งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556 กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ / หนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/nctTariff1/index.asp  http://wwwapp1.fda.moph.go.th/nctTariff1/index.asp กรณีนำเข้า วัตถุดิบ / สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ หรือหนังสือ รับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่ จะนำเข้า โดยดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาต นำเข้าฯ ที่ http://wwwapp1.fda.moph.go.th/nctTariff/index.asp ผู้ประกอบการยื่นขอ ใบอนุญาตนำเข้าฯ ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อให้สำนักด่านอาหารและยา อย. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว “ ผ่าน ” ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ License per Invoice (LPI) และนำ LPI ไปยื่นเพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ต่อไป สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 02 590 7350 / 590 7359 หรือ ที่เว็บไซต์ สำนักด่านอาหารและยา อย http://logistics.fda.moph.go.th:8080/fooddrug/home.php http://logistics.fda.moph.go.th:8080/fooddrug/home.php ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าฯที่กอง ควบคุมวัตถุเสพติด พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่ / ประเทศผู้ผลิต ของ สารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับ ใบอนุญาตแล้ว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02 590 7771-3 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองควบคุม วัตถุเสพติด http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/ http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/  ขณะนี้กองควบคุมวัตถุเสพติด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการยืนยันพิกัดรหัสสถิติกรณีนำเข้า วัตถุดิบ / สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปที่ไม่มีทะเบียนตำรับ หรือหนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการแจ้งยืนยันพิกัดรหัสสถิติเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเพิ่มความ สะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์ กองควบคุมวัตถุเสพติด หรือโทรศัพท์ 02 590 7771-3

2 การยื่นขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วัตถุเสพ ติด / การยืนยันพิกัดวัตถุเสพติด เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิ (USERNAME-PASSWORD) 1. หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้งความประสงค์ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code 2. คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( เอกสาร ศ. 14 ) 3. กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอเข้าใช้งาน ( ผู้รับมอบอำนาจ ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา ภพ. 20 5. นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมายื่นที่ ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์มายัง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ถ. ติวานนท์ อ. เมือง นนทบุรี 11000 หมายเหตุ 1. ผู้ยื่นขอ Activation Code จะได้รับแจ้ง Activation code ทาง e-mail ภายใน 10 วันหลังจากยื่น เรื่อง หากพ้นกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับ e-mail ให้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02 590 7224 และ 02 590 7064 2. หนังสือมอบอำนาจควรระบุวันที่เริ่มมอบอำนาจและวันสิ้นสุดในการมอบอำนาจด้วย และหากมีการแก้ไขหรือยกเลิก การมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือแก้ไขหรือยกเลิกการมอบอำนาจ แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการต่อไปด้วย 3. หนังสือมอบอำนาจสามารถมอบให้ได้ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02 590 7771-3 http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/ ผู้ที่มี USERNAME-PASSWORD เข้าใช้งานระบบ AA on line หรือ ระบบงานวัตถุเสพติด แล้ว สามารถใช้ USERNAME- password เดิมในการยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติได้โดย ไม่ ต้องยื่นขอสิทธิใหม่ เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี USERNAME-PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้ update ข้อมูล 7/8/2556


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google