งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดใหม่ ๆ ใน การทำให้ รถจักรยานยนต์ ปลอดอุบัติเหตุ กรมการขนส่ง ทางบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดใหม่ ๆ ใน การทำให้ รถจักรยานยนต์ ปลอดอุบัติเหตุ กรมการขนส่ง ทางบก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดใหม่ ๆ ใน การทำให้ รถจักรยานยนต์ ปลอดอุบัติเหตุ กรมการขนส่ง ทางบก

2 สถิติรถจักรยานยนต์จดทะเบียน และอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2544 - 2548 รายการ 25442545254625472548 จำนวน รถจักรยานยนต์ จดทะเบียนทั่ว ประเทศ ( คัน ) ( ที่มา : กรมการขนส่ง ทางบก ) 15,23 6,081 16,58 1,174 18,21 0,454 13,20 6,580 15,50 1,035 จำนวน รถจักรยานยนต์ ที่เกิดอุบัติเหตุ ( คัน ) ( ที่มา : สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ) 41,21 5 53,73 2 66,11 0 77,64 2 78,83 0

3 อัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ พ. ศ. 2545 จำนวนผู้บาดเจ็บ 48,723 คน คิดเป็นร้อยละ 81 จำนวนผู้เสียชีวิต 3,517 คน คิด เป็นร้อยละ 81 เช่นกัน แหล่งที่มา : จาก 21 โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการ บาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข

4 สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุของรถ แต่ละประเภท ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2548 - 2549 ประเภทรถพ. ศ. 2548 พ. ศ. 2549 รถจักรยานยนต์ 84.2384.72 รถปิคอัพ 7.897.75 รถยนต์เก๋ง 2.272.12 รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป 0.840.82 อื่น ๆ 4.774.59 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 แนวทางการดำเนินงานใน ปัจจุบัน ของกรมการขนส่งทางบก

6 1. ออกกฎหมายให้มีการรับรอง โรงเรียนสอนขับรถเอกชน ในอนาคต ผู้ขอรับ ใบอนุญาต ขับรถทุก ประเภท ต้องผ่าน การเรียน การสอน และการ ทดสอบขับ รถจาก โรงเรียน สอนขับรถ เอกชน

7 2. ออกกฎหมายกำหนดให้ รถจักรยานยนต์เปิดไฟหน้า อัตโนมัติ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ กฎกระทรวงฉบับที่ 41 ( พ. ศ. 2547) ออกตามความ ใน พ. ร. บ. รถยนต์ พ. ศ. 2522 กำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่ นำมาจดทะเบียนต้อง มีระบบสตาร์ทพร้อม สวิทที่เมื่อเครื่อง กำเนิดพลังงาน ทำงาน โคมไฟแสง พุ่งไกลหรือโคมไฟ แสงพุ่งต่ำต้องให้แสง สว่างพร้อมกัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็น ต้นไป

8 ผลการศึกษารถจักรยานยนต์เปิดไฟ หน้าเพื่อลดอุบัติเหตุ ในต่างประเทศ สวีเดน อุบัติเหตุ ลดลง 10% ฟินแลนด์ อุบัติเหตุ ลดลง 28% มาเลเซีย อุบัติเหตุลดลง 29% ญี่ปุ่น อุบัติเหตุลดลง 40%

9 3. จัดระเบียบ รถจักรยานยนต์รับจ้าง 3.1 คุณสมบัติของผู้ขับ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3.2 ลักษณะของ รถจักรยานยนต์สาธารณะ

10 4. การรณรงค์รถจักรยานยนต์ขับขี่ ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวก กรมการขนส่งทางบกเริ่มรณรงค์ฯ ตั้งแต่ปี 2545 ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ พร้อมกันทั่วประเทศในปี 2547

11 5. โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความ ปลอดภัย

12 6. โครงการลดอุบัติเหตุทาง ถนนจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์อย่างไม่รู้กฎ

13 แนวคิดในการพัฒนาความ ปลอดภัย ของรถจักรยานยนต์ 1. โครงการจัดตั้งระบบการ รับรองแบบรถ (Motor Vehicle Type Approval) 2. กำหนดให้รถจักรยานยนต์มี อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยและป้องกัน การบาดเจ็บ เช่น Leg Guard, 3. กำหนดให้หมวกนิรภัยเป็น อุปกรณ์ส่วนควบที่สำคัญ อย่างหนึ่งของ รถจักรยานยนต์

14 แนวคิดในการพัฒนาความปลอดภัยของ รถจักรยานยนต์ ( ต่อ ) 4. สนับสนุนให้มีการศึกษาความ จำเป็นเกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะ 5. พัฒนาการให้บริการระบบขนส่ง มวลชนให้ทั่วถึง และเพียงพอ มากยิ่งขึ้น 


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดใหม่ ๆ ใน การทำให้ รถจักรยานยนต์ ปลอดอุบัติเหตุ กรมการขนส่ง ทางบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google