งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม มกราคม สัปดาห์ที่ 2 ปี 2553 ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม มกราคม สัปดาห์ที่ 2 ปี 2553 ต่อแสนประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

2 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม มกราคม สัปดาห์ที่ 2 ปี 2553 ต่อแสนประชากร ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก ข้อมูลการเปลี่ยนเขต สำนักระบาดวิทยาเริ่มแบ่งเขตจาก19 เขตเหลือเพียง18 เขต พร้อมสับเปลี่ยนจังหวัดในเขตใหม่ เริ่มแต่ 26ตุลาคม 2551สัปดาห์ที่ 44_51 เขตตรวจราชการ

3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 10 และ 12 วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

4 อัตราป่วย 0.45 ต่อแสนประชากร
จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) อัตราป่วย ต่อแสนประชากร จำนวน (ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

5 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) อัตราป่วย ต่อแสนประชากร จำนวน (ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

6 อัตราป่วย 0. 28 ต่อแสนประชากร
จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย ) อัตราป่วย ต่อแสนประชากร แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก (DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

11 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

12 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

13 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.2_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

14 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดกาฬสินธุ์ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 3 มกราคม มกราคม ( wks.1_53 ) จำนวน (ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ 1-18 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 3 มกราคม มกราคม สัปดาห์ที่ 2 ปี 2553 ต่อแสนประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google