งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 1. เกลือ บริโภค เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิต / จำหน่ายผ่าน มาตรฐานตามประกาศฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 1. เกลือ บริโภค เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิต / จำหน่ายผ่าน มาตรฐานตามประกาศฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 1. เกลือ บริโภค เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิต / จำหน่ายผ่าน มาตรฐานตามประกาศฯ กำหนด (20-40 ppm) ขบวนการ 1. ตรวจสถานที่ผลิต ตามเกณฑ์ GMP 2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จำหน่ายผ่าน เกณฑ์ 1 ครั้ง ≥ ร้อย ละ 70 สสจ. CUP/Mo bile Unit

2 ประเ ด็น ตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 2. เส้น ก๋วยเ ตี๋ยว 1. สถานที่ผลิตได้รับการ ตรวจตามเกณฑ์ GMP 2. เส้นก๋วยเตี๋ยวณสถานที่ ผลิตมีวัตถุกันเสีย เบน โซอิค แอซิด ไม่เกิน 1,000 PPM 1 ครั้งสสจ. 3. อย. น้อย 1. รร. มัธยมศึกษามีการ ดำเนินกิจกรรมฯ 2. รร. ประถมขยายโอกาสมี การดำเนินกิจกรรมฯ 3. รร. ประถมศึกษามีการ ดำเนินกิจกรรมฯ 4. รร. ที่ดำเนินกิจกรรมฯ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 70 ≥ ร้อยละ 15 ≥ ร้อยละ 30 CUP “

3 ประเด็ น ตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 4. เครื่อง สำอาง เครื่องสำอางที่วาง จำหน่ายเป็นเครื่องสำอาง ที่ปลอดภัยจากสารห้าม ใช้ ≥ ร้อย ละ 80 CUP 5. โครงก าร ยกระดั บ คุณภา พ ผลิตภั ณฑ์ สุขภา พ ชุมชน 1. สถานที่ผลิตดำเนินการ ถูกต้องตามเกณฑ์ Primary GMP 2. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชนมีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด ≥ ร้อย ละ 80 ≥ ร้อย ละ 91 สสจ.

4 ประเด็ น ตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 6. การ ขับเคลื่ อนงาน คบส. ลงสู่ รพสต. รพสต. ดำเนินงานคบส. ตามเกณฑ์ 1. รวบรวมจัดทำฐานข้อมูลที่ สำคัญในพื้นที่ 2. ตรวจสอบฉลาก 3. เฝ้าระวังการโฆษณา 4. เผยแพร่ความรู้ ≥ ร้อย ละ 60 สสจ./C UP 7. การ ถ่าย โอน ภารกิจ งาน คบส. ให้ อปท. อปท. มีการดำเนงาน คบส. 1. ผลิตสื่อ 2. ให้ความรู้ 3. สร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 4. กำกับดูแลสถานที่ จำหน่าย ≥ ร้อย ละ 40 สสจ./C UP

5 สำนักส่งเสริมและสนับสนุนงานอาหาร ปลอดภัย ประเ ด็น ตัวชี้วัดค่า เป้าห มาย ผู้ดำเ นินกา ร 1. อาหา ร ปลอ ดภัย 1. สถานประกอบการอาหาร แปรรูป (OTOP) ได้รับการ ตรวจประเมินตามเกณฑ์ PrimaryGMP 2. ตลาดสดประเภท 1 ผ่าน เกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 3. ตลาดสดประเภท 2 ผ่าน เกณฑ์ตลาดน่าซื้อ ระดับพื้นฐาน 4. ร้านอาหาร / แผงลอย จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์ CFGT 5. รพ. ใน สป. ผ่านเกณฑ์ รพ. ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และโภชนาการขั้นพื้นฐานใน ระดับที่พัฒนาได้ (160 คะแนน ขึ้นไป ) ≥ ร้อย ละ 70 ≥ ร้อย ละ 80 1 แห่ง ≥ ร้อย ละ 85 ≥ ร้อย ละ 60 สสจ. เครือ ข่ายฯ ( ส่ง เสริม ฯ )

6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ สถาน ประกอบ การ สุขภาพ ภาคเอกช น 1. สถาน ประกอบการ ฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ร้อยละ 100 สสจ./CU P

7 ตัวชี้วัดผู้ตรวจ / ผู้นิเทศระดับกระทรวง ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหมา ย 1. คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้รับการตรวจสอบ และมีมาตรฐานตาม เกณฑ์ ฯ ≥ ร้อยละ 91 2. สถาน ประกอบการ ฯ ได้รับการตรวจสอบ และมีมาตรฐานตาม เกณฑ์ ฯ ≥ ร้อยละ 92 3. อาหารแปร รูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อม จำหน่าย ผู้ประกอบการ ฯผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน PrimaryGMP และ ได้รับอนุญาต ≥ ร้อยละ 70 4. สถาน ประกอบการ สุขภาพเอกชน สถานประกอบการฯ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ร้อยละ 100 5. งานบริหาร เวชภัณฑ์ ต้นทุนการใช้ยาลดลง ≥ ร้อยละ 10


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดระดับกรม อย. ประเด็นตัวชี้วัดค่า เป้าหม าย ผู้ดำเนิน การ 1. เกลือ บริโภค เกลือบริโภคเสริม ไอโอดีน ณ สถานที่ ผลิต / จำหน่ายผ่าน มาตรฐานตามประกาศฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google