งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ ปี 2547
โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548 วันที่ถ่ายทอด 25 ตุลาคม 2548 สถานที่ถ่ายทอด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดพิษณุโลก ผู้ถ่ายทอด นางนิภาศรี คำจริง นักวิชาการสาธารณสุข 8ว

2 Behavioral Risk Factors Surveillance System
สรุปผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ ปี 2547 Behavioral Risk Factors Surveillance System (BRFSS) นำเสนอโดยนางนิภาศรี คำจริง การประชุมคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จ.พิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ตุลาคม 2548

3 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมงใน 30 วันที่ผ่านมา

4 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

5 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่สวมหมวกนิรภัยขณะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

6 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ขับขี่รถยนต์หลังจากดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมงใน 30 วันที่ผ่านมา

7 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์

8 ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะนั่งข้างคนขับรถยนต์

9 45. ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน

10 46. ร้อยละของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครั้งละมากกว่า 5 แก้วมาตรฐานใน 12 เดือนที่ผ่านมา

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google