งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

2 นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
นายสมยศ สิงห์คำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

3 การบริหารศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม คณะทำงานพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ของจังหวัดนำร่อง ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ งบดำเนินงานที่ได้รับจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

4 ๑ ๓ ๒ ศูนย์ข้อมูลกลาง ระบบบริการ ข้อมูลทางวัฒนธรรม ระบบ
เพื่อการบริหาร เพื่อการปฏิบัติงาน

5 การดำเนินงานปี 2550 งบดำเนินงาน 3,000,000 บาท

6 ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
กรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual Framework) ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ปัจจัยสนับสนุน ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล

7 การดำเนินงานปี 2550 ของบกลาง

8 แหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และคลังข้อมูล
ภาพรวมศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม แหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศภายในองค์กร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบงานบริการจัดการองค์กร สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และคลังข้อมูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ นาฎศิลป์และดนตรี โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หนังสือ สื่อประสม พัฒนศิลป์ ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปกรรมร่วมสมัย Securities ระบบสารสนเทศ สำหรับ ผู้บริหารส่วนกลาง คลังรายงาน ผู้บริหาร เครือข่ายอินเตอร์เน็ต / อินทราเน็ต ประชาชน ผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

9 โครงการนำร่องศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2550 (ของบกลาง)
นำร่องแหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 จังหวัด ทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศาสนา วัฒนธรรม และศิลปกรรมร่วมสมัย (รวม 22 หน่วยงาน) ระบบงานบริหารบุคลากรและเงินเดือน นำร่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงแผนแม่บทสารสนเทศ กระทรวงฯ ปี พ.ศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

10 พื้นที่สำหรับโครงการนำร่องศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2550
นำร่องแหล่งความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 จังหวัด ทางโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศาสนา วัฒนธรรม และศิลปกรรมร่วมสมัย (รวม 22 หน่วยงาน) จังหวัด เชียงใหม่ ขอนแก่น สุพรรณบุรี จันทบุรี สงขลา นำร่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 ตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google