งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ สธ. และ อย. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ สธ. และ อย. 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ สธ. และ อย. 1

2 ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด  นโยบายของรัฐบาล  การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ  ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556  ยาเสพติด: การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. ปี 2556  ยุทธศาสตร์ที่ 3: การควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น 2

3 ตัวยาและสารตั้งต้น  สารตั้งต้น  สารเคมี 23 รายการ ที่กำนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาท ค.ศ.1988  Precursors (Table I) จำนวน 14 รายการ  Essential Chemicals (Table II) จำนวน 9 รายการ  ตัวยา  วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือ 4 และยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 3 ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนฯ  วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ที่ อย. จัดหามาจำหน่ายให้สถานพยาบาล 3

4 คณะกรรมการควบคุม ยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control Board: INCB) UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ ต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดให้ โทษและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ ประสาท ค.ศ.1988) ระดับชาติ คทง.ควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติด o พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 o พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 o พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 o พรบ.ยา พ.ศ. 2510 o พรบ.ควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2549 o พรบ.การส่งไปนอกและการนำเข้ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ระดับนานาชาติ หน่วยงานด้านการควบคุม อย. อย. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานปราบปราม ป.ป.ส. ป.ป.ส. บช.ปส. บช.ปส. กรมศุลกากร กรมศุลกากร 4

5 Table I สารตั้งต้น ที่ชื่อสารเคมีกฎหมายหน่วยงานการนำไปใช้ในทางที่ผิด 1.1-phenyl-2-propanoneยส.4อย.ผลิต Methamphetamine 2. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2- Propanone ยส.4อย.ผลิตยาอี (Ecstasy) 3.Ephedrineวจ.2อย.ผลิต Methamphetamine 4.Ergotamineยส.4อย.ผลิต LSD 5.Ergometrineยส.4อย.ผลิต LSD 6.Isosafrolยส.4อย.ผลิตยาอี (Ecstasy) 7.Lysergic acidยส.4อย.ผลิต LSD 8.N-acethylanthranilic acidยส.4อย.ผลิต Methaqualone 9.Piperonalยส.4อย.ผลิตยาอี (Ecstasy) 10.Pseudoephedrineวจ.2อย.ผลิต Methamphetamine 11.Safrolยส.4อย.ผลิตยาอี (Ecstasy) 12.Norephedrine (PPA)วจ.2อย.ผลิต Methamphetamine 13.Acetic anhydrideยส.4อย.ผลิต Heroin 14.Potassium permanganate กรมการค้า ตปท. ผลิต Cocaine 5

6 Table II เคมีภัณฑ์จำเป็น ที่ชื่อสารเคมีกฎหมายหน่วยงานการนำไปใช้ในทางที่ผิด 1.Acetoneวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Methamphetamine/ Cocaine / Heroin 2.Anthranilic acidยส.4อย. ผลิต Methaqualone 3.Ethyl etherวอ.3กรมโรงงานฯผลิต Heroin/ Cocaine 4.Hydrochloric acidวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Methamphetamine/ Cocaine / Heroin 5.Methyl Ethyl Ketoneวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Cocaine 6.6.Phenylacetic acidยส.4อย.ผลิต Methamphetamine 7.Piperidineวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Phencyclidine 8.Sulfuric acidวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Cocaine/Amphetamine 9.Tolueneวอ.3กรมโรงงานฯ ผลิต Cocaine 6

7 สภาพปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา  ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าของกลางกว่า 80 % เป็นเมทแอมเฟตามีน  พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน จับกุมยาแก้หวัดสูตรผสมได้ 40 คดี  ของกลางจำนวน 48.32 ล้านเม็ด  เป็นยาที่ผลิตในประเทศไทย 8.06 ล้านเม็ด (ร้อยละ 16.68) ยาเสพติดของกลาง25502551255225532554เมทแอมเฟตามีน 1,356.668 2,117.5251,960.9894,119.8345,758.951 เฮโรอีน238.034266.321238.59461.807324.665 ฝิ่น65.514186.02151.27784.85952.516 อื่นๆ124.080151.16067.23734.38047.740 น้ำหนักรวม1,784.2962,721.0272,318.0974,300.8806,183.872 7

8 ประโยชน์และการใช้ในทางที่ผิด  ซูโดอีเฟดรีนมีประโยชน์ทางการแพทย์หลายประการ  บรรเทาภาวะคัดจมูก น้ำมูกไหลซึ่งเกิดภาวะภูมิแพ้ การอักเสบของ ช่องหูตอนกลาง และภาวะที่มีการอุดกั้นของท่อ Eustachian  เป็นยาที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใช้มานานแล้ว  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำไปใช้ในทางที่ผิด  มีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามสภาพปัญหา และสภาพการณ์ของแต่ ละประเทศ  ต้องคำนึงถึงทางเลือกในการรักษาและโอกาสในการเข้าถึงยาของ ประชาชน 8

9 สถานการณ์ของซูโดอีเฟดรีน 9

10 วัตถุดิบ วัตถุตำรับ เดี่ยว อย. นำเข้าและขายแต่เพียงผู้เดียว สธ. มอบหมายให้มีผู้ผลิตเพื่อขาย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.หจก. บี.เจ.(เบญจโอสถ) 2.หจก. โรงงานมิลาโน 3.บ. เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จก. 4.บ. เมดิซีน โปรดักส์ จก. 5.องค์การเภสัชกรรม 6.โรงงานเภสัชกรรมทหาร การควบคุมซูโดอีเฟดรีน พัฒนาสูตร วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 (พ.ศ.2539) 10

11 สถานะของซูโดอีเฟดรีนสูตรผสม 4 เม.ษ.55 วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 สธ.ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดผลิต/นำเข้าฯ สธ.ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดผลิต/นำเข้าฯ ไม่มีการขายวัตถุดิบออกจาก อย. ไม่มีการขายวัตถุดิบออกจาก อย. 16 ม.ค.55 อย. ขอให้งด ผลิต/นำเข้า ยาสูตรผสม ยาแผนปัจจุบัน 1 มิ.ย.55 สธ. มอบหมายให้ผู้ผลิต/นำเข้าฯ ที่มียาเหลือตกค้างอยู่ให้ขายฯ 1 ปี 11

12 การขายซูโดอีเฟดรีนของสถานพยาบาลฯ  ต้องขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ฯ  สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน/คลินิก  ผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองฯ  กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม หรือ  สถาบันอื่นของทางราชการตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจาฯ  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร เฉพาะสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) 12

13  ผู้ขายต้องตรวจสอบโควต้าของผู้ซื้อก่อนการขาย  คลินิก 5,000 เม็ด/เดือน และยาน้ำ 150 x 60 ml./เดือน  รพ.ของรัฐ/รพ.เอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยฯให้ 10,000 เม็ด/เดือน และยาน้ำ 300 x 60 ml./เดือน  รายงานใน FDA Reporter และ Logistic ก่อนขายทุกครั้ง  ผู้ที่ต้องการใช้เกินกำหนด ให้ทำหนังสือขออนุมัติ อย.  มีสถานพยาบาลหลายแห่งที่ได้รับโควตาเพิ่ม  ผู้ขาย/ผู้ใช้ต้องส่งรายงานประจำเดือน/ปี ต่อ อย. การควบคุมผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก สธ. 13

14 การกระจายซูโดอีเฟดรีนตำรับเดี่ยว 14

15 การกระจายซูโดอีเฟดรีนตำรับผสม 15

16  TPMA ทำหนังสือถึง รมต. และปลัด สธ. ขอให้  ซื้อยาสูตรผสม(สูตรพาราเซตามอล) ไว้ใช้ใน รพ. ของ สธ.  ซื้อคืนวัตถุดิบที่เหลือทั้งหมดของผู้ประกอบการ  กรรมมาธิการ สธ. วุฒิสภาและสภาผู้แทนฯมีหนังสือฯ  ขอทราบแนวทางและนโยบายการช่วยเหลือและเยียวยา เดือนตำรับเดี่ยวตำรับผสมมิถุนายน 208,000 160,500 กรกฎาคม 328,000 424,750 สิงหาคม 1,483,000 700,450 กันยายน 746,000 353,030 ตุลาคม 1,035,730 1,865,000 รวมทั้งสิ้น3,800,7303,503,730 การขายซูโดอีเฟดรีนตั้งแต่ 1 มิ.ย.55 16

17 สินค้าคงคลังของผู้ประกอบการ (1)  ยาสูตรผสมยกเว้นพาราเซตามอล (31 สิหาคม 2555)  ยาเม็ด ~ 42 ล้านเม็ด  ยาสูตรผสมพาราเซตามอล (31 สิหาคม 2555)  ยาเม็ด ~ 51 ล้านเม็ด  สธ. อนุมัติในหลักการให้ส่งออกไปต่างประเทศได้  สธ.เวียนแจ้ง รพ. พิจารณาใช้ยาสูตรผสมพาราเซตามอล  อย. ขึ้นรายชื่อยาทุกสูตรไว้ใน website กอง ต.  อาจต้องขยายเวลาให้ขายยาสูตรผสมหลังครบ 1 ปี 17

18 การมีไว้ในครอบครองซูโดอีเฟดรีน  ม. 62 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจาก สธ.หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก สธ. ไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต  ประกาศ สธ.เรื่อง กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 พ.ศ.2555  การมีไว้ในครอบครองฯอันเป็นการฝ่าฝืน ม. 62 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ  จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาท (>5.0 กรัม)  จำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่น-1 แสนบาท(≤5.0 กรัม) 18

19 การมีไว้ในครอบครองของผู้ป่วย  มาตรา 63 บทบัญญัติมาตรา 62 วรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่ (2) การมีไว้ในครอบครองของบุคคลในปริมาณพอสมควรเพื่อ การเสพ การรับเข้าร่างกาย หรือการใช้ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งวัตถุ ออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ โรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรม หรือ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของ บุคคลนั้นหรือสัตว์ของบุคคลนั้น 19

20 สถานการณ์ของ Alprazolam 20

21 สถานะปัจจุบันของ Alprazolam  เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4  ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าฯ ต้องได้รับใบอนุญาตฯ  ผู้ที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภม 3 หรือประเภท 4  ผู้แทนขาย/ร้านขายยาฯที่มีใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ฯ  ผู้ที่มีไว้ในครอบครองฯ โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตฯ  กระทรวง ทบวง กรม สภากาชาดไทย องค์การเภสัชฯ  แพทย์/ทันตแพทย์/สัตว์แพทย์ (ไม่เกิน 1 กรัม)  ต้องจัดทำบัญชีรับ – จ่าย และเสนอรายงานต่อ อย. ทุกเดือน/ปี 21

22 ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับ ปัจจุบัน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 4 ลงราชกิจจานุเบกษา 180 วัน พฤศจิกายน 2555 วัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ประกาศ กระทรวงฯ 22

23 ประเด็นการพิจารณา  ร้านยาที่ซื้อ 10,000 เม็ด/ปี (ที่ไม่ส่ง บจ.9/10)  การคืนยา  ร้านขายยา และสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตฯ ต้องคืนก่อน วันที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (พค.-มิย.56)  ต้องจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เสนอรายงานต่อ อย. ทุกเดือน/ปี  ส่งเสริมให้ส่วนภูมิภาคใช้ระบบ Logistic ด้านวัตถุเสพติด  Update ข้อมูลสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ในจังหวัดตนเอง  ควรมีรายชื่อสถานที่ต้องสงสัย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบ 23

24 ขอขอบคุณ 24


ดาวน์โหลด ppt ประพนธ์ อางตระกูล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยาเสพติดให้โทษ ที่อยู่ในกำกับดูแลของ สธ. และ อย. 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google