งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556 กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด finished product ที่มีเลขทะเบียนตำรับ / หนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ที่  กรณีนำเข้า วัตถุดิบ / สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับ หรือหนังสือ รับรองผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยืนยัน พิกัดรหัสสถิติ ของสารที่ จะนำเข้า โดยดำเนินการทุกครั้งหลังได้รับใบอนุญาต นำเข้าฯ ที่ ผู้ประกอบการยื่นขอ ใบอนุญาตนำเข้าฯ ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ผู้ประกอบการแจ้งรายละเอียดก่อนการนำเข้า (License per Invoice) เพื่อให้สำนักด่านอาหารและยา อย. ตรวจสอบ หากตรวจสอบแล้ว “ ผ่าน ” ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ License per Invoice (LPI) และนำ LPI ไปยื่นเพื่อดำเนินการตามพิธีศุลกากรในการนำเข้าสินค้า ต่อไป สอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ / หรือ ที่เว็บไซต์ สำนักด่านอาหารและยา อย ผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าฯที่กอง ควบคุมวัตถุเสพติด พร้อมแจ้ง ชื่อสถานที่ / ประเทศผู้ผลิต ของ สารที่จะนำเข้า เมื่อได้รับ ใบอนุญาตแล้ว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กองควบคุม วัตถุเสพติด  ขณะนี้กองควบคุมวัตถุเสพติด อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการยืนยันพิกัดรหัสสถิติกรณีนำเข้า วัตถุดิบ / สารมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปที่ไม่มีทะเบียนตำรับ หรือหนังสือรับรอง ผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการแจ้งยืนยันพิกัดรหัสสถิติเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อเพิ่มความ สะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการให้ทราบต่อไปทางเว็บไซต์ กองควบคุมวัตถุเสพติด หรือโทรศัพท์

2 การยื่นขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์วัตถุเสพ ติด / การยืนยันพิกัดวัตถุเสพติด เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิ (USERNAME-PASSWORD) 1. หนังสือจากบริษัท ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หรือผู้ดำเนินกิจการ แจ้งความประสงค์ขอ Activation Code โดยระบุชื่อ สกุล ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องการขอ Activation Code 2. คำขอเข้าใช้งานระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( เอกสาร ศ. 14 ) 3. กรณีกระทำการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนา ทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ขอเข้าใช้งาน ( ผู้รับมอบอำนาจ ) และผู้มอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนา ภพ นำเอกสารทั้งหมดข้างต้นมายื่นที่ ชั้น 5 กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์มายัง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ถ. ติวานนท์ อ. เมือง นนทบุรี หมายเหตุ 1. ผู้ยื่นขอ Activation Code จะได้รับแจ้ง Activation code ทาง ภายใน 10 วันหลังจากยื่น เรื่อง หากพ้นกำหนดแล้ว ยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทร และ หนังสือมอบอำนาจควรระบุวันที่เริ่มมอบอำนาจและวันสิ้นสุดในการมอบอำนาจด้วย และหากมีการแก้ไขหรือยกเลิก การมอบอำนาจ ให้ทำหนังสือแก้ไขหรือยกเลิกการมอบอำนาจ แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อ ดำเนินการต่อไปด้วย 3. หนังสือมอบอำนาจสามารถมอบให้ได้ 1 คน ต่อ 1 ฉบับ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ ผู้ที่มี USERNAME-PASSWORD เข้าใช้งานระบบ AA on line หรือ ระบบงานวัตถุเสพติด แล้ว สามารถใช้ USERNAME- password เดิมในการยืนยันข้อมูลพิกัดรหัสสถิติได้โดย ไม่ ต้องยื่นขอสิทธิใหม่ เฉพาะผู้ที่ยังไม่มี USERNAME-PASSWORD ให้ดำเนินการดังนี้ update ข้อมูล 7/8/2556


ดาวน์โหลด ppt กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเลข ทะเบียนตำรับ ผู้ประกอบการ จะต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ลิงค์  สรุปขั้นตอนการยืนยันพิกัดรหัสสถิติผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด update 7/8/2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google