งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2

2 คำนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในการเรียนบทเรียนนี้ได้แนะนำให้นักเรียนรู้จักการทำงาน และองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปในภายภาคหน้า BACK home

3 1. เลือกแบบทดสอบก่อนเรียนจากเมนูหลักก่อน
ข้อแนะนำ 1. เลือกแบบทดสอบก่อนเรียนจากเมนูหลักก่อน 2. แล้วเลือกหัวข้อเรื่องที่เรียน 3. เลือกแบบทดสอบหลังเรียน BACK home

4 Next home แบบทดสอบก่อนเรียน เทคโนโลยี ขั้นตอนการผลิต
ฮาร์ดแวร์ Haedware ข้อมูล Data แบบทดสอบหลังเรียน ผู้พัฒนาข้อมูล ออกจากโปรแกรม Next home

5 เทคโนโลยี หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลข้อมูล สามารถนำไปใช้ได้อย่างมากมาย Next BACK home

6 การจัดทำสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT
Information and communication tecnology Next BACK home

7 การจัดทำสารสนเทศ คือการแปลงสภาพข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ได้
Next BACK

8 สารสนเทศ ประมวลผล ข้อมูลดิบ Next BACK home

9 องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร์ (software) ข้อมูล (data) บุคลากร (people) ขั้นตอนการผลิต (Process) Next BACK home

10 ฮาร์ดแวร์Hardware Next BACK home

11 ซอฟแวร์ (software) Next BACK home

12 ข้อมูล (data) Next BACK home

13 การดูแลรักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล เก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ
การทำสำเนาข้อมูล เพื่อนำข้อมูลเก็บรักษาไว้หรือนำไปแจกจ่ายภายหลัง การสื่อสารและเผยแพร่ ส่งต่อไปยังผู้ที่ใช้งานที่ห่างไกลได้ง่าย การปรับปรุงข้อมูล จะต้องค้นหาได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว Next BACK home

14 บุคลากร ( people) Next BACK home

15 ขั้นตอนการผลิต (process)
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลลัพธ์ การเก็บรักษาข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม Next BACK

16 แบบทดสอบก่อนเรียน Next BACK home

17 ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูลที่ดี
ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของข้อมูลที่ดี ก. มีความถูกต้องและเที่ยงตรง ข. ต้องมีความเป็นปัจจุบัน ค. ต้องมีความสมบูรณ์ชัดเจน ง. ต้องนำไปจำหน่ายเป็นเงิน ข้อต่อไป BACK home

18 ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูล
ก. โทรทัศน์ ข. หม้อหุงข้าว ค. วิทยุ ง. หนังสือ ข้อต่อไป BACK home

19 ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่การดูแลรักษาจัดเก็บข้อมูล
ก. การจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้นำกลับมาใช้ได้ ข. การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกนำมาใช้ได้อย่างสะดวกและชัดเจน ค.การจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบของตัวหนังสือและทำสำเนาเก็บไว้ด้วย BACK ง.การดูแลรักษาข้อมูลต้องถูกปกป้องจากการทำลาย ลักลอบใช้ หรือแก้ไขโดยมิชอบ ข้อต่อไป home

20 ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของข้อมูล
ก. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ข. ข้อมูลที่มาจากคอมพิวเตอร์ BACK ค.ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ง. ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ข้อต่อไป home

21 ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการผลิตสารสนเทศ
ก. ฮาร์ดแวร์ ข.ซอฟต์แวร์ ค.ข้อมูล ง. เทคโนโลยี BACK home

22 แบบทดสอบหลังเรียน Next BACK home

23 ก. การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
ข้อ1.เทคโนโลยี่สารสนเทศหมายถึงข้อใด? ก. การจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ข.ขั้นตอนการผลิตข้อมูล ค. การติดต่อสื่อสารในโลกเทคโนโลยี ง. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อต่อไป BACK home

24 ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ให้บริการข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
ก. เครื่องพิมพ์ ข. โมเด็ม ค. โทรศัพท์ ง. วิทยุ ข้อต่อไป BACK home

25 ข้อ 3. ข้อใดคือประโยชน์ของข้อมูล
ก.ทำให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ข.เป็นแหล่งความรู้ ค.สามารถนำไปใช้ได้จริง ง.ถูกทุกข้อ ข้อต่อไป BACK home

26 ข้อ 4. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง
ข้อ 4. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง ก.คน ข.วัตถุสิ่งของ ค. สถานที่ ง. ถูกทุกข้อ ข้อต่อไป BACK home

27 ข้อ 5. นักเรียนเปรียบเทียบตัวเองกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนสมองของนักเรียนจะเป็นส่วนใดของคอมพิวเตอร์
ก.เป็นส่วนรับข้อมูล ข. เป็นส่วนความจำ ค. เป็นส่วนคำนวน ง.เป็นส่วนแสดงผล Next BACK home

28 ถูกต้องแล้วจ้า เก่งจัง
BACK ทำข้อต่อไป ซิจ๊ะ home

29 ผิดไปแล้ว ทำใหม่ นะจ๊ะ
BACK home

30 นางสาวอรพินท์ บัวสรวง ครูระดับ คส 2 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ผู้พัฒนาโปรแกรม นางสาวอรพินท์ บัวสรวง ครูระดับ คส 2 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ Next BACK home

31 สวัสดี BACK home


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google