งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Food Safety นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Food Safety นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Food Safety นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 แหล่งจำหน่าย, บริการอาหาร สถานที่แปรรูป, โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งผลิต, ฟาร์ม ครัว-อาหาร ปลอดภัย เพื่อคนไทย และสังคมโลก ผู้นำ อาเซียน 123456 1 ระบบ แผน บูรณา การ 2 ระบบ ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกัน ความปลอดภัย 3 ระบบ ควบคุมมาตรฐานของ สถานที่และแหล่ง ผลิต 4 ระบบ ข้อมูล สื่อสาร 5 ระบบ จัดการ อุบัติ การณ์ 6 ระบบ รางวัล กรมอนามัย, กรมวิทย์, กรมคร., ท้องถิ่น, รพ. อย., สสจ. เกษตร, ท้องถิ่น, ชุมชน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ยุทธศาสตร์ 1.บูรณาการ 2.เชื่อมโยง 3.เครือข่าย 4.ถ่ายทอดข้อมูล อาหารปลอดภัย มาตรการ แผนงาน แนวทาง THAILAND รวมพลังอาหารปลอดภัยเทิดไท้มหาราชินี ประชาชนสุขภาพชีวิตดี ชีวีปลอดภัย เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

3 แหล่งจำหน่าย, บริการอาหาร สถานที่แปรรูป, โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งผลิต, ฟาร์ม ครัว-อาหาร ปลอดภัย เพื่อคนไทย และสังคมโลก ผู้นำ อาเซียน 123456 1 ระบบ แผน บูรณา การ 2 ระบบ ตรวจสอบ เฝ้าระวังป้องกัน ความปลอดภัย 3 ระบบ ควบคุมมาตรฐานของ สถานที่และแหล่ง ผลิต 4 ระบบ ข้อมูล สื่อสาร 5 ระบบ จัดการ อุบัติ การณ์ 6 ระบบ รางวัล กรมอนามัย, กรมวิทย์, กรมคร., ท้องถิ่น, รพ. อย., สสจ. เกษตร, ท้องถิ่น, ชุมชน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ยุทธศาสตร์ 1.บูรณาการ 2.เชื่อมโยง 3.เครือข่าย 4.ถ่ายทอดข้อมูล อาหารปลอดภัย มาตรการ แผนงาน แนวทาง THAILAND รวมพลังอาหารปลอดภัยเทิดไท้มหาราชินี เปิดโครงการดำเนินการ 12สิงหาคม2555 ประชาชนสุขภาพชีวิตดี ชีวีปลอดภัย เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง

4 4 5 ระบบ เน้นเป็นพิเศษ (1) ระบบแผนบูรณาการ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ (2) ระบบตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกันด้านความปลอดภัย (3) ระบบควบคุม ส่งเสริมมาตรฐานสถานที่ผลิต/แหล่งกระจาย อาหาร และหน่วยบริการอาหารของโรงพยาบาล (4) ระบบข้อมูล และการสื่อสาร รวมทั้ง education (5) ระบบการจัดการอุบัติการณ์ (incident management)

5 กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ทุกจังหวัดดำเนินการส่งเสริม และตรวจสอบ แหล่ง ผลิต/ สถานที่ผลิต หน่วยบริการอาหาร และแหล่ง กระจายอาหาร เพื่อรับรองมาตรฐานต้อง ผ่าน เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ได้แก่ 1) โรงงานผลิต/แปรรูปอาหาร 2) ตลาดค้าส่ง 3) ตลาดสด 4) ตลาดนัด 5) ร้านอาหารแผงลอย 6) โรงพยาบาล (หน่วยบริการอาหาร) 7) ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน/สถานศึกษา (โรงอาหาร) ก.พ. –ก.ค. 2555 ส่งรายงาน 3 ช่วง -รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน -คณะกรรมการอาหาร ปลอดภัยจังหวัด -สสจ. / รพศ./รพท./รพช./ รพ.สต. -อย. / กรมอนามัย / อปท. ผู้รวบรวม สรุปรายงาน -ศปอ. แบบฟอร์ม+ช่องทางการ สื่อสาร www.foodsafetythailand. net 5 7 แหล่งอาหารเน้นเป็นพิเศษ

6 กิจกรรมระยะเวลา ดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ขอให้ทุกจังหวัดสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบ คุณภาพและความปลอดภัย และดำเนินมาตรการ ทางกฎหมาย(ตามความเสี่ยงของพื้นที่) ได้แก่ 1) น้ำมันทอดซ้ำ และน้ำมันไม่มีฉลาก อย.ที่ จำหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด รถเร่โดยเจตนาใช้ ปรุงอาหาร 2) สารปนเปื้อน 6 ชนิดในอาหาร 3) น้ำดื่ม 4) น้ำแข็ง 5) นมโรงเรียน 6) เส้นก๋วยเตี๋ยว 7) อื่นๆที่เป็นปัญหาของจังหวัด มี.ค.- ส.ค. 2555 ส่งแนวทางกฎหมาย ภายใน เม.ย. 2555 ส่งรายงาน 3 ช่วง -รอบ 6 เดือน -รอบ 9 เดือน -รอบ 12 เดือน ดำเนินงานโดย สสจ. -ทีมMobile unit -กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุนแนวทางดำเนินการ ทางกฎหมาย (Compliance Policy) โดย อย. ร่วมกับ กรมอนามัย/กรมวิทย์ / ศปอ. (และที่ปรึกษารัฐมนตรี) ผู้รวบรวม สรุปรายงาน -ศปอ. แบบฟอร์ม+ช่องทางการ สื่อสาร www.foodsafetythailand. net. 6 7 ประเภทอาหารเน้นเป็นพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt Food Safety นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google