งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Single Window & License per Invoice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Single Window & License per Invoice"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Single Window & License per Invoice
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์ สำนักด่านอาหารและยา

2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
วิสัยทัศน์ มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security) สร้าวมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง วัตถุ ประสงค์

3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส์ในภาคการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและ โลจิสติกส์ การพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับเป้าหมาย มุ่งยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปสู่ระดับสากลโลก ระดับยุทธศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ ระดับปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนระดับปฏิบัติ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง หลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

4 ทำไมจึงต้องมี National Single Window
Banks Importers Customs Brokers Exporters Customs Licensing Agencies ~ parties ~ 40 documents ~ 200 data elements ~ % data re-keying Why do we need a single window? Without single electronic window implementation, the communications and information sharing among agencies and trading communities are complicated and expensive like this figure. Air Carriers Sea Carriers Freight Forworders Sea Ports Air Ports ผลการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Single Window

5 รวมก่อตัวเป็น Single Window กลุ่มย่อย
Banks Importers Customs Brokers Exporters Customs ผู้ให้บริการ การเชื่อมโยงข้อมูล Licensing Agencies Why do we need a single window? Without single electronic window implementation, the communications and information sharing among agencies and trading communities are complicated and expensive like this figure. Air Carriers Sea Carriers Freight Forworders Sea Ports Air Ports

6 National Single Window
Banks Importers Customs Brokers Exporters Customs ELECTRONIC WINDOW ELECTRONIC WINDOW Licensing Agencies Single Window Air Carriers Sea Carriers Freight Forworders Sea Ports Air Ports

7 Single Window ( UN/CEFACT)
“A facility that allows party involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements should only be submitted once.” What is the single window? In term of Thailand, we define the meaning of the single window in line with the UN recommendation number 33 saying that “A facility that allows party involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements should only be submitted once.” UN/CEFACT Recommendation No. 33 – Establishing Single Window UN/CEFACT = United Nations Center for Trade Facilitation and e-Business

8 ความหมาย Single Window
"บริการ" ที่ทำให้ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสามารถดำเนินการด้านข้อมูลและเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนดที่เกี่ยวกับ การนำเข้า การส่งออกและการขนส่ง โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การกรอกข้อมูลจะกระทำเพียงครั้งเดียวและสามารถดำเนินการตามคำขอนั้นได้หลายหน่วยงานโดยอัตโนมัติ

9 พัฒนาการของ Thailand National Single Window
พัฒนา Thailand National Single Window อนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ 27 ก.พ. 2550 ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ธ.ค. 2548 ASEAN Agreement for ASEAN Single Window Brainstorm&Study Single Window e-Logistics

10 e-Importing through National Single Window (Paperless Service)
CA Provider OGA Verify License Thai Customs NSW 4. Forward Approved License ebXML Gateway e-Licensing Approved License 3. Approved License 2. Forward License - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - กรมโรงงานอุตสาหกรรม - กรมป่าไม้ - กรมวิชาการเกษตร - BOI - ฯลฯ ebXML with Digital signature 6.Forward Declaration 8. Forward Declaration Release Info . ebXML Gateway e-Customs 7. Declaration Released Info. 1. Apply License 5. Send Declaration Exporter/Importer

11 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Health products electronic Logistics and Lodgment Organizer HeLLO

12 การประเมินความสอดคล้องด้านเอกสาร
License per Invoice การประเมินความสอดคล้องด้านเอกสาร

13 การให้บริการ การยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้าเพื่อขอ License per Invoice

14 ช่องทางในการให้บริการการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้าเพื่อขอ License per Invoice
แบ่งเป็น 2 ช่องทางด้วยกัน คือ ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักด่านอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยื่นผ่าน Internet

15 ยื่นด้วยตนเอง NS W 5 3 2 4 1 ศุลกากร เจ้าหน้าที่ด่าน อย.
Licence per  Invoice 5 3 เจ้าหน้าที่ด่าน อย. เจ้าหน้าที่สำนักด่าน อย. 2 ผู้นำเข้า 4 1 1. Excel Template 2. เอกสาร ประกอบการนำเข้า ตัวอย่าง

16 การขอ Activation Code เพื่อใช้งานระบบ LPI
คำร้องขอสิทธิ ผู้นำเข้า เจ้าหน้าที่ Activate Code

17 การขอ Activation Code หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้งความประสงค์ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล เจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เอกสาร ศ.14) กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอเข้าใช้งาน(ผู้รับมอบอำนาจ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ สำเนาภพ.20

18 ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
เจ้าหน้าที่สำนักด่าน อย. Licence per Invoice NS W 2 License per Invoice 3 ผู้นำเข้า 5 ศุลกากร 1 E- service 1. Excel Template 2. เอกสาร ประกอบการนำเข้า 4 ตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ด่าน อย.

19

20

21 สำนักด่านอาหาร และยา 02-590-7318
ติดต่อสอบถาม สำนักด่านอาหาร และยา ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

22 สำนักด่านอาหาร และยา 02-590-7318
ติดต่อสอบถาม สำนักด่านอาหาร และยา ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

23 สำนักด่านอาหาร และยา 02-590-7318
ติดต่อสอบถาม สำนักด่านอาหาร และยา ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

24 ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟัง


ดาวน์โหลด ppt National Single Window & License per Invoice

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google