งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม 2548

2 2  วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมี กฎหมายกำหนดให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูล / ข่าวสารให้ประชาชนตามที่ร้องขอ การให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร ของหน่วยราชการ ตลอดจนประโยชน์ของ พ. ร. บ. ข้อมูล ข่าวสารที่มีให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป  คุ้มรวม ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ  การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาคและทั่ว ประเทศ ในรูปร้อยละ  แผนการสุ่มตัวอย่าง ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three – stage sampling มีประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่างกระจายไปในทุก จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,800 คน  ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2548

3 3 สื่อที่ทำให้ประชาชนทราบข้อมูล / ข่าวสารของ หน่วยงานราชการ ประเภทสื่อ ร้อย ละ สื่อมวล ชน สื่อ บุคค ล สื่อสาร โดยตรง สื่อ เฉพาะกิจ สื่อ อิเล็กทรอ นิคส์ หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

4 4 การเคยขอใช้ข้อมูล / ข่าวสารจากหน่วยงาน ราชการ ร้อย ละ ภาค 80 0 เคย ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ไม่เคย

5 5 ความคิดเห็นต่อการให้บริการข้อมูล / ข่าวสาร เรื่อง ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ • การให้บริการ ของ เจ้าหน้าที่ สะดวก ไม่สะดวก • ความครบถ้วน ของ ข้อมูล / ข่าวสาร ครบถ้วน ไม่ครบถ้วน หมายเหตุ : เฉพาะผู้ที่เคยขอใช้ ข้อมูล / ข่าวสาร

6 6 การทราบว่ามีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงาน ราชการเปิดเผยข้อมูล / ข่าวสาร ให้ประชาชนตามที่ร้องขอได้ ร้อย ละ ภาค ทราบ ทั่ว ประเท ศ กทม. กลาง เหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ไม่ ทราบ

7 7 การคิดจะไปใช้สิทธิในการขอดูข้อมูล / ข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ความคิดเห็น ทั่ว ประเท ศ กทม. กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม คิดจะใช้สิทธิ ขอดูข้อมูล / ข่าวสาร ไม่คิดจะใช้ สิทธิขอดู ข้อมูล / ข่าวสาร

8 8 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ ของ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสาร ร้อย ละ ประโยช น์ 0 มาก ปาน กลาง น้อย ไม่มี ความ คิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปผล ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. 2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ธันวาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google