งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ
1.เกลือบริโภค เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต/จำหน่ายผ่านมาตรฐานตามประกาศฯกำหนด(20-40 ppm) ขบวนการ 1.ตรวจสถานที่ผลิตตามเกณฑ์ GMP 2.คุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จำหน่ายผ่านเกณฑ์ 1 ครั้ง ≥ร้อยละ70 สสจ. CUP/Mobile Unit

2 ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ
2.เส้นก๋วยเตี๋ยว 1.สถานที่ผลิตได้รับการตรวจตามเกณฑ์ GMP 2.เส้นก๋วยเตี๋ยวณสถานที่ผลิตมีวัตถุกันเสีย เบนโซอิค แอซิด ไม่เกิน1,000 PPM 1 ครั้ง สสจ. 3.อย.น้อย 1.รร.มัธยมศึกษามีการดำเนินกิจกรรมฯ 2.รร.ประถมขยายโอกาสมีการดำเนินกิจกรรมฯ 3. รร.ประถมศึกษามีการดำเนินกิจกรรมฯ 4.รร.ที่ดำเนินกิจกรรมฯผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ15 ≥ร้อยละ30 CUP

3 ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ
4.เครื่อง สำอาง เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายเป็นเครื่องสำอางที่ปลอดภัยจากสารห้ามใช้ ≥ร้อยละ80 CUP 5.โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 1.สถานที่ผลิตดำเนินการถูกต้องตามเกณฑ์Primary GMP 2.ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ≥ร้อยละ91 สสจ.

4 ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ
6.การขับเคลื่อนงานคบส.ลงสู่รพสต. รพสต.ดำเนินงานคบส.ตามเกณฑ์ 1.รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญในพื้นที่ 2.ตรวจสอบฉลาก 3.เฝ้าระวังการโฆษณา 4.เผยแพร่ความรู้ ≥ร้อยละ60 สสจ./CUP 7.การถ่ายโอนภารกิจงานคบส.ให้อปท. อปท.มีการดำเนงาน คบส. 1.ผลิตสื่อ 2.ให้ความรู้ 3.สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.กำกับดูแลสถานที่จำหน่าย ≥ร้อยละ40

5 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนงานอาหารปลอดภัย
ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ 1.อาหารปลอดภัย 1.สถานประกอบการอาหารแปรรูป(OTOP)ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ PrimaryGMP 2.ตลาดสดประเภท1ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 3.ตลาดสดประเภท2ผ่านเกณฑ์ตลาดน่าซื้อระดับพื้นฐาน 4.ร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์CFGT 5.รพ.ใน สป.ผ่านเกณฑ์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการขั้นพื้นฐานในระดับที่พัฒนาได้(160คะแนนขึ้นไป) ≥ร้อยละ70 ≥ร้อยละ80 1 แห่ง ≥ร้อยละ85 ≥ร้อยละ60 สสจ. เครือข่ายฯ (ส่งเสริมฯ)

6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ สถานประกอบ การสุขภาพภาคเอกชน 1.สถานประกอบการ ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ100 สสจ./CUP

7 ตัวชี้วัดผู้ตรวจ/ผู้นิเทศระดับกระทรวง
ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 1.คุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้รับการตรวจสอบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์ ฯ ≥ร้อยละ91 2.สถานประกอบการ ฯ ≥ร้อยละ92 3.อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ผู้ประกอบการ ฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานPrimaryGMPและได้รับอนุญาต ≥ร้อยละ70 4.สถานประกอบการสุขภาพเอกชน สถานประกอบการฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ100 5.งานบริหารเวชภัณฑ์ ต้นทุนการใช้ยาลดลง ≥ร้อยละ10


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้ดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google