งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU- HR พัฒนาคุณภาพงานและจด ทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 ( ปีที่ 2) กลุ่มน้ำใจ จามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU- HR พัฒนาคุณภาพงานและจด ทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 ( ปีที่ 2) กลุ่มน้ำใจ จามจุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU- HR พัฒนาคุณภาพงานและจด ทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 ( ปีที่ 2) กลุ่มน้ำใจ จามจุรี

2 โครงการจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนบุคลากร ผ่านระบบ CU-HR หน่วยงานที่ร่วมใน ทีม • สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ • ศูนย์การจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (CU-ERP) ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ • ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง ( หลายขั้นตอน ) • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำ ( ล่าช้า ) • ลดการใช้ทรัพยากร ( การเก็บสำเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ) เป้าหมายและตัวชี้วัด • ระยะเวลาการขอหนังสือรับรองลดลงจาก 1 วัน เป็น 10 นาที • ลดปริมาณกระดาษ ( ตัวสำเนาที่ต้องจัดเก็บ และแบบขอหนังสือรับรอง ) • อัตราความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 80

3 กระบวนการออกหนังสือรับรอง เงินเดือน ( เดิม ) บุคลากรกรอก เอกสารเพื่อ แสดงความ จำนงขอหนังสือ รับรอง เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดทำหนังสือ รับรอง เสนอลงนาม บุคลากรมารับ เอกสารและลง นามในตัวสำเนา 5 นา ที 30 นา ที 18 0 นา ที ในวัน ถัดไป

4 ประเด็นปัญหา ระยะเวลาในการออกหนังสือเดิมต้องใช้เวลา 1 วันทำการ เนื่องจาก ต้องรอรวบรวมหนังสือเพื่อลงนามครั้งละหลายๆ ฉบับ ทำให้บุคลากร ต้องรอรับหนังสือรับรองในวันถัดไป รูปแบบหนังสือที่บุคลากรมาขอมีหลากหลายประเภท / รูปแบบมีข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลมาจัดทำหนังสือรับรอง

5  ระยะที่ 1 ( มิ. ย. – ก. ย. 54)  กำหนดแบบฟอร์มการออกหนังสือ รับรองให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ปรับลดขั้นตอนในการเสนอลงนาม โดยการให้ผู้มีอำนาจลงนามใน แบบฟอร์มเปล่าไว้  จัดทำทะเบียนคุมการออกเลขที่ หนังสือรับรองเอง เพื่อลดขั้นตอน ในการขอออกเลขหนังสือจาก ส่วนกลาง  พัฒนาโปรแกรมเพื่อออกหนังสือ รับรอง  ทดลองจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนผ่านระบบ CU-HR เพื่อ สำรวจความพึงพอใจ และ ตรวจสอบรอบระยะเวลาที่ใช้งาน จริง  ระยะที่ 2 ( ต. ค. – ธ. ค. 54)  เริ่มจัดทำหนังสือรับรองผ่านระบบ CU - HR  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานคณะ / สถาบัน ที่สนใจใช้โปรแกรม จัดพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน ผ่านระบบ CU-HR ในกรณีที่ใช้ แบบฟอร์มมาตรฐานเดียวกัน  จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับ หน่วยงานคณะ / สถาบันที่สนใจ สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

6 ผลลัพธ์ของการพัฒนา

7 ผลการปรับปรุง เจ้าหน้าที่สามารถจัดทำหนังสือรับรองได้ในเวลา 10 นาที บุคลากรได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการขอ หนังสือรับรอง และมีความพึงพอใจในการรับบริการ ระบบบริหารงานบุคคล (CU-HR) มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยต่อการใช้งาน

8 กระบวนการออกหนังสือรับรอง เงินเดือน ( ใหม่ ) บุคลากรแจ้งความ จำนงขอหนังสือ รับรองโดยยื่นบัตร ประจำตัวพนม./ บัตร ประจำตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จัดทำหนังสือรับรอง จากระบบ CU-HR บุคลากรเซ็นต์รับ เอกสาร 1 นา ที 8 นา ที รอรับได้ ทันที

9 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ระยะเวลาการขอหนังสือรับรอง ก่อนปรับปรุง 1 วันทำการ หลังปรับปรุง 10 นาที

10 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554 จำนวนผู้มาใช้ บริการ จำนวนผู้ตอบ แบบสอบถาม % ของผู้ตอบ แบบสอบถาม 96 คน 45 คน 46.87 %

11 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554

12 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ผลการสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 กันยายน 2554

13 สถิติการขอหนังสือรับรองตั้งแต่เดือน ก. ย. 54 – ธ. ค. 54


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนบุคลากรผ่านระบบ CU- HR พัฒนาคุณภาพงานและจด ทะเบียนตั้งกลุ่ม รุ่นที่ 1 – 6 ( ปีที่ 2) กลุ่มน้ำใจ จามจุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google