งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข

2 “ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ” หมายความว่า ยาสูบตาม กฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มี ส่วนประกอบของใบยาสูบหรือพืชนิโคเชียนาทา แบกกุ้ม (NICOTIANATABACUM) ไม่ว่าจะใช้เสพโดย วิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่าหรือพ่นเข้าไปในปาก หรือจมูก หรือโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็น เช่นเดียวกัน “ หีบห่อ ” หมายความว่า ซอง ห่อ หรือสิ่งบรรจุอื่นซึ่ง ใช้ในการหุ้มห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ยาสูบ “ โฆษณา ” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชน เห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความเพื่อ ประโยชน์ในทางการค้า

3 มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตน รู้อยู่ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปี บริบูรณ์ มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบโดย ใช้เครื่องขาย มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในลักษณะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแพร่หลาย หรือเป็นการจูง ใจสาธารณชนให้เสพผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น ทั้งนี้ เว้น แต่เป็นการให้ตามประเพณีนิยม

4 มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในสิ่งพิมพ์ ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาได้ หรือใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในการแสดง การแข่งขัน การให้บริการหรือการประกอบกิจกรรม อื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ให้สาธารณชนเข้าใจว่าเป็น ชื่อ หรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบ บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับ การถ่ายทอดสดรายการจากต่างประเทศทางวิทยุ โทรทัศน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบใน สิ่งพิมพ์ซึ่งจัดพิมพ์นอกราชอาณาจักรโดยมิได้มี วัตถุประสงค์ให้นำเข้ามาจำหน่ายจ่ายแจกใน ราชอาณาจักรโดยเฉพาะ

5 มาตรา ๑๑ ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะขายได้จะต้อง มีส่วนประกอบตามมาตรฐานที่กำหนดใน กฎกระทรวง ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบมี หน้าที่ต้องแจ้งรายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ยาสูบให้กระทรวงสาธารณสุขทราบตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ยาสูบใดมี ส่วนประกอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดตาม วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้มี การขายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้น

6 มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ ( ๑ ) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการของ สถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจ ค้นในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัตินี้ ( ๒ ) นำผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณพอสมควรไปเป็น ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ ( ๓ ) ออกหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่ จำเป็นมาประกอบการพิจารณาได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

7 มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร ประจำตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องบัตรประจำตัว พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดใน กฎกระทรวง มาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐ ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าผู้ใดไม่แจ้ง รายการหรือแจ้งรายการไม่ครบถ้วน หรือแจ้ง รายการอันเป็นเท็จ หรือขายหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ ยาสูบโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

8 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะ ยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ ( ๓ ) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็ก ประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความ ประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ( ๑๐ ) จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์

9 มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้เด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหรี่ หรือเข้าไป ในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือเสพสุราหรือ บุหรี่ ( เด็ก หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ สมรส )

10


ดาวน์โหลด ppt สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google