งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ณ 30 กันยายน 2552 วันที่ 8 กันยายน โรงแรมรามา การ์เด้นส์

2 กม. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ ข้อ

3 มาตรา 27 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีใดให้กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณ นั้น เว้นแต่ (1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี (2) เป็น งปม.รายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปีและได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

4 มาตรา 27 (ต่อ) ในกรณี (2) ให้ขยายเวลา ขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็น ต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เป็นกรณี ๆ ไป

5 ข้อ 101 กรณีก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยการ - ซื้อทรัพย์สิน - จ้างทำของ - เช่าทรัพย์สิน มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลง และ วงเงิน  50,000 บาท หรือตามที่ กค. กำหนด

6 ข้อ 101 (ต่อ) ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลงที่ได้ทำไว้ในระบบ GFMIS เป็นการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

7 ข้อ 101 (ต่อ) กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้

8 ข้อ 102 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ต้อง - ดำเนินการก่อนสิ้นปีงบประมาณ - ปฏิบัติตามวิธีที่กระทรวงการคลัง กำหนด

9 นโยบายการเงินการคลัง
ของรัฐบาล ณ ปัจจุบัน

10 เร่งรัด การเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2552 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณปีเก่า45-51 (รวมประมาณ 1แสนล้านบาท) (รวมประมาณ2ล้านล้านบาท)

11 เม็ดเงินที่ไปสู่หน่วยงานของรัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เงินงบ ปัจจุบัน งบกลาง โครงการ ไทยเข้มแข็ง เงินปีเก่า

12 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้กัน/ขยาย (45-51)
ไม่มีหนี้ 78B 18% ไม่มีหนี้ 64B 47% ไม่มีหนี้ 34B มีหนี้ 68B 4.4% มีหนี้ 65B 4.6% มีหนี้ 62B 11% 25% ต.ค.51 (146B) 18ก.พ.52 (130B) 9ก.ค.52 (97B) หมายเหตุ B = พันล้าน

13 2. ไม่มีหนี้ลดลง 3. มีหนี้ลดลง 1. มีการเบิกจ่าย
5เดือนแรก 18% (14B) 5เดือนหลัง 47% (30B) รวม 56.4% (44B) 3. มีหนี้ลดลง 5เดือนแรก 4.4% (3B) 5เดือนหลัง 4.6% (3B) รวม 8.8% (6B) 1. มีการเบิกจ่าย 5เดือนแรก 11% (16B) 5เดือนหลัง 25% (33B) รวม 33% (49B) 4.คาดว่ามียอด การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน~97B

14 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
แนวทางการพิจารณา การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 30 กันยายน 2552 ว.62 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค /ว 62 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

15 1. เงินงบประมาณปกติ สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

16 1.1 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพัน มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

17   1.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2545-2551
กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน กรณีมีหนี้ผูกพัน มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

18 2. เงินงบประมาณสมทบ โครงการเงินกู้จาก ต่างประเทศ

19    2.1 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ 2.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ครั้งสุดท้าย (ครบ 18 เดือน มี.ค.53) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550

20 3. เงินงบประมาณ อุดหนุน (เฉพาะกิจ)
ที่จัดสรรให้แก่กรุงเทพฯ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 3.1 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี
3.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน ขอทำความตกลงแต่ละรายการ เป็นกรณีๆ ไป (ผ่านทางระบบ GFMIS)

22 เงินงบประมาณพับไป~8B ผลกระทบจาก ว.62 4.คาดว่ามียอด
กรณีมีหนี้ผูกพัน 0.01% (~70M) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 25% (~8B) หมายเหตุ : M = ล้าน ,B = พันล้าน

23 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
เกณฑ์ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ณ 30 กันยายน 2552 อยู่ระหว่างการพิจารณา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google