งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงพยาบาลและ สถานีอนามัย ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไก และมาตรฐานการส่งเสริม สุขภาพ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพ

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 2 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 9,059 หน่วยงาน สังกัด 3 กระทรวง และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ –กระทรวงสาธารณสุข –กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) –กระทรวงกลาโหม (โรงพยาบาลทหารผ่านศึก) –ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ –โรงพยาบาล 823 แห่ง –สถานีอนามัย7,885 แห่ง –สถานบริการสุขภาพ 351 แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิตสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล กรมการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ โรงพยาบาล กระทรวงกลาโหม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

7 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล อบต

8 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรม สุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสุขภาพ กรม การแพทย์ กรม อนามัย กรม ควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศูนย์สุขภาพจิตศูนย์ควบคุมโรค ศูนย์บำบัด ยาเสพติด ศูนย์อนามัย

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 25 แห่ง 1,206 kWh/bed 9,115 kWh/bed

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ จากข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารค่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล) ข้อมูลการใช้พลังงาน

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ จากข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้ พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารค่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล) ข้อมูลการใช้พลังงาน

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ จากข้อมูลของโครงการศึกษาการ ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและ อาคารค่างๆ (SEC) (อาคาร ประเภทโรงพยาบาล) ข้อมูลการใช้พลังงาน

13 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนเตียง จำนวนวันนอนรวม ผู้ป่วยใน จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

15 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ จำนวนวันนอนรวม ผู้ป่วยใน ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร น้ำมัน กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร)

16 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนเตียง จำนวนวันนอนรวม ผู้ป่วยใน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ ระยะห่างจากตัว จังหวัด

17 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน โรงพยาบาล จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.948 x จำนวนบุคลากร + 0.079 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร +4.525 x จำนวนเตียง + 0.238 x จำนวนผู้ป่วยนอก +0.026 x จำนวนวันผู้ป่วยใน) x อุณหภูมิ

18 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน โรงพยาบาล จำนวนน้ำมัน = 2.754 x จำนวนบุคลากร + 0.059 x จำนวนวันผู้ป่วยใน + 0.183 x ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง + 7.999 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

19 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน สถานีอนามัย จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (1.503 x จำนวนบุคลากร + 0.006 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.006 x จำนวนผู้ป่วยนอก) x อุณหภูมิ

20 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานีอนามัย จำนวนน้ำมัน = 11.293 x จำนวนบุคลากร + 0.852 x (ขนาดพื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง) 0.5 + 0.447 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

21 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานบริการสุขภาพ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (5.166 x จำนวนบุคลากร + 0.077 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 0.126 x จำนวนผู้ป่วยนอก) x อุณหภูมิ

22 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ สถานบริการสุขภาพ จำนวนน้ำมัน = 2.052 x จำนวนบุคลากร + 4.402 x (ขนาดพื้นที่จังหวัดที่ตั้ง) 0.5 + 0.754 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

23 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google