งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2 บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไก และมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ในการส่งเสริมสุขภาพ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

3 ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 2 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e-report มีอยู่ทั้งสิ้น 9,059 หน่วยงาน สังกัด 3 กระทรวง และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) กระทรวงกลาโหม (โรงพยาบาลทหารผ่านศึก) ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

4 ข้อมูลหน่วยงาน ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
โรงพยาบาล แห่ง สถานีอนามัย 7,885 แห่ง สถานบริการสุขภาพ แห่ง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

6 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาล กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โรงพยาบาลตำรวจ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

7 สถานีอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เทศบาล อบต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

8 สถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสุขภาพ ศูนย์บำบัดยาเสพติด
กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค กรม การแพทย์ กรมอนามัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์บำบัดยาเสพติด ศูนย์อนามัย ศูนย์สุขภาพจิต ศูนย์ควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานบริการสุขภาพ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

9 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 25 แห่ง
9,115 kWh/bed 1,206 kWh/bed จากการสำรวจจริง 25 แห่ง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

10 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารค่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

11 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารค่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

12 ข้อมูลการใช้พลังงาน จากข้อมูลของโครงการศึกษาการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารค่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล) การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

13 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh) จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนผู้ป่วยนอก กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ อุณหภูมิ จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน จำนวนเตียง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

15 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน
น้ำมัน จำนวนบุคลากร ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

16 จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ
วิเคราะห์เชิงสถิติ จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนผู้ป่วยนอก จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน จำนวนเตียง ระยะห่างจากตัวจังหวัด พื้นที่ของจังหวัด/อำเภอ EEU = (C1 x Staff + C2 x Floor + C3 x bed + C4 x IPD + C5 x OPD) x Temp การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

17 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
โรงพยาบาล จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.948 x จำนวนบุคลากร x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร x จำนวนเตียง x จำนวนผู้ป่วยนอก x จำนวนวันผู้ป่วยใน) x อุณหภูมิ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

18 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
โรงพยาบาล จำนวนน้ำมัน = x จำนวนบุคลากร x จำนวนวันผู้ป่วยใน x ขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง x ระยะห่างจากตัวจังหวัด การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

19 ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน
สถานีอนามัย จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (1.503 x จำนวนบุคลากร x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร x จำนวนผู้ป่วยนอก) x อุณหภูมิ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

20 สถานีอนามัย จำนวนน้ำมัน = x จำนวนบุคลากร x (ขนาดพื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง)0.5 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

21 สถานบริการสุขภาพ จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (5.166 x จำนวนบุคลากร x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร x จำนวนผู้ป่วยนอก) x อุณหภูมิ การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

22 สถานบริการสุขภาพ จำนวนน้ำมัน = x จำนวนบุคลากร x (ขนาดพื้นที่จังหวัดที่ตั้ง)0.5 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ

23 ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ
EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google