งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

2

3

4

5

6

7 กำหนดวัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิค การผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ เฝ้า ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้แก่เจ้า หน้าเพื่อนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้ใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

8 เรื่ององค์ความรู้ใน หน่วยงาน องค์ความรู้นอก หน่วยงาน การเขียนข่าว นายศุภวัจน์ ศรีสูง เนิน นักข่าว / อาจารย์ใน มหาวิทยาลัยอุบลฯ คณะ สื่อสารสาธารณะ การถ่ายภาพไม่มี อาจารย์ในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี - ร้อยโท เภสัชกร ทวีสิทธิ์ วี ระวัธนชัย การออกแบบไว นิล ไม่มี อาจารย์ในโรงเรียน อ. เขื่อง ใน - อาจารย์เจริญ บุดดีเสาร์ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

9 กลุ่มสื่อสารความสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดแผนการ จัดการความรู้ร่วมกัน เรื่อง วัน / เวลา วิทยากร เทคนิคการเขียนข่าว 17 มกราคม 2555- คุณศุภวัจน์ ศรีสูงเนิน เทคนิคการถ่ายภาพ 17 มกราคม 2555- ร้อยโท เภสัชกร ทวีสิทธิ์ วี ระวัธนชัย เทคนิคการออกแบบไว นิล 8-9 มีนาคม 2555 - อาจารย์เจริญ บุดดีเสาร์

10

11 ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าว ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าว ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ประชุม Cop สื่อสาร ครั้งที่ 2 17 มกราคม 2555 ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 7

12 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือ กับเครือข่ายเพื่อพัฒนากลไกสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน 8-9 มีนาคม 2555ถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบไวนิล กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

13 ครั้งที่ 1 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ ขั้นตอนที่ ๕ กระบวนการถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนเทคนิคการเขียนข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ ถอดบทเรียนเทคนิคการออกแบบไว นิล ถอดบทเรียนเทคนิคการเขียนข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ เทคนิค การออกแบบไวนิล สรุปถอดบทเรียนเทคนิคการผลิตสื่อ เพื่อการเผยแพร่ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

14

15 องค์ความรู้ กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

16 แบบฟอร์มส่ง ข่าว แบบฟอร์มส่ง ข่าว กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

17  องค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง ( 3 เรื่อง ย่อย ) ตอบ PMQA หมวด 4  ได้กระบวนการทำงานใหม่ ตอบ PMQA หมวด 6  ได้ฐานข้อมูลใหม่ ตอบ PMQA หมวด 4

18 กลุ่มสื่อสารความสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มสื่อสารความสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

19 กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ

20


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสื่อสารความสี่ยงและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google