมดกี่ห้อง เก็บข้อมูลจาก การ ทดลอง เช่น นักเรียนทดลองปลูก ต้นไม้ และ สังเกตการเจริญเติบโตของ ต้นไม้ วิธีการ รวบรวมข้อมูล

9 ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลภายใน โรงเรียน และนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน ดังต่อไปนี้ - จำนวนห้องเรียน - จำนวน เครื่องเด็กเล่น - จำนวนห้องกิจกรรม - ครูในดวงใจ ช่วยกันคิด หน่อยนะ.....

10 เรื่อง การเก็บ รักษาข้อมูล

11 เมื่อมีการ รวบรวม ข้อมูล ต่าง ๆ แล้วต้องหาวิธีการเก็บ รักษาเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญ หายไป และในขณะเดียวกันต้อง สามารถค้นหาได้สะดวกและ รวดเร็ว ดังนั้นจึงมีวิธีการจัดเก็บ แบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การเก็บรักษาข้อมูล คือ

12 การเก็บ รักษาข้อมูล 1. เก็บเป็นแฟ้ม เอกสาร เป็นวิธีการบันทึก ข้อมูลลงบน แผ่นกระดาษ แล้ว รวบรวมใส่แฟ้มแบ่งเป็น หมวดหมู่ต่าง ๆ จัดเก็บ ได้ง่ายไม่ต้องใช้ เครื่องมือและเทคโนโลยี มากนัก

13 2. เก็บในเทป บันทึกเสียง เครื่องบันทึกเทป สามารถบันทึกข้อมูลเป็น เสียงต่าง ๆ ได้ เช่น เสียงพูด เสียงเพลง เสียงของเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เสียงลมพัด เสียงฝนตก เป็นต้น การเก็บ รักษาข้อมูล

14 3. การเก็บ ภาพถ่าย โดยใช้กล้อง ถ่ายภาพ สามารถเก็บ ภาพถ่ายและข้อมูลที่ สำคัญต่าง ๆ ไว้ใช้ใน การค้นคว้า อ้างอิงต่าง ๆ กล้องถ่ายภาพสามารถ บันทึกเป็นแผ่นภาพ หรือเป็นภาพดิจิตอล นำไปเก็บใน คอมพิวเตอร์ได้

15 4. เก็บในแฟลช ไดรฟ์ Flash Drive ( หรือที่หลายคนเรียก Handy Drive, Thumb Drive, USB Drive) เป็นบันทึก ข้อมูลขนาดเล็กที่พกพา ไปได้สะดวก เป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลหรือไฟล์จาก คอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา สะดวก ในการพกพาติดตัว การเก็บ รักษาข้อมูล

16 5. แผ่นซีดี หรือ ซีดี - รอม เก็บข้อมูลได้ มากกว่าแผ่นดิสเก็ต หลายเท่า แต่การ จัดเก็บต้องใช้เครื่องขับ ที่สามารถเขียนได้ เนื่องจากซีดี - รอม มี แบบที่อ่านได้อย่างเดียว (CD-ROM) อ่านและ เขียนได้ (CD-R) และ อ่าน เขียน และลบได้ (CD-RW)

17 การเก็บ รักษาข้อมูล 6. ฮาร์ดดิสก์ เก็บข้อมูลเหมือน แผ่น CD แต่มีขนาดใหญ่ กว่าและน้ำหนักมากกว่า ดังนั้นจึงถูกเก็บไว้ใน ตัวเครื่องเพื่อเก็บข้อมูล โปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ง เคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้ยาก

18 แบบทดส อบ เรื่องการเก็บรวบรวมและรักษา ข้อมูล ให้ปฎิบัติลงในใบงานที่ 2 การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2

19


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ข้อมูลและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การเก็บรวบรวมและ รักษาข้อมูล โดย นางสาวสายพิณ บุณ ยานันต์ โรงเรียนธัญวิทย์ จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google