งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Designed by Mr.Sumate Puresrisak ศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Designed by Mr.Sumate Puresrisak ศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Designed by Mr.Sumate Puresrisak ศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม

2 Designed by Mr.Sumate Puresrisak นโยบายของกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรม นายสมยศ สิงห์คำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์

3 Designed by Mr.Sumate Puresrisak การบริหารศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ งบดำเนินงานที่ได้รับจำนวน ๓, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ งบดำเนินงานที่ได้รับจำนวน ๓, ๐๐๐, ๐๐๐ บาท คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนำร่อง คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนำร่อง

4 Designed by Mr.Sumate Puresrisak ศูนย์ข้อมูลกลาง ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ ระบบบริการ ข้อมูลทาง วัฒนธรรม ระบบ เพื่อการ บริหาร ระบบ เพื่อการ ปฏิบัติงาน

5 Designed by Mr.Sumate Puresrisak การ ดำเนินงานปี 2550 งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท

6 Designed by Mr.Sumate Puresrisak ปัจจัยสนับสนุน ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล กรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual Framework) ศูนย์ข้อมูล กลางทางวัฒนธรรม

7 Designed by Mr.Sumate Puresrisak การ ดำเนินงานปี 2550 ของบกลาง

8 Designed by Mr.Sumate Puresrisak ภาพรวมศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมของ กระทรวงวัฒนธรรม แหล่งความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศภายในองค์กร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบงานบริการจัดการองค์กร สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และ คลังข้อมูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ นาฎศิลป์และดนตรี โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หนังสือ สื่อประสม พัฒนศิลป์ ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย Securities ระบบสารสนเทศ สำหรับ ผู้บริหารส่วนกลาง คลังรายงาน สำหรับ ผู้บริหาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต / อินทราเน็ต ประชาชน ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

9 Designed by Mr.Sumate Puresrisak โครงการนำร่องศูนย์ข้อมูลกลางทาง วัฒนธรรม ปี พ. ศ. 2550 ( ของบกลาง ) นำร่องแหล่งความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 จังหวัด ทาง โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศาสนา วัฒนธรรม และ ศิลปกรรมร่วมสมัย ( รวม 22 หน่วยงาน ) ระบบงานบริหาร บุคลากรและเงินเดือน นำร่องระบบสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ 1 ตัวอย่างในจังหวัด เชียงใหม่ ปรับปรุงแผนแม่บท สารสนเทศ กระทรวงฯ ปี พ. ศ. 2551-2553 ให้ สอดคล้องกับการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม

10 Designed by Mr.Sumate Puresrisak พื้นที่สำหรับโครงการนำร่องศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม ปี พ. ศ. 2550 นำร่องแหล่งความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น 5 จังหวัด ทาง โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศาสนา วัฒนธรรม และศิลปกรรมร่วม สมัย ( รวม 22 หน่วยงาน ) จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี จันทบุรี สงขลา นำร่องระบบ สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ 1 ตัวอย่าง ในจังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt Designed by Mr.Sumate Puresrisak ศูนย์ข้อมูลกลาง ทางวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google