งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตยาและเวชภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ซื้อ ขาย แลก เปลี่ยนและให้ซึ่งยาและเวชภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์ (มาตรา 6) พระราชบัญญัติองค์กรเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 สังกัด : กระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการผู้แทน กค. : นาย ช. นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์ Website : www.gpo.or.th โทร. 0 2203 8000 ผู้บริหาร (CEO) : นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล สัญญาจ้างลงวันที่ : 2 ก.ค 50 ระยะเวลาจ้าง : 2 ก.ค. 50 – 1 ก.ค 54  วาระที่ 1  วาระที่ 2 ตำแหน่งเดิมก่อนเป็น CEO:  Board  รอง CEO  บุคคลภายนอก มติ ครม. ที่ยกเว้นการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ เงินเดือนพนักงาน กลุ่มโครงสร้างเงินเดือน  บอร์ดกำหนดโครงสร้างเงินเดือนได้เอง  มีบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของตนเอง  ใช้บัญชีโครงสร้างเงินเดือน 58 ขั้น Min-max ของเงินเดือน = 5,510 – 113,520 บาท ป.ตรี (4 ปี) = 9,670 บาท จำนวนพนักงาน = 2,127 คน ลูกจ้าง 686 คน (31 พ.ค. 54)  ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 13 (2) พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 จำนวนและองค์ประกอบคณะกรรมการ : ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีก ไม่น้อยกว่า 8 คนแต่ไม่เกิน 14 คนทั้งนี้รวมถึงผู้อำนวยการซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการดำรงตำแหน่ง 5 ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง อีก (มาตรา 22) (คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นเรื่องเสร็จที่ 481/2535 ว่า ถ้ากฎหมาย เฉพาะที่จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นๆ กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามไว้ย่อหย่อนกว่าต้องบังคับตาม กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ กรณีนี้ วาระการดำรงตำแหน่งจึงต้องถือตามกฎหมายว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานฯ ซึ่งเข้มงวดกว่า เท่ากับ 3 ปี) การแต่งตั้งกรรมการ : ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการ (มาตรา 18 ) ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด : ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดเงินเดือนของผู้อำนวยการ โดยความเห็นชอบของ ครม. (มาตรา 25) การพ้นจากตำแหน่ง : ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกจากตำแหน่งโดยความ เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา 25) การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้ เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2535 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง - ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีโครงการที่ได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 หมายเหตุ ในการพิจารณาคุณสมบัติบุคลากร รัฐวิสาหกิจจะต้องพิจารณา พ.ร.บ. คุณสมบัติ มาตรฐานฯ กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ที่มาของข้อมูล  สัญญาจ้างผู้บริหาร  www.krisdika.go.th  มติคณะรัฐมนตรี  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคลากรรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย กรรมการ (ม.5) ผู้บริหารสูงสุด (ม. 8 ตรี) พนักงาน (ม.9) จำนวนกรรมการ ไม่เกิน 11 คน แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดมีข้อกำหนดให้มีกรรมการน้อยกว่า 11 คน ก็ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่า 11 คน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขออนุมัติจาก ครม. แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน (ม. 6) การนับจำนวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 3 แห่ง นับรวมการเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน แต่ไม่รวมการเป็นกรรมการ โดยตำแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน (ม.7) วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรณีกรรมการที่มิใช่กรรมการโดยตำแหน่ง (ไม่ใช้บังคับแก่กรรมการ ของบริษัทจำกัด) แต่อาจได้รับแต่งตั้งใหม่ (ม. 8) การแต่งตั้งกรรมการอื่น ผู้มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่ กระทรวงการคลังจัดทำขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น (ม. 12/1 วรรคหนึ่ง) การกำหนดค่าตอบแทนและร่างสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (ม. 8 จัตวา วรรคเจ็ด) คุณสมบัติเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้อำนวยการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความจัด เจนเพียงพอเกี่ยวกับการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารธุรกิจ (มาตรา 19 ) ผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือ ผู้อำนวยการ คือ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การเภสัชกรรมหรือในกิจการที่กระทำกับองค์การ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ ในการลงทุนโดยสุจริตใน บริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น หรือเป็นพนักงาน (มาตรา 20) สิทธิพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่ง อภ. ผลิตออกจำหน่ายให้จัดซื้อจาก อภ. นอกจากส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรมตำรวจจะซื้อจาก อภ. หรือ โรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดำเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ (ข้อ 61) การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่ง อภ. มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มี จำหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจาก อภ. หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กำหนด (ข้อ 62) ในกรณีที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จากหน่วยงานใด ให้ส่วนราชการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจาก อภ. ได้โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย (ข้อ 63) อำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง - ไม่ปรากฏว่ามีอำนาจพิเศษตามกฎหมายจัดตั้ง สำนักกฎหมาย ส่วนกฎหมาย 1 ผู้อำนวยการส่วน : - ผู้จัดทำ : นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน โทร. 0 2298 5880-9 ต่อ 6746 วันที่จัดทำ : 31 พ.ค 54 (Update)


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) : กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE LAW FOCUS : รายแห่ง www.sepo.go.th ข้อมูลทั่วไป องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google