งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ “…” เป้าหมาย ด้านปฏิบัติการ “…” เป้าหมาย ด้านการเงิน “…” เป้าหมาย ด้านกฎระเบียบ “...” สามารถบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ “…” เป้าหมาย ด้านปฏิบัติการ “…” เป้าหมาย ด้านการเงิน “…” เป้าหมาย ด้านกฎระเบียบ “...” สามารถบริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ “…” เป้าหมาย ด้านปฏิบัติการ “…” เป้าหมาย ด้านการเงิน “…” เป้าหมาย ด้านกฎระเบียบ “...” สามารถบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ได้ 18 แห่ง ภายในปี 2551 สามารถบำบัดน้ำเสียตาม เป้าหมายที่กำหนดได้ 17.2 ล้าน ลบม. ใน 18 พื้นที่ ให้ได้ตามมาตรฐาน ตามที่ ราชการกำหนดในปี งบประมาณ 2551 เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่ ครม.กำหนด ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ94 ของงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร มีกฎระเบียบขององค์กรที่ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และบุคลากรปฏิบัติงานโดย ใช้กฏระเบียบได้อย่าง ถูกต้อง เป็นองค์กรที่สังคมเชื่อมั่นในการจัดการน้ำเสีย

3 3 12345 246810 3691215 48121620 510152025 ความเป็นไปได้ในการเกิด ความรุนแรงของ ผลกระทบ 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 จะกำหนดนโยบายกับความเสี่ยงในช่วงสีหรือช่วงคะแนนต่าง ๆ อย่างไร 1-3 4-6 8-12 15-25

4 4 1.Strategic ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง (Risk) SR01/2551 การพัฒนาและขยายบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.1M3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหาร อปท. และหน่วยงานกำกับดูแล มาตรการควบคุม (Existing Control) •ทำแผนจัดเตรียมข้อมูล อปท./สำรอง อปท. ที่จะประสานการเข้าร่วมบริหารฯ เสริมไว้แทน เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ กำหนด •สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ อปท. (เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ/ประเพณี) •ประสานงานกับ อปท. ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง •ติดตามดูแล อปท. อย่างต่อเนื่องสอบถามสถานการณ์ เพื่อเตรียมการแก้ไข •สรุปรายงาน ปัญหา ข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว เพื่อแก้ไขได้เหมาะสม •รวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการ •มีการร่วมกำหนดแผนในระดับกระทรวง สำนักงบประมาณ และให้ อปท. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.2M5 การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ขององค์การจัดการน้ำเสียกับ อปท. มาตรการควบคุม (Existing Control) •อจน. เข้าไปมีบทบาทการบริหารจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่ขั้นตอนการทำแผนในระดับพื้นที่ การของบประมาณร่วมกัน จนถึงการ ดำเนินงาน (เช่น อ้อมน้อย อ้อมใหญ่) 2 1 L1 x I4 = 4 L5 x I3 = 15 มาตรการเพิ่มเติม : จัดตั้งคณะทำงานศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการน้ำเสีย และ จัดหาผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

5 5 2.Operation ด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยง (Risk) OR01/2551 ประสิทธิภาพในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) SR01.1M1 บุคลกร ด้านเทคนิคไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) •ขออนุมัติ จากกรรมการบริหารให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค •ฝึกอบรมบุคลากรด้านอื่นให้มีความรู้ด้านเทคนิค •จ้าง Outsource ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) OR01.2M3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าO&Mไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณ มาตรการควบคุม (Existing Control) •ประชุมติดตามงานทุกเดือน จัดทำระบบรายงานผลการปฎิบัติงานของโครงการแบบ Online เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของโครงการทั้งหมด 2 1 L5 x I3 = 15 มาตรการเพิ่มเติม : เร่งรัดให้มีการบรรจุบุคลากรด้านเทคนิค มาตรการเพิ่มเติม : กวดขันให้เจ้าหน้าที่โครงการรายงานข้อมูลการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินเข้าระบบ Online

6 6 3.Financial ด้านการเงิน ความเสี่ยง (Risk) FR01/2551 ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 1 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) FR01.2M3 บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจรับงานจ้างขาดความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Competency) มาตรการควบคุม (Existing Control) •ปรึกษาหารือกับงานปฏิบัติการ เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่เหมาะสม •ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง L5 x I5 = 25 มาตรการเพิ่มเติม : - แต่งตั้ง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกฯ ลักษณะงาน จ้างและการบริหารสัญญา - กำหนดให้มีศูนย์รวมในการควบคุม การให้คำปรึกษางานบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย - บรรจุบุคลากรด้านด้านเทคนิคและอัตราทดแทน

7 7 3.Financial ด้านการเงิน ความเสี่ยง (Risk) FR01/2551 ไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) FR01.4M3 เริ่มดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ มาตรการควบคุม (Existing Control) • ภายนอก - ประสาน อปท. ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ดำเนินการได้ตามแผน • ภายใน -มีแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการดำเนินโครงการ -มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณ 2 L5 x I5 = 25 มาตรการเพิ่มเติม : - นำเสนอปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายใน การดำเนินโครงการ - กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ - จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับกระบวนการด้านบัญชี การเงิน และ งบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการดำเนินโครงการ

8 8 4.Compliance ด้านกฎระเบียบ ความเสี่ยง (Risk) CR01/2551 เกิดคดีความหรือการกระทำอันขัดต่อกฎระเบียบของ อจน. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) CR01.1M1 บุคลากร อจน. มีความรู้ในเรื่องกฏหมายและกฏระเบียบไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) •ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) CR01.2M1 บุคลากรด้านกฏหมายไม่เพียงพอ มาตรการควบคุม (Existing Control) •นำเสนอขออนุมัติอัตรากำลังด้านกฏหมายเพิ่มเติม 2 1 L5 x I3 = 15 L3 x I3 = 9 มาตรการเพิ่มเติม : - จัดให้มีคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และควบคุมกฎระเบียบด้านต่าง ๆ - จัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและกฏระเบียบ


ดาวน์โหลด ppt 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย ด้านกลยุทธ์ “…” เป้าหมาย ด้านปฏิบัติการ “…” เป้าหมาย ด้านการเงิน “…” เป้าหมาย ด้านกฎระเบียบ “...” สามารถบริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google