งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงพระ เจริญ ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่. พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่ พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงพระ เจริญ ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่. พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่ พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงพระ เจริญ ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่

2

3 พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่ พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่

4 Education Engineering Enforcement การ ป้องกัน อุบัติเห ตุ * การสร้างถนนและติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ * การผลิตรถและอุปกรณ์ส่วนควบ * ฝ่ายนิติบัญญัติ * ฝ่ายตุลาการ * ฝ่ายรักษากฎหมาย * สถาบันการศึกษา * ประชาชนทั่วไป * หน่วยงานราชการ

5 คน ปัจจัยที่ ก่อ อุบัติเห ตุ รถถนน

6 สถิติผลการจับกุมปี 2547 1. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 25,637 ราย 2. ไม่สวมหมวกนิรภัย 38,533 ราย 5. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,528 ราย 4. จอดรถในเขตห้าม 3,413 ราย 3. ไม่พกสำเนาฯ 4,025 ราย 6. ควันดำ 650 ราย ผลรวม 74,786 ราย

7 สถิติผลการจับกุมปี 2548 1. ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 33,873 ราย 2. ไม่สวมหมวกนิรภัย 21,728 ราย 5. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,524 ราย 4. จอดรถในเขตห้าม 3,560 ราย 3. ไม่พกสำเนาฯ 8,246 ราย 7. เมาไม่ขับ 99 ราย 6. ควันดำ 1,403 ราย ผลรวม 71,433 ราย

8 สถิติผลการจับกุมปี 2549 1. ไม่มี ใบอนุญาต ขับขี่ 2. ไม่สวม หมวกนิรภัย 5. ไม่คาดเข็ม ขัดนิรภัย 4. จอดรถใน เขตห้าม 3. ไม่พกสำเนา ฯ 6. ควันดำ มกรา คม กุมภาพั นธ์ มีนา ค ม เมษา ย น 2,308 ข้อหา 2,8161,6112,064 1,463 1,721 1,565 982 92 184 280 160 458 596 707 507 356 323 418 321 157 80 324 151

9

10

11 สุรา 6 แก้ว ผสม ( 1 ฝา / 15 ซีซี ) เบียร์ 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเล็ก ไลท์เบียร์ 4 กระป๋อง หรือ 4 ขวดเล็ก ไวน์ 2 แก้ว ( แก้ว ละ 80 ซีซี )

12

13

14

15

16

17

18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( พ. ศ.2522 ) ออกตามความใน พ. ร. บ. จราจร ทางบก พ. ศ.2522 กำหนด ความเร็วสำหรับรถ ดังต่อไปนี้ 1. รถบรรทุกที่มี น. น. รถรวม น. น. บรรทุกเกิน 1,200 ก. ก หรือบรรทุกคนโดยสาร 60 80 2. สำหรับรถอื่นที่ระบุใน (1) ขณะที่ ลากจูง รถพ่วง หรือรถยนต์สามล้อ 45 60 3. สำหรับรถอื่นที่ระบุใน (1) (2) รถจักรยานยนต์ หรือ รถอื่นๆ 80 90 ชนิดรถในเขต * นอกเขต ในเขต * เขตกรุงเทพมหานคร / เขตเมืองพัทยา / เขตเทศบาล

19

20 ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

21 ฝึกอบรม หลักสูตร นักศึกษาวิชา ทหาร ลูกเสือ เนตร นารี จราจร

22  จัดวิทยากรอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชน - ตามสถาน ประกอบการเอกชน - ตามส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ - ตามแหล่งชุมชน

23


ดาวน์โหลด ppt ทรงพระ เจริญ ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่. พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร ภ. จว. เชียงใหม่ พันตำรวจตรีชาติไทย ชูชัย สว. ศูนย์การจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google