งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

National Single Window & License per Invoice สมบูรณ์ บุญกิจ อนุสรณ์ สำนักด่านอาหาร และยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "National Single Window & License per Invoice สมบูรณ์ บุญกิจ อนุสรณ์ สำนักด่านอาหาร และยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 National Single Window & License per Invoice สมบูรณ์ บุญกิจ อนุสรณ์ สำนักด่านอาหาร และยา

2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้า ของภูมิภาคอินโดจีน วิสัยทั ศน์ ๑.ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีด ความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า (Responsiveness) และเพิ่ม ความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการ นำส่งสินค้าและบริการ (Reliability and Security) ๒.สร้าวมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิ สติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง วัตถุ ประสง ค์

3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย พ. ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ประเด็น ยุทธศาส ตร์ หลักการ ขับเคลื่อ น ยุทธศาส ตร์ การปรับปรุง ประสิทธิภาพระบบ โลจิสติกส์ในภาค การผลิต การเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ขนส่งและ โลจิสติกส์ การพัฒนาธุรกิจ โลจิสติกส์ การปรับปรุงสิ่ง อำนวยความ สะดวกทางการค้า การพัฒนา กำลังคนและกลไก การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ ระดับเป้าหมายมุ่งยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ไปสู่ ระดับสากลโลก ระดับยุทธศาสตร์ยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของ ประเทศ ระดับปฏิบัติปรับเปลี่ยนระดับปฏิบัติ โดยยึดความต้องการ ของผู้ใช้บริการเป็นที่ตั้ง

4 ~ 30-40 parties ~ 40 documents ~ 200 data elements ~ 60-70 % data re-keying ~ 30-40 parties ~ 40 documents ~ 200 data elements ~ 60-70 % data re-keying ผลการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Single Window ทำไมจึงต้องมี National Single Window BanksCustoms Air Carriers Importers Customs Brokers Exporters Licensing Agencies Air PortsSea Ports Freight Forworders Sea Carriers

5 ผู้ให้บริการ การเชื่อมโยงข้อมูล รวมก่อตัวเป็น Single Window กลุ่มย่อย BanksCustoms Air Carriers Importers Customs Brokers Exporters Licensing Agencies Air PortsSea Ports Freight Forworders Sea Carriers

6 National Single Window BanksCustoms Air Carriers Importers Customs Brokers Exporters Licensing Agencies Air PortsSea Ports Freight Forworders Sea Carriers

7 “A facility that allows party involved in trade and transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements should only be submitted once.” UN/CEFACT Recommendation No. 33 – Establishing Single Window UN/CEFACT = United Nations Center for Trade Facilitation and e-Business Single Window ( UN/CEFACT)

8 ความหมาย Single Window " บริการ " ที่ทำให้ผู้ประกอบการค้า ผู้ประกอบการขนส่งสามารถ ดำเนินการด้านข้อมูลและเอกสาร ตามมาตรฐานที่กำหนดที่เกี่ยวกับ การนำเข้า การส่งออกและการขนส่ง โดยสามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถ้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ กรอกข้อมูลจะกระทำเพียงครั้งเดียว และสามารถดำเนินการตามคำขอนั้น ได้หลายหน่วยงานโดยอัตโนมัติ

9 พัฒนาการของ Thailand National Single Window 2553 - 2554 พัฒนา Thailand National Single Window 2551 - 2552 อนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ 27 ก. พ. 2550 ครม. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ ธ. ค. 2548 ASEAN Agreement for ASEAN Single Window 2545 - 2548 Brainstorm&Study Single Window e-Logistics

10 e-Importing through National Single Window (Paperless Service) Verify License Thai Customs. ebXML with Digital signature OGA NSW CA Provider e-Customs Approved License Exporter/Importer 2. Forward License 3. Approved License 4. Forward Approved License 5. Send Declaration 6.Forward Declaration ebXML Gateway e-Licensing 1. Apply License 7. Declaration Released Info. 8. Forward Declaration Release Info ebXML Gateway - สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา - กรมโรงงาน อุตสาหกรรม - กรมป่าไม้ - กรมวิชาการเกษตร - BOI - ฯลฯ

11 ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ สุขภาพ Health products electronic Logistics and Lodgment Organizer HeLLO

12 L ICENSE PER I NVOICE การประเมินความสอดคล้อง ด้านเอกสาร

13 การให้บริการ การยื่นแจ้ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ สุขภาพก่อนนำเข้าเพื่อขอ L ICENSE PER I NVOICE

14 ช่องทางในการให้บริการการยื่นแจ้ง รายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อน นำเข้าเพื่อขอ L ICENSE PER I NVOICE แบ่งเป็น 2 ช่องทางด้วยกัน คือ  ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักด่านอาหารและ ยา อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ยื่นผ่าน Internet

15 1. Excel Template 2. เอกสาร ประกอบการนำเข้า Licence per Invoice ผู้นำ เข้า เจ้าหน้าที่สำนัก ด่าน อย. ยื่นด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ ด่าน อย. NS W ศุลกา กร 3 3 2 2 1 1 4 4 5 5 ตัวอย่ าง

16 Activate Code คำร้องขอสิทธิ ผู้นำเข้า เจ้าหน้ าที่ การขอ A CTIVATION C ODE เพื่อใช้ งานระบบ LPI

17 การขอ A CTIVATION C ODE 1. หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการ ผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้ง ความประสงค์ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล เจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code 2. คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( เอกสาร ศ.14) 3. กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ เข้าใช้งาน ( ผู้รับมอบอำนาจ ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และ สำเนาภพ.20

18 ผู้นำ เข้า เจ้าหน้าที่สำนัก ด่าน อย. NS W ศุลกา กร 1. Excel Template 2. เอกสาร ประกอบการนำเข้า License per Invoice Licence per Invoice เจ้าหน้าที่ ด่าน อย. ตัวอย่ าง 1 1 3 3 4 4 5 5 E- service ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต 2 2

19 http://logistics.fda.moph.go.th

20

21 ติดต่อสอบถาม สำนักด่าน อาหารและยา 02-590-7318 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ 02-590-7064

22 ติดต่อสอบถาม สำนักด่าน อาหารและยา 02-590-7318 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ 02-590-7064

23 ติดต่อสอบถาม สำนักด่าน อาหารและยา 02-590-7318 ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ 02-590-7064

24 ขอขอบคุณที่ตั้งใจ ฟัง


ดาวน์โหลด ppt National Single Window & License per Invoice สมบูรณ์ บุญกิจ อนุสรณ์ สำนักด่านอาหาร และยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google