งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าว กรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าว กรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าว กรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

3 ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อมี ระบบที่ชัดเจนแต่ระบบเฝ้า ระวังโรคไม่ติดต่อ ยังไม่มี ระบบการนำเสนอข้อมูลที่ ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อ การนำไปใช้ของผู้ใช้ที่มี หลากหลายระดับ

4

5 เพื่อพัฒนาระบบการนำเสนอ ข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ การบาดเจ็บ ด้วยระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System-GIS) สคร. ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

6 ใช้หลักการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์โดยทั่วไป ที่เรียกว่า วงจรการพัฒนา ซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle-SDLC)

7  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุก ที่ ทุกเวลา (Online) ผ่านโปรแกรม Browser /chronic_dpc7 /chronic_dpc7

8 2. สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ แยกตามเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ( เขต 11 และเขต 13) ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด อำเภอและตำบล โดย ข้อมูลและสารสนเทศเป็นปัจจุบัน แยกตามโรคในระบบเฝ้าระวังโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ

9 3. สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ แยกตามเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ( เขต 11 และเขต 13) ตั้งแต่ระดับเขต จนถึงระดับตำบล ณ ปีปัจจุบัน และย้อนหลังจากปีปัจจุบัน แยก ตามโรคในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ 5 อันดับแรก

10 4. สามารถแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ แยกตามเขตตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ( เขต 11 และเขต 13) แยก ตามกลุ่มอายุ ณ ปี ปัจจุบันและย้อนหลัง จากปีปัจจุบัน

11 5. สามารถแสดงข้อมูลเชิง ตัวเลขและตารางแยกตามโรค ในระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและการบาดเจ็บ และ ส่งออกข้อมูลในรูปแบบของ ไฟล์ HTML

12 1. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล ในสถานบริการต่างๆ ควรปรับปรุงรหัสอ้างอิง ตามรูปแบบ 18 แฟ้ม มาตรฐาน ที่ สนย. กำหนด

13 2. ควรมีระบบการปรับปรุง ข้อมูลและแสดงผล ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์โรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและการบาดเจ็บ ที่เป็นอัตโนมัติ (Automatic)

14 3. ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้ จากระบบ ควรสามารถให้บริการใน ลักษณะรูปแบบไฟล์ข้อมูล Excel,XML โดยเป็นการ ให้บริการลักษณะ Web Services เพื่อลดแรงงานใน การจัดการกับข้อมูลของผู้ ขอรับการบริการ

15

16

17 ลำดั บที่ จังหวัด อัตาป่วย ต่อประชากรแสนคน จำนวน ผู้ป่วย 1ศรีสะเกษ ,455 2อุบลราชธานี2, ,897 3ยโสธร ,971 4อำนาจเจริญ ,753 5สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ,639 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี จำนวนป่วยโรคDiabetes (รวม) ปี 2553 พื้นที่เขตตรวจราชการฯ 11 และ 13


ดาวน์โหลด ppt โดยกลุ่มระบาดวิทยาและข่าว กรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google