งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ การจัดการความรู้เพื่อโครงการ จัดการความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับชุมชน ผศ สุนทรี วิทยานารถไพศาล ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ การจัดการความรู้เพื่อโครงการ จัดการความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับชุมชน ผศ สุนทรี วิทยานารถไพศาล ห้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ การจัดการความรู้เพื่อโครงการ จัดการความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับชุมชน ผศ สุนทรี วิทยานารถไพศาล ห้อง 405 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 11-12 มิถุนายน 2550

2 1. ท่านมาทำอะไรที่นี่ 2. คาดหวังอะไร

3 วัตถุประสงค์ ทำความเข้าใจโครงการ ปฏิบัติการ กระบวนการด้านทักษะ การจัดการความรู้ ปฏิบัติการพัฒนา กระบวนการ จัดการความรู้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

4 การจัดการความรู้ด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

5 หลักการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการ เฝ้าระวัง (Monitoring) กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protections) กระบวนการทาง กฎหมาย (Law enforcement)

6 บทบาทพันธมิตรในการคุ้มครอง ผู้บริโภค การเฝ้าระวัง ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ สสจ อสม ด้านการควบคุมตาม กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและย สำนักงานคุ้มครอง ผู้บริโภค กระทรวงพาณิชย์ การรณรงค์สิทธิผู้บริโภค องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กลุ่มศึกษาปัญหายา นักวิชาการ ฯลฯ

7 ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการความรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

8 ความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย กลุ่ ม ก กลุ่ ม ข กลุ่ ม ค ผู้สื่อข่าว นักวิชาการ นักวิชาชีพ

9 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการขับเคลื่อนพลังเครือข่าย

10 http://nrm.massey.ac.nz/changelinks/

11 กรณีศึกษา : การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด เอ พี ซี ยาสูตรผสม และยาเด็กที่ไม่เหมาะสม ( พศ. 2524 - 2538) การศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้ยาของชุมชน ” “ การใช้ ยาผิดประเภท ” และ การใช้ยาสูตร เอ พี ซี ใน เมืองไทย ของ กศย ข้อมูลยาชุด ข้อมูลยาซองแก้ปวด

12 กรณีศึกษา : การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด เอ พี ซี ยาสูตรผสม และยาเด็กที่ไม่เหมาะสม ( พศ. 2524 - 2538) ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ การใช้ยาของชุมชน ” “ การใช้ยาผิดประเภท ” และ การใช้ยาสูตร เอ พี ซี ในเมืองไทย ของ กศย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่อง ปัญหายาอันตรายทั้งใน ระดับ ชุมชนและระดับชาติ ยาสูตร เอพีซี ยาเด็กที่ไม่เหมาะสม และยาอันตราย ได้มีการยกเลิก และแก้ไข สูตร กลุ่มเครือข่ายสุขภาพ ร่วมใจกันรณรงค์ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ปัญหายาอันตรายและ เรียกร้องการแก้ปัญหาจากรัฐ ได้รับการ สนับสนุนจากสื่อสารมวลชน นักวิชาการและ วิชาชีพ

13

14 การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภาระกิจ ของทุกคน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีที่แผ่ขยาย ไม่สิ้นสุด ความรู้ไม่เพียงพอกับ สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป ย่อมมีผลกระทบกับ ภาระกิจหน้าที่ในการ คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเป็นเหยื่อใน ฐานะผู้บริโภค ร่วมมือร่วมใจในการประสานเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง การจัดการความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ ส่งเสริมสุขภาพ

15 พึงร่วมกันเรียนรู้ ร่วมกันจัดการ ความรู้ให้มี ลักษณะเป็นวัฏ จักรที่เป็นพลวัต สืบเนื่องกัน เครือข่ายประชาคมทั้งในระดับองค์กร ชุมชน และสังคม ระหว่างการสร้าง ความรู้ การ ถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการใช้ความรู้อย่าง สร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างสังคมแห่ง การเรียนรู้ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ การจัดการความรู้เพื่อโครงการ จัดการความรู้อาสาสมัคร สาธารณสุขกับงานคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับชุมชน ผศ สุนทรี วิทยานารถไพศาล ห้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google