งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินงาน คบส. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ภก. สมบัติ หิรัญศุภโชติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหรและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินงาน คบส. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ภก. สมบัติ หิรัญศุภโชติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหรและยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินงาน คบส. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ภก. สมบัติ หิรัญศุภโชติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหรและยา

2 ประเด็น ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ที่มีการจำหน่าย ยาก ลุ่มเสี่ยง ฯ ปฏิบัติถูกต้อง ตามกฎหมาย ผู้ประสานงาน : ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ เภสัชกรชำนาญการ สำนักยา โทรศัพท์ 02-590- 7155 varavootserm@gmail.com p. 2 LOGO

3 ยากลุ่มเสี่ยง 5 รายการ Steroids Cough syrup Sildenafil Tramadol Salbuta mol p.3

4 ยากลุ่มเสี่ยง 5 รายการ p. 4

5 ตัวชี้วัดเป้าหมายแนวทางการดำเนินงาน ร้อยละร้านขายยา แผนปัจจุบันที่มีการ จำหน่ายยากลุ่ม เสี่ยง ร้อยละ 80 - ทำความเข้าใจข้อกฎหมาย - FDA reporter ver 4 - ไม่พบการจำหน่ายยา อันตราย / ยาควบคุม พิเศษ ในขณะเภสัชกร ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ - PR. แนวปฏิบัติสำหรับร้านยาในขณะที่ ไม่มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติการ และแนว ปฏิบัติที่ถูกต้องในการจำหน่ายยากลุ่ม เสี่ยงที่สามารถนำไปใช้ในทางที่ไม่ เหมาะสม - ไม่พบข้อบกพร่อง ด้านการจำหน่ายยา กลุ่มเสี่ยง ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 - เข้าตรวจสอบการจำหน่ายยาอันตราย / ยา ควบคุมพิเศษ / ยากล่มเสี่ยง / ไม่พบข้อบกพร่อง ด้านการจำหน่ายยากลุ่มเสี่ยงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 - ดำเนินการตาม Compliance policy - เข้าตรวจสอบซ้ำ p.5

6 T HE END ขอขอบคุณ พี่น้อง สสจ. ทุก ท่าน ที่ตั้งใจฟัง และให้ความร่วมมือกับ อย. ด้วยดีเสมอมา


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแนวทาง การดำเนินงาน คบส. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 ภก. สมบัติ หิรัญศุภโชติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สำนักยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหรและยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google