งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา e- Thailand และ e- Government. ปี 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e- ASEAN Initiative เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา e- Thailand และ e- Government. ปี 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e- ASEAN Initiative เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา e- Thailand และ e- Government

2 ปี 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e- ASEAN Initiative เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลก ไทยเริ่มดำเนินการเพื่อการพัฒนา e-Thailand (1)

3 e-Thailand คือ แนวทางการพัฒนาประเทศไทย เพื่อ – ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็น ธรรม – พัฒนาสังคม บุคลากร และสารสนเทศ อย่างมี ประสิทธิภาพ – ดำเนินการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงและ โปร่งใส – ศึกษาและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศอย่างชัดเจน – ส่งเสริมการค้า การบริการ และการลงทุน – สร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวก – สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้พร้อมรับ เพื่อให้การพัฒนา e-Thailand เป็นไปในทิศทางที่ สอดคล้องกันและเท่าทันการปรับเปลี่ยนของ นานาชาติ (2)

4 e-Thailand: Organization Chart e-Society e-Government Liberalization E-Commerce Facilitation Facilitation e-Tradee-Servicee-Investment National formation Infrastructure

5 การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมายที่ควรพิจารณาในการพัฒนาให้เกิด e- Government ในไทย – ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแนวคิดการสร้าง e- Government กับหน่วยงาน – ให้มีแผนงาน มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานที่ เป็นเอกภาพ – จัดการและประสานให้การพัฒนา e-Thailand เป็น มาตรฐานสากลทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก – เพิ่มความโปร่งใสและความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ภาครัฐในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง – เพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการต่าง ๆ ของ ภาครัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม – เพิ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ พัฒนากิจกรรมด้านต่าง ๆ

6 E-Government Definition (World Bank) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคมนาคม (Information and Communications Technologies : ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความ รับผิดชอบของรัฐบาล

7 E-Government Definition(UN) ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการ ปรับปรุง ความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนและภาครัฐ โดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และการสร้าง ประสิทธิภาพใน เรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ องค์ความรู้ สิ่งนี้เป็นข้อตระหนักว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ที่สุดที่รัฐบาล พึงดำเนินการให้กับ ประชาชน

8 วิสัยทัศน์ของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ e-Government จะมีส่วนสำคัญใน การสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Digital Economy, Knowledge Economy และพลังในการปฏิวัติ ที่ เรียกว่า Digital Revolution โดย สิ้นเชิงในภาคราชการ e-Government สามารถช่วย ยกระดับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยปรัชญาของ e-Government เป็นการสนองความต้องการของ ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน การทำงานของรัฐบาล

9 วิสัยทัศน์ของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) Corruption และ red tape จะถูก กำจัดออกไปเนื่องจาก e- Government เป็นกระบวนการที่ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับรู้โดยสาธารณะ Good Governance เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง e-Government จะช่วย ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็น กระบวนการที่มีส่วนร่วมกันทั้งรัฐ ประชาชน และธุรกิจ

10 วิสัยทัศน์ของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) e-Government จะต้องส่งเสริม ให้เกิดการป้องกัน ข้อมูลส่วนตัว ของประชาชน (Privacy) ในขณะ เดียวกันก็ต้องสร้างระบบความ ปลอดภัย (Security) Digital Divide : e-Government จะช่วยลดช่องว่างในเรื่อง Digital Divide

11 WebServersApplicationServers Data Repositories / Services User Profiles Payment Security EDX Gateway Public Services Infrastructure

12 อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ไอทีใน หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งชาติ ผู้สนับสนุนโครงการ : ม. ร. ว. จัตุมงคล โสณกุล เจ้าของโครงการ : ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ ก. พ. เลขาธิการสภาพัฒน์ ฯ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ : มีนาคม 2544 - มีนาคม 2546

13 e-ASEAN initiative and e-Thailand e-Society E-C Facilitation e- Government Liberalizatio n Information Infrastructu re Government IT Services National ID Card Gov. common information infrastructure PinTip: Revenue Dept Online Government Certification Authority

14 ขอบเขตของโครงการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ผลักดัน ประสานงาน แผนหลัก แผนปฏิบัติการ และ กรอบกลยุทธ์ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตัวอย่างนำ จัดทำมาตรฐาน แนวทาง และ คู่มือ จัดทำข้อเสนอแนะและแนวทาง ในการปรับปรุงองค์กร

15 การใช้กลไก e-commerce เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการ บริการของรัฐ รัฐ G Government ประชาช น C Citizen/Consumer เอกช น B Business

16 บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4 ทาง หลัก Online Information service: ธนาคารแห่งประเทศ ไทย สำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ข บริการ ข้อมูล ข่าวสาร Simple Transaction Service: กรมทะเบียนการค้า ร บริการ เชิงรายการ Payment Gateway: กรมสรรพากร ง โอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Procurment: สำนักงานปลัด สำนัก นายกรัฐมนตรี ( กำลัง ดำเนินการ ) ซ จัดซื้อ ทางอิเล็กทรอนิกส์

17 บริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ 4 ทาง หลัก Online Information Services: (G2G) (G2C) (G2B) Simple Transaction Services: (G2C) (G2B) Payment Gateway: (B2G) (C2G) (Electronic Funds Transfer) e-Procurement: (G2B)

18 Online Information service: Bank of Thailand

19 Online Information service: Board of Investment

20 Simple Transaction Service: กรมทะเบียนการค้า การค้นหาและจอง ชื่อนิติบุคคล

21 Payment Gateway: กรมสรรพากร การยื่นแบบและชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านอินเทอร์เน็ต

22 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ( กำลังดำเนินการ ) e-Procurement: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา e- Thailand และ e- Government. ปี 2543 กลุ่มอาเซียนได้ริเริ่ม e- ASEAN Initiative เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันในเวที เศรษฐกิจโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google