งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม 2548

2 2  วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมี กฎหมายกำหนดให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูล / ข่าวสารให้ประชาชนตามที่ร้องขอ การให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร ของหน่วยราชการ ตลอดจนประโยชน์ของ พ. ร. บ. ข้อมูล ข่าวสารที่มีให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาคและทั่ว ประเทศ ในรูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three – stage sampling มีประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุก จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,800 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2548

3 3 สื่อที่ทำให้ประชาชนทราบข้อมูล / ข่าวสารของ หน่วยงานราชการ ประเภทสื่อ ร้อย ละ 80 0 60 40 20 100 สื่อมวล ชน สื่อ บุคค ล สื่อสาร โดยตรง สื่อ เฉพาะกิจ สื่อ อิเล็กทรอ นิคส์ หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 5.5 9. 2 9.4 35.1 97.6

4 4 การเคยขอใช้ข้อมูล / ข่าวสารจากหน่วยงาน ราชการ ร้อย ละ ภาค 80 0 เคย ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ 60 40 20 ไม่เคย 30.0 70.0 31.2 68.8 28.4 71.6 33.9 66.1 28.3 71.7 30.4 69.6

5 5 ความคิดเห็นต่อการให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร เรื่อง ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ • การให้บริการ ของ เจ้าหน้าที่ 100.0 สะดวก 84.3 75.4 78.587.3 91.2 82.6 ไม่สะดวก 15.7 24.6 21.512.7 8.8 17.4 • ความครบถ้วน ของ ข้อมูล / ข่าวสาร 100.0 ครบถ้วน 83.6 73.6 80.286.6 87.7 85.5 ไม่ครบถ้วน 16.4 26.4 19.813.4 12.3 14.5 หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่เคยขอใช้ ข้อมูล / ข่าวสาร

6 6 การทราบว่ามีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงาน ราชการเปิดเผยข้อมูล / ข่าวสาร ให้ประชาชนตามที่ร้องขอได้ ร้อย ละ ภาค 80 60 0 ทราบ ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ 40 20 ไม่ ทราบ 39.1 60.9 43.7 56.3 39.4 60.6 38.9 61.1 37.3 62.7 38.3 61.7

7 7 การคิดจะไปใช้สิทธิในการขอดูข้อมูล / ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ความคิดเห็น ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 คิดจะใช้สิทธิ ขอดูข้อมูล / ข่าวสาร 58.7 56.6 59.0 61.8 59.2 54.9 ไม่คิดจะใช้ สิทธิขอดู ข้อมูล / ข่าวสาร 41.3 43.4 41.0 38.2 40.8 45.1

8 8 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ ของ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสาร ร้อย ละ ประโยช น์ 0 มาก 50 10 ปาน กลาง น้อย ไม่มี ความ คิดเห็น 30 20 40 35.5 41.4 7.6 15.5


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google