งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยและประเมินผล โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยและประเมินผล โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยและประเมินผล โครงการ อย.น้อย ปี 2552

2 สภาพปัญหา จากการสำรวจภายในโรงเรียน

3 สภาพปัญหา จากการสำรวจบริเวณหน้าโรงเรียน

4 โครงการ อย.น้อย ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ –ร้อยละ 60 ของนักเรียนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ดี ได้แก่ ไม่บริโภคน้ำอัดลม ไม่บริโภคอาหารขยะ บริโภคนม ผัก ผลไม้ การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง อ่านฉลากอาหาร ยา เครื่องสำอางก่อนใช้ –ร้อยละ 90 ของนักเรียน อย.น้อย มีการบูรณาการโครงการที่ กระทรวงสาธารสุขรับผิดชอบเข้ากับโครงการ อย.น้อย และมี กิจกรรมเกี่ยวกับการบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม –มีการใช้คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การ เรียนการสอนในโรงเรียน 4 ภาค รวมไม่น้อยกว่า 400 โรงเรียน

5 วิธีการดำเนินโครงการ อย.น้อย การประชาสัมพันธ์โครงการ –การจัดทำรายการเพื่อเผยแพร่กิจกรรม อย.น้อย ทาง สถานีโทรทัศน์ และทางเว็บไซต์ –จัดให้ผู้บริหารไปเยี่ยมโรงเรียน อย.น้อย ที่มีผลงานดีเด่น และทำข่าวประชาสัมพันธ์หรือทำเป็นสกู๊ปข่าวเผยแพร่ทาง โทรทัศน์

6 วิธีการดำเนินโครงการ อย.น้อย (ต่อ) การผลิตสื่อสนับสนุนการทำกิจกรรม อย.น้อย –แบบสอบถามการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในครัวเรือน โดยจะสอดแทรก ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และเครื่องสำอาง –บทความรู้เพื่อเผยแพร่ทางเสียงตามสายในโรงเรียนหรือวิทยุชุมชน –แผ่นพับ/โปสเตอร์ –สื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

7 บทความรู้ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th วิธีการดำเนินโครงการ อย.น้อย (ต่อ)

8 การจัดทำหลักสูตรและคู่มือ –โดยมีการพัฒนาคู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำไปใช้ในการดำเนินการ เรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ

9 การสนับสนุนงบประมาณ –โดยจัดสนรรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการทำ โครงการ อย.น้อย การจัดประกวดกิจกรรม/โครงงาน –โดยเป็นกิจกรรม อย.น้อย และโครงงานเพื่อพัฒนาด้าน สุขภาพในโรงเรียนในระดับภาค/ระดับประเทศ พร้อมกับจัด ทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดำเนินโครงการ อย.น้อย (ต่อ)

10 คำถามการวิจัยและประเมินผล 1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย มีพฤติกรรมการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอย่างไร และผ่านเกณฑ์ การประเมินของโครงการ อย.น้อย หรือไม่ 2) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเจตคติต่อการ ดูแลสุขภาพของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อย.น้อย อยู่ ในระดับใด และมีสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ส่งผลต่อการ ดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน อย.น้อย 3) การจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 4) คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การเรียน การสอนได้นำไปใช้ในโรงเรียนอย่างไร

11 วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ 1) เพื่อประเมินพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของนักเรียน 2) เพื่อประเมินการจัดกิจกรรม อย.น้อย ของโรงเรียน 3) เพื่อประเมินการนำคู่มือบูรณาการความรู้ด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การเรียนการสอนไปใช้ในโรงเรียน

12 ขอบเขตการวิจัย 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา สิ่งที่มุ่งประเมินสำหรับโครงการ อย.น้อย ปี 2552 ได้แก่ (1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนที่ทำ กิจกรรม อย.น้อย (2) การดำเนินงานโครงการ อย.น้อย ภายใน โรงเรียน (3) การนำคู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สู่การเรียนการสอนไปใช้ในโรงเรียน 2. ขอบเขตด้านประชากร นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2,589 โรงเรียน 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ โครงการ อย.น้อย ได้ดำเนินการทุกภาคในประเทศ ดังนั้นจึง กำหนดพื้นที่ในการศึกษา 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ดังนี้ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคใต้ 4) ภาคกลาง และ 5) กรุงเทพมหานคร

13 แนวคิดการดำเนินการวิจัยและประเมินผลโครงการ

14 กรอบการดำเนินการวิจัยและประเมินผล

15 กรอบการดำเนินการวิจัยและประเมินผล (ต่อ)

16

17

18 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรจำนวนร้อยละ เพศชาย107126.3 หญิง299873.7 รวม4069100.0 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 169117.017.0 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 268316.8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 367216.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 466716.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 567516.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 668116.7 รวม4069100.0

19 ตัวแปรจำนวนร้อยละ จังหวัดเชียงใหม่3558.7 ลำปาง2686.6 พิษณุโลก2686.6 ชัยภูมิ2686.6 ขอนแก่น2666.5 หนองคาย1814.4 นครศรีธรรมราช2666.5 พังงา2666.5 สุราษฎร์ธานี2666.5 สมุทรสงคราม2696.6 อ่างทอง2666.5 ฉะเชิงเทรา1804.4 ชลบุรี1804.4 เพชรบุรี1774.3 สมุทรปราการ902.2 ปทุมธานี1804.4 กรุงเทพมหานคร3237.9 รวม4069100.0 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

20 การเป็น แกนนำ อย. น้อย เป็น98224.1 เคยเป็น45911.3 ไม่เป็น260063.9 ไม่ตอบ280.7 รวม4069100.0 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)

21 ผลการประเมินพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี คิดเป็น 74.01 * ร้อยละ 74.01 * ของนักเรียนทั้งหมด สรุปผลการประเมิน: บรรลุเป้าหมายของโครงการ 60 ที่ตั้งเกณฑ์ไว้ที่ร้อยละ 60 *พฤติกรรมเฉลี่ยได้จากการนำค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มี พฤติกรรมที่ดี/ที่ถูกต้องในแต่ละพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมการ บริโภคอาหาร พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การอ่าน ฉลากก่อนใช้ 1

22 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี/ที่ถูกต้องร้อยละผ่าน ไม่บริโภคน้ำอัดลม71.40 ไม่บริโภคอาหารจานด่วน85.60 ไม่บริโภคขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ53.90 บริโภคนม79.10 บริโภคผัก77.90 บริโภคผลไม้83.90 พฤติกรรมเฉลี่ย75.30 5 1 2 3 4 เกณฑ์การประเมินอาหารสีแดง : นักเรียนมีพฤติกรรมระดับ 1 – 3 หรือ ไม่กินเลยถึงกินบางครั้ง ร้อยละ 60 เกณฑ์การประเมินอาหารสีเขียว : นักเรียนมีพฤติกรรมระดับ 4 – 5 หรือ กินบ่อยถึงกินเป็นประจำ ร้อยละ 60

23 พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดี/ที่ถูกต้องร้อยละผ่าน ดูเครื่องหมาย อย.ให้เจอก่อนเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหาร57.70 ดูวันหมดอายุ หรือเดือนปีที่ผลิต ให้เจอก่อนเลือกซื้อหรือบริโภค82.10 อ่านชื่อสารอาหารจากข้อมูลโภชนาการบนฉลาก เช่น ไขมัน โปรตีน ก่อนเลือกซื้อ47.40 สังเกตภาชนะบรรจุอาหารก่อนซื้อว่าสะอาดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด รั่วซึม บวมหรือบุบบู้บี้84.00 สังเกตสภาพการเก็บรักษาอาหารโดยจะต้องเก็บไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับชนิดอาหาร68.00 สังเกตสภาพของอาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุก่อนบริโภคว่าไม่มีฟอง เมือก ไม่มีสี กลิ่นที่เปลี่ยนไป จากเดิม81.40 อ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนจะซื้อหรือใช้ยา84.30 ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด79.50 พฤติกรรมเฉลี่ย73.05 54321 เกณฑ์การประเมิน: นักเรียนมีพฤติกรรมระดับ 4 – 5 หรือทำเป็นส่วนใหญ่ถึงทำทุกครั้ง ร้อยละ 60

24 การจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการกับโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบ พบว่า กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างที่ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย ทุกแห่ง (25 แห่ง) ร้อยละ 100 มีการบูรณาการโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบกับกิจกรรม อย.น้อย โดยที่กลุ่มนักเรียน อย.น้อย มีการดำเนินการ อย่างน้อยที่สุด 1 โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมินบรรลุผลตามเป้าหมาย ของโครงการที่ร้อยละ 90 การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริโภคอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า กลุ่มโรงเรียนตัวอย่างทุกแห่ง (25 แห่ง) ร้อยละ 100 มีการทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่กลุ่มนักเรียน อย.น้อย มีการดำเนินการอย่างน้อยที่สุด 1 โครงการ/กิจกรรม ผลการประเมิน บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการที่ร้อยละ 90 ผลการประเมินกิจกรรม อย.น้อย 2

25 การใช้คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่า มีการนำร่อง การใช้คู่มือบูรณาการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่การเรียนการสอนใน โรงเรียน 4 ภาค ๆ ละอย่างน้อย 100 โรงเรียน รวมไม่น้อยกว่า 400 โรงเรียน ผลการประเมินบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินการใช้คู่มือ อย.น้อย 3

26 ข้อเสนอแนะ สำหรับโรงเรียนสำหรับโรงเรียน 1) โรงเรียนควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำผลการ ตรวจสอบและติดตามนั้นมาใช้ในการวางแผนการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียน อย่างเหมาะสม 2) โรงเรียนควรจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณใกล้เคียงกับ โรงเรียนให้ปลอดอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของนักเรียน เช่น น้ำอัดลม อาหารหวานจัด ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบ เป็นต้น 3) โรงเรียนควรร่วมมือกับผู้ปกครองและผู้ขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายในชุมชนในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน พร้อมทั้ง ขยายพื้นที่สุขภาพดีให้ทั่วทั้งชุมชน

27 ข้อเสนอแนะ สำหรับ อย.สำหรับ อย. 1) อย.ควรมีการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงาน สาธารณสุขท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผ่านทางโครงการ/ กิจกรรม อย.น้อย 2) อย.ควรมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดการ ฐานข้อมูลออนไลน์ในการเก็บรวบรวมและรายงานผลข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อม ทั้งมีการให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังโรงเรียนอย่างทันท่วงทีเพื่อใช้เป็น ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผน/ออกแบบกิจกรรมในการ พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 3) อย.ควรจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยของหน่วยงานให้มี ความเข้มแข็งและเป็นปัจจุบันทั้งเชิงตัวเลขสถิติและแนวโน้ม เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของเด็กไทยเพื่อ นำมาใช้ในงานด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยและประเมินผล โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google