งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงิน ส่งคลัง พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงิน ส่งคลัง พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงิน ส่งคลัง พ. ศ. 2551 ข้อ 101 - 102

3 3 การขอเบิกเงินจากคลังตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีใดให้ กระทำได้แต่เฉพาะในปีงบประมาณ นั้น เว้นแต่ (1) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี (2) เป็น งปม. รายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือ ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิก เหลื่อมปีและได้มีการกันเงินไว้ตาม ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง

4 4 ในกรณี (2) ให้ขยายเวลา ขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้ อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของ ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มี ความจำเป็น ต้องขอเบิกเงิน จากคลัง ภายหลังเวลา ดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตก ลงกับกระทรวงการคลัง เป็น กรณี ๆ ไป

5 กรณีก่อหนี้ผูกพันก่อนสิ้น ปีงบประมาณ โดยการ - ซื้อทรัพย์สิน - จ้างทำของ - เช่าทรัพย์สิน มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลง และ วงเงิน  50,000 บาท หรือตามที่ กค. กำหนด 5

6 6 ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระ หนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่า ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญา ข้อตกลงที่ได้ทำไว้ใน ระบบ GFMIS เป็นการ ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ได้ อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ

7 กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่ มีความจำเป็นต้องใช้ จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังเมื่อได้รับ อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง ให้ขอกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ 7

8 การขอกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี ต้อง - ดำเนินการก่อนสิ้น ปีงบประมาณ - ปฏิบัติตามวิธีที่ กระทรวงการคลัง กำหนด 8

9 9

10 10 ปีงบประมาณ พ. ศ.2552 เร่งรัด การ เบิกจ่าย ติดตามผลการ เบิกจ่าย งบประมาณประจำปี พ. ศ.2552 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณประจำปี พ. ศ.2552 ( รวมประมาณ 2 ล้านล้านบาท ) งบประมาณปีเก่า 45-51 ( รวมประมาณ 1 แสนล้านบาท )

11 11 เงินปีเก่า เงินงบปัจจุบัน งบกลาง โครงการไทยเข้มแข็ง

12 12 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้กัน / ขยาย (45-51) ไม่มีหนี้ 78B มีหนี้ 68B มีหนี้ 65B มีหนี้ 62B ไม่มีหนี้ 64B ไม่มีหนี้ 34B ต. ค.51 (146B) 18 ก. พ.52 (130B) 9 ก. ค.52 (97B) 18% 25% 47% หมายเหตุ B = พันล้าน 4.4% 4.6% 11%

13 13 4. คาดว่ามี ยอด การขอขยาย เวลาเบิก จ่ายเงิน ~ 97 B 1. มีการ เบิกจ่าย 5 เดือนแรก 11% (16B) 5 เดือนหลัง 25% (33B) รวม 33% (49B) 2. ไม่มีหนี้ ลดลง 5 เดือนแรก 18% (14B) 5 เดือนหลัง 47% (30B) รวม 56.4% (44B) 3. มีหนี้ลดลง 5 เดือนแรก 4.4% (3B) 5 เดือนหลัง 4.6% (3B) รวม 8.8% (6B)

14 14 แนวทางการพิจารณา การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ณ 30 กันยายน 2552 ว.62ว.62 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 62 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552

15 15 เงินงบประมาณปกติ สำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

16 1.1 การกันเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กรณีมีหนี้ผูกพัน มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

17 1.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ. ศ.2545-2551 มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550-2551 มีวงเงินแต่ละรายการ ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน

18 18 เงินงบประมาณสมทบ โครงการเงินกู้จาก ต่างประเทศ

19 2.1 การกันเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกรายการ กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2551 ครั้งสุดท้าย (ครบ 18 เดือน มี.ค.53) เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2550 2.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน 

20 20 เงินงบประมาณ อุดหนุน ( เฉพาะกิจ ) ที่จัดสรรให้แก่กรุงเทพฯ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 3.1 การกันเงินงบประมาณปี พ. ศ.2552 ไว้เบิกเหลื่อมปี ขอทำความตกลงแต่ละรายการ เป็นกรณีๆ ไป (ผ่านทางระบบ GFMIS) กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน 3.2 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ. ศ.2546-2551

22 เงินงบประมาณพับ ไป ~8B ผลกระ ทบจาก ว.62 กรณีมีหนี้ผูกพัน 0.01% (~70 M) กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 25% (~8 B) 4. คาดว่ามี ยอด การขอขยาย เวลาเบิก จ่ายเงิน ~ 97 B หมายเหตุ : M = ล้าน,B = พันล้าน

23 23 เกณฑ์ การกันเงินไว้เบิก เหลื่อมปี และ การขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ณ 30 กันยายน 2552


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 1. พรบ. วิธีการงบประมาณ พ. ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27 2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงิน ส่งคลัง พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google