งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 5 หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 5 หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการส่วน ภูมิภาค ส่วนราชการส่วน ภูมิภาค ส่วนราชการส่วน ท้องถิ่น ส่วนราชการส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การมหาชน หน่วยงานธุรการขององค์กร ตามรัฐธรรมนูญ

6 6 ที่เรื่อง ปช 0028/ว0009 ลว. 23 มีนาคม 2556 การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 กค 0421.4/ว 179 ลว.14 พฤษภาคม 2556 แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กค 0421.4/ว 50 ลว. 22 พฤษภาคม 2556 การปฏิบัติตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติมมาตรา 103/7 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 12 มิถุนายน 2556 การเปิดเผยราคากลางของทางราชการ

7 7

8 8 คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 การเปิดเผยราคากลางที่ได้บันทึกในระบบ e-GP 23

24 24

25 25

26 26

27 กรณีบันทึกการจัดซื้อจัดจ้างในระยะที่ 1 แล้วไม่ได้เลขคุมสัญญาให้บันทึกข้อมูลผ่าน เว็บไซด์ ป.ป.ช. 27

28 http://www.nacc.go.th/contract 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 Q&A 34 Q เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP อยู่ในขั้นตอนใด A เมื่อจัดทำขั้นตอนจัดทำร่างสัญญาแล้วเสร็จ

35 35

36 36


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 5 หน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม กฎหมาย และได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ กระทรวง ทบวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google