งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนผ่อง พลอยอนุสรณ์ คำ นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนผ่อง พลอยอนุสรณ์ คำ นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนผ่อง พลอยอนุสรณ์

3 คำ นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ โดยอาศัยเครื่อง คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในการเรียน บทเรียนนี้ได้แนะนำให้นักเรียนรู้จักการ ทำงาน และองค์ประกอบของเครื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปในภาย ภาคหน้า

4 1. เลือกแบบทดสอบก่อน เรียนจากเมนูหลักก่อน 2. แล้วเลือกหัวข้อ เรื่องที่เรียน 3. เลือก แบบทดสอบหลัง เรียน

5

6 หมายถึง เทคโนโลยีที่มี ความเกี่ยวข้องกับการ จัดเก็บข้อมูลและการ ประมวลข้อมูล สามารถ นำไปใช้ได้อย่างมากมาย

7 การจัดทำ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร หรือ ICT Information and communication tecnology

8 การจัดทำ สารสนเทศ คือ การแปลงสภาพ ข้อมูลดิบให้เป็น สารสนเทศที่ใช้ ประโยชน์ได้

9

10 องค์ประกอบของการ ผลิตสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร์ (software) ข้อมูล (data) บุคลากร (people) ขั้นตอนการผลิต (Process)

11 ฮาร์ดแวร์ Hardwa re

12 ซอฟแวร์ (software)

13 ข้อมูล (data)

14 การดูแล รักษาข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูล เก็บไว้ใน สื่อบันทึกต่างๆ การทำสำเนาข้อมูล เพื่อนำ ข้อมูลเก็บรักษาไว้หรือ นำไปแจกจ่ายภายหลัง การสื่อสารและ ส่ง ต่อไปยังผู้ที่ใช้งานที่ห่างไกล ได้ง่าย การสื่อสารและเผยแพร่ ส่ง ต่อไปยังผู้ที่ใช้งานที่ห่างไกล ได้ง่าย การปรับปรุงข้อมูล จะต้อง ค้นหาได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

15 บุคลากร ( people)

16 ขั้นตอนการผลิต (process) การเก็บรวบรวม ข้อมูล การประมวลผล ข้อมูล การแสดง ผลลัพธ์ การเก็บรักษา ข้อมูล การสื่อสาร โทรคมนาคม

17

18 ก. มีความถูกต้องและ เที่ยงตรง ข. ต้องมีความเป็น ปัจจุบัน ค. ต้องมีความสมบูรณ์ ชัดเจน ง. ต้องนำไปจำหน่าย เป็นเงิน ข้อ 1. ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูลที่ดี

19 ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่ แหล่งข้อมูล ก. โทรทัศน์ ข. หม้อ หุงข้าว ค. วิทยุ ง. หนังสื อ

20 ข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่การดูแล รักษาจัดเก็บข้อมูล ก. การจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้นำกลับมาใช้ได้ ข. การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบที่สามารถเรียก นำมาใช้ได้อย่างสะดวกและ ชัดเจน ค. การจัดเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบ ของตัวหนังสือและทำสำเนาเก็บ ไว้ด้วย ง. การดูแลรักษาข้อมูลต้อง ถูกปกป้องจากการทำลาย ลักลอบใช้ หรือแก้ไขโดยมิ ชอบ

21 ข. ข้อมูลที่มาจาก คอมพิวเตอร์ ค. ข้อมูลที่เป็น ตัวอักษร ง. ข้อมูลที่เป็น รูปภาพ ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของข้อมูล ก. ข้อมูลที่ เป็นตัวเลข

22 ข้อ 5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบ ของการผลิตสารสนเทศ ก. ฮาร์ดแว ร์ ข. ซอฟต์แว ร์ ค. ข้อมู ล ง. เทคโนโ ลยี

23 แบบทดสอบ หลังเรียน

24 ข้อ 1. เทคโนโลยี่สารสนเทศ หมายถึงข้อใด ? ก. การจัดเก็บข้อมูลและ ประมวลผลข้อมูล ข. ขั้นตอนการผลิต ข้อมูล ค. การติดต่อสื่อสารในโลก เทคโนโลยี ง. การประกอบเครื่อง คอมพิวเตอร์

25 ก. เครื่องพิม พ์ ข. โมเด็ม ค. โทรศัพท์ ง. วิทยุ ข้อ 2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ให้บริการ ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร

26 ข้อ 3. ข้อใดคือประโยชน์ ของข้อมูล ก. ทำให้ทราบถึง ข้อเท็จจริง ข. เป็นแหล่ง ความรู้ ค. สามารถนำไปใช้ ได้จริง ง. ถูก ทุกข้อ

27 ข้อ 4. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง ก. คน ข. วัตถุ สิ่งของ ค. สถานที่ง. ถูก ทุกข้อ

28 ก. เป็นส่วนรับ ข้อมูล ข. เป็นส่วน ความจำ ค. เป็นส่วน คำนวน ง. เป็นส่วน แสดงผล ข้อ 5. นักเรียนเปรียบเทียบตัวเอง กับคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนสมอง ของนักเรียนจะเป็นส่วนใดของ คอมพิวเตอร์

29

30

31 ผู้พัฒนาโปร แกรม นางสาวอรพินท์ บัวสรวง ครูระดับ คส 2 โรงเรียน ผ่องพลอยอนุสรณ์

32


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนผ่อง พลอยอนุสรณ์ คำ นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 2 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google