งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556
กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ/หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ กรณีนำเข้า วัตถุดิบ/สารมาตรฐาน/ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ หรือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ที่ ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าฯที่กองควบคุมวัตถุเสพติด พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่/ประเทศผู้ผลิต ของสารที่จะนำเข้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการจะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าฯ ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่จะนำเข้า โดยดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาตนำเข้าฯ ที่ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อให้สำนักด่านอาหารและยา อย. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว “ผ่าน” ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ License per Invoice (LPI) และนำ LPI ไปยื่นเพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าต่อไป สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ / หรือ ที่เว็บไซต์สำนักด่านอาหารและยา อย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด ขณะนี้กองควบคุมวัตถุเสพติด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการยืนยันพิกัดรหัสสถิติกรณีนำเข้าวัตถุดิบ/สารมาตรฐาน/ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป ที่ไม่มีทะเบียนตำรับ หรือหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการแจ้งยืนยันพิกัดรหัสสถิติเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ ผู้ประกอบการ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด หรือโทรศัพท์

2 update ข้อมูล 7/8/2556    การยื่นขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วัตถุเสพติด / การยืนยันพิกัดวัตถุเสพติด ผู้ที่มี USERNAME-PASSWORD เข้าใช้งานระบบ AA on line หรือ ระบบงานวัตถุเสพติดแล้ว สามารถใช้ USERNAME-password เดิมในการยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติได้โดย ไม่ต้องยื่นขอสิทธิใหม่ เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี USERNAME-PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิ (USERNAME-PASSWORD) 1. หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้งความประสงค์ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code 2. คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เอกสาร ศ.14) 3. กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอเข้าใช้งาน(ผู้รับมอบอำนาจ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา ภพ.20 5. นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมายื่นที่ ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์มายัง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 หมายเหตุ 1. ผู้ยื่นขอ Activation Code จะได้รับแจ้ง Activation code ทาง ภายใน 10 วันหลังจากยื่นเรื่อง หากพ้นกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร และ หนังสือมอบอำนาจควรระบุวันที่เริ่มมอบอำนาจและวันสิ้นสุดในการมอบอำนาจด้วย และหากมีการแก้ไขหรือยกเลิก การมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือแก้ไขหรือยกเลิกการมอบอำนาจ แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย 3. หนังสือมอบอำนาจสามารถมอบให้ได้ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google