งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานบาดเจ็บ อุบัติเหตุจราจร ปี 2551. เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลสงขลา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานบาดเจ็บ อุบัติเหตุจราจร ปี 2551. เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลสงขลา ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานบาดเจ็บ อุบัติเหตุจราจร ปี 2551

2 เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลสงขลา ปี 2551 เปรียบเทียบการบาดเจ็บ ปี 2548 2549 2550 และ 2551 วัตถุประสงค์ :

3 ข้อมูลมาจาก งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา ข้อมูลนำเสนอ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ ผู้ป่วยนอก : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ ผู้ป่วยใน : จำนวนรายเดือน เพศ อายุ โรงพยาบาลสงขลา ผู้ป่วยทั้งหมด : จำนวนรายเดือน หมายเหตุ : - การนำเสนอข้อมูล จะเน้นรถจักรยานยนต์ - ผู้ป่วยนอกคือ ผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาแล้วกลับบ้าน - ผู้ป่วยในคือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาต่อเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล และผู้ป่วยอุบัติเหตุที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ข้อมูล :

4 จำนวน (ข้อมูลดิบ) สัดส่วน (%) หมายเหตุ : สัดส่วน(%) คือ การคำนวณจากจำนวนอุบัติการณ์ในเดือนของปีนั้นๆ /จำนวน อุบัติการณ์เฉลี่ยต่อเดือนของปีนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีของแต่ละเดือน วิธีนำเสนอข้อมูล :

5 18 ราย เฉลี่ย = 1.5 ราย/เดือน ชาย 14 ราย อายุ 16-73 ปี อายุเฉลี่ย 38 ค่ามัธยฐาน(median) = 29.5 หญิง 4 ราย อายุ 1-33 ปี อายุเฉลี่ย 12 ค่ามัธยฐาน(median) = 19.5 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551

6 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกรายเดือน จำนวน ข้อมูล : ชาย จากรถจยย. 11 ราย ใน 14 ราย หญิง จากรถจยย. 1 ราย ใน 4 ราย

7 จำนวน เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : ระหว่างปี 2548 - 2551

8 3,054 ราย เฉลี่ย = 255 ราย / เดือน 3,054 ราย เฉลี่ย = 255 ราย / เดือน ชาย = 55% (1,676/3,054) ชาย = 55% (1,676/3,054) จยย. = 81% ของผู้ป่วย (2,469/3,054) จยย. = 81% ของผู้ป่วย (2,469/3,054) อายุ 15-25 ปี = 46% ของทั้งหมด อายุ 15-25 ปี = 46% ของทั้งหมด จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (1,344/2,469) จยย. ชาย = 54% ของจยย. ทั้งหมด (1,344/2,469) ผู้ป่วยนอก(รักษาแล้วกลับบ้าน) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551

9 ข้อมูล : ผู้ป่วยรักษาแล้วกลับบ้าน 3,054 ราย เฉลี่ย = 255 ราย/เดือน ชาย 1,676 ราย = 55%(1,676/3,054) หญิง 1,378 ราย = 45%(1,378/3,054) จำนวน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน

10 ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด 2,469 ราย = 81%(2,469/3,054) จยย.ชาย 1,344 ราย = 54%(1,344/2,469) จำนวน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด

11 ข้อมูล : 74%ของทั้งหมด อายุต่ำกว่า 35 ปี(2,282/3,054) จำนวน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย ตามช่วงอายุ 25 % 5%5% 7%7% 21 % 7%7% 9%9% 5%5% 6%6% 7%7% 8%8%

12 ข้อมูล : อุบัติเหตุในกลุ่มอายุ 15-25 ปี อยู่ระหว่างร้อยละ 46-49 ของสัดส่วนทั้งหมด ในช่วง ปี 2548-2551 สัดส่วน(%) ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลช่วยอายุระหว่างปี 2548-2551

13 ข้อสังเกต : เดือนสิงหาคม สัดส่วนการบาดเจ็บค่อนข้างสูง สัดส่วน(%) ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนระหว่างปี 2548-2551

14 927 ราย เฉลี่ย = 77 ราย / เดือน 927 ราย เฉลี่ย = 77 ราย / เดือน ชาย = 69% (635/927) ชาย = 69% (635/927) จยย. = 67% ของผู้ป่วย (640/927) จยย. = 67% ของผู้ป่วย (640/927) จยย. ชาย = 70% ของจยย. ทั้งหมด (451/640) จยย. ชาย = 70% ของจยย. ทั้งหมด (451/640) จำนวน 64% อายุต่ำกว่า 35 ปี จำนวน 64% อายุต่ำกว่า 35 ปี ผู้ป่วยใน(ตรวจแล้วต้องรับไว้รักษา) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2551

15 ข้อมูล : ผู้ป่วยรับไว้รักษา 927 ราย เฉลี่ย = 77 ราย / เดือน ชาย 635 ราย = 69%(635/927) จำนวน ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย รายเดือน

16 ข้อมูล : จยย.ทั้งหมด 640 ราย = 67%(640/927) จยย.ชาย 547 ราย = 70%(451/640) จำนวน ผู้ป่วยในอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกจยย.ชาย/จยย.ทั้งหมด

17 ข้อมูล : 64% ของทั้งหมดอายุต่ำกว่า 35 ปี 6%6% 9%9% 8%8% 20 % 5%5% 14 % 4%4% 8%8% 9%9% 16 % จำนวน ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : จำแนกหญิง/ชาย ตามช่วงอายุ

18 ข้อสังเกต : ปี 2551 กลุ่มอายุ > 45 ปีมีสัดส่วนบาดเจ็บสูงขึ้น ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลช่วงอายุระหว่างปี 2548-2551 สัดส่วน(%)

19 ข้อสังเกต : เดือนสิงหาคม มีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนทุกปี ระหว่างปี 2548-2551 สัดส่วน(%) ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ : เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือน ระหว่างปี 2548-2551

20 4,305 ราย เฉลี่ย = 359 ราย / เดือน 4,305 ราย เฉลี่ย = 359 ราย / เดือน จยย. = 81%(3,497/4,305) จยย. = 81%(3,497/4,305) จยย. ประเภทผู้ป่วยนอก = 66%(2,308/3,497) จยย. ประเภทผู้ป่วยนอก = 66%(2,308/3,497) ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา 2551 :

21 ข้อมูล : เดือนสิงหาคม ผู้ป่วยสูง จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา: จำแนกรายเดือน จยย.ทั้งหมด จยย.รักษาแล้วกลับบ้าน

22 ข้อสังเกต : เดือนพฤศจิกายน มีสัดส่วนค่อนข้างต่ำกว่าเดือนอื่น ๆ สัดส่วน(%) ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลสงขลา: เปรียบเทียบรายเดือนระหว่างปี 2548-2551

23 64 %ของผู้ป่วยที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อายุต่ำกว่า 35 ปี 74 %ของผู้ป่วยนอก อายุต่ำกว่า 35 ปี กลุ่มอายุมากกว่า 45 ปีมีแนวโน้มบาดเจ็บสูงขึ้นสรุป กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ชาย 11/14 เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน จากรถจยย. 81% ของผู้ป่วยนอก จากรถจยย. 70% ของรถจยย. เป็นผู้ป่วยชายที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มอายุ ข้อมูลสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

24 รายงานโดย นางสาวปฐมพร ซื่อธานุวงศ์ ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่


ดาวน์โหลด ppt รายงานบาดเจ็บ อุบัติเหตุจราจร ปี 2551. เพื่อสะท้อนสถานการณ์บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรที่รับการรักษา ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลสงขลา ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google