งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25-26 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25-26 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25-26 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 2 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นระบบบูรณาการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยใน การจัดซื้อ จัดหาสารสนเทศและเพื่อ สนับสนุนงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดทั้งแก่ห้องสมุด สมาชิก และ ชุมชน

3 3 องค์ประกอบ ระบบบริหารจัดการ (Policy management module) ระบบการทำรายการ (Cataloging module) ระบบการบริการยืมคืน (Circulation module) ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module) ระบบควบคุมการบอกรับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module) ระบบการจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)

4 4 1. Policy management module ทำหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบ (Parameter) ที่เกี่ยวข้องกับระบบ การกำหนดสิทธิของการใช้ระบบ (Security control) การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆ การบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก

5 5

6 6

7 7

8 8 2. Cataloging module เป็นระบบบริหารจัดการงานการทำรายการ (Cataloging) เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศ (Information resource) ของห้องสมุด รองรับรูปแบบ Marc21 เพื่อสะดวกในการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องสมุด สามารถทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ (Original Catalog)

9 9 สามารถทำรายการโดยการถ่ายโอนข้อมูล เข้าออกของระเบียนในรูปแบบ MARC21 ผ่าน Protocol Z39.50 รองรับการจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศรายชิ้น (Itemizing) สามารถทำ Index จากข้อมูลที่ได้นำเข้าไป แล้ว

10 10 ควบคุมความถูกต้องของรายการ (Authority Control) เพื่อตรวจสอบรายการหัวเรื่อง รายการชื่อผู้แต่ง ฯลฯ เพื่อป้องกันการ ซ้ำซ้อนของข้อมูล สามารถออกรายงานในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ ในการบริหารจัดการ

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 3. Circulation module เป็นส่วนที่ใช้ในการบริการแก่สมาชิกในเรื่อง ของการยืม การคืน และ การจอง โดย พัฒนาให้สามารถใช้กับห้องสมุดที่มีจุด ให้บริการมากกว่า 1 แห่ง สามารถกำหนด parameter ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้ ทั้งในด้านการยืม การคืน การ ยืมต่อ การจอง การปรับ การยกเลิกการ ให้บริการชั่วคราวและการรายงานสถิติ

18 18 การบริการยืม การบริการคืน การให้บริการยืมต่อ (Renew) ณ จุดบริการ และผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจอง

19 19 การยืม-คืน-จองข้ามจุดบริการภายในองค์กร เดียว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการที่คุ้มค่า สามารถใช้กับห้องสมุดที่มีจุดให้บริการ มากกว่า 1 แห่ง การปรับ การชำระค่าปรับ และการยกเว้น ค่าปรับ

20 20 ระบบใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting) สามารถตรวจสอบและยกเลิกการให้บริการ ชั่วคราว (Blocking) การออกรายงานการใช้บริการและสถิติ (Management Reporting)

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 4. OPAC and utility module ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกห้องสมุด ตลอดจนผู้สนใจ และสามารถติดต่อกับระบบ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ สามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขการสืบค้นได้ สามารถสืบค้นสถานะของทรัพยากร สารสนเทศ

27 27 สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลสถานการณ์ยืม และสถานการณ์จองของตนเอง สมาชิกสามารถปรับปรุง email address เพื่อการติดต่อได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อที่ห้องสมุดสามารถใช้เป็นช่องทาง ในการแจ้งเตือนกำหนดส่งคืนหนังสือ ตลอดจนการแจ้งรับหนังสือจองได้ด้วย ตนเอง

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33 5. Serials control module* เป็นส่วนที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยมี ความสามารถในการทำงานดังนี้ การจัดหาและลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและทำดรรชนี การบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การเย็บเล่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง การออกรายงานการใช้บริการและค่าสถิติ

34 34 6. Acquisition module* เป็นส่วนที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้บางกลุ่ม เช่น อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตร คณบดี สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดหา ระบบการคัดเลือก (Request & Selection System) ระบบการสั่งซื้อและการบริหารรายงานทาง การเงิน (Ordering and Reporting)

35 35 Q & A


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25-26 ตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google