งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2 ความครอบคลุมของ การให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุมของงาน EPI

3 ทะเบียนผู้รับบริการอนามัยเด็กและสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ชื่อสถานบริการ …………………… ประจำเดือน ………… พ. ศ. ……… รบ.1 ก 01/3 ลำดั บ วัน ที่ เลข ที่ เฉพา ะ บริก าร ชื่อ - สกุล อา ยุ ( ปี ) ที่อยู่ นน. เด็กหลังคลอดภายใน 24 ชม. ดูแล ทารก BC G ตับ อักเสบบี ดีทีพี - ตับ อักเสบบี ดี ทีพี โอพีวี หัด / MM R เจอี เวชภัณฑ์ที่จ่าย ค่าใช้จ่ าย ( บาท ) ลาย มือ ชื่อ ผู้รับ บริกา ร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป เข็ม ที่ 1 เข็ม ที่ 2 เข็ม ที่ 1 เข็ม ที่ 2 เข็ม ที่ 3 กระตุ้นครั้งที่ 1 กระตุ้นครั้งที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 กระตุ้นครั้งที่ 1 กระตุ้นครั้งที่ 2 ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป เข็ม ที่ 1 เข็ม ที่ 2 เข็ม ที่ 3 ให ม่ เก่ า ก่อน 7 วัน 7 วันขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป ต่ำกว่า 1 ปี 1 ปีขึ้นไป 1 1/2 ถึง 2 ปี 2 ปีขึ้นไป 1 1/2 ถึง 2 ปี 2 ปีขึ้นไป 2 1/2 ถึง 3 ปี 3 ปีขึ้นไป ประกัน สุขภาพ อื่นๆ ยอด ยกมา ยอดยก ไป

4

5 สรุปยอดการใช้วัคซีน ชื่อหน่วยงาน : ไคสี บ้านศิริพร หมู่ที่ 06, สอ. ต. ไคสี อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย วันที่สั่งพิมพ์ 16 ก 2011 วันที่ตัดยอดระหว่างวันที่ 1 ก 2011 - 31 ก 2011 วัคซีนจำนวนวัคซีนจำนวน บีซีจี 0 ดีทีพี 1 (DTP1) 0 บีซีจี ป 1 0 ดีทีพี 2 (DTP2) 0 ดีทีเอส เข็ม 1 0 ดีทีพี 3 (DTP3) 0 ดีทีเอส เข็ม 2 0 ดีทีพี กระตุ้น 1 (DTP4) 4 ดีทีเอส เข็ม 3 0 ดีทีพี กระตุ้น 2 (DTP5) 3 ดีทีเอส เข็ม 4 0 ไข้สมองอักเสบเจอี 1 3 ตับอักเสบบี 1 1 ไข้สมองอักเสบเจอี 2 6 ตับอักเสบบี 2 0 ไข้สมองอักเสบเจอี 3 7 ตับอักเสบบี 3 0 โอพีวีเอส 1 0 หัด 0 โอพีวีเอส 2 0 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 1 8 โอพีวีเอส 3 0 หัด คางทูม หัดเยอรมัน 2 0 โอพีวีซี 0 โอพีวี 1 0 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 1 0 โอพีวี 2 0 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 2 0 โอพีวี 3 0 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 3 0 โอพีวี กระตุ้น 1 4 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 4 ( กระตุ้น ) 0 โอพีวี กระตุ้น 2 3 DT หญิงตั้งครรภ์เข็ม 5 ( กระตุ้น ) 0 วัคซีนรวม DHB1(DTP1+HBV2) 3 ทีที / ดีที เข็ม 1 0 วัคซีนรวม DHB2(DTP2+HBV3) 4 ทีที / ดีที เข็ม 2 0 วัคซีนรวม DHB3(DTP3+HBV4) 4 ทีที / ดีที เข็ม 3 0 ไข้หวัดใหญ่ 0 ทีที / ดีที เข็ม 4 ( กระตุ้น ) 0 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 1 0 รวมจำนวนวัคซีน 50 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 2 0 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 3 0 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 4 0 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็ม 5 0

6 = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก ความครอบคลุมของงาน EPI

7 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

8 การบันทึกข้อมูล รายละเอียดผู้รับ วัคซีนในพื้นที่จาก การได้รับวัคซีน จากที่อื่น ที่นี่ ที่อื่น

9 ลำดั บที่ ชื่อ - สกุ ล วัน เดือน ปีเกิด ชื่อ มารดา หรื อ ผู้ปกค รอง ที่ อ ยู่ เด็กอายุ 1 ปีเด็กอายุ 1 ½ ปีเด็ก อายุ 3 ปี เด็กอายุ 4 ปี BCG HBDTP-HBOPV M/M MR DTPOP V JE DT P OPV เข็ม ที่ 1 เข็ม ที่ 2 เข็ม ที่ 3 ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 ครั้ง ที่ 3 เข็ม ที่ 4 ครั้ง ที่ 4 เข็ม ที่ 1 เข็ม ที่ 2 เข็ม ที่ 3 เข็ มที่ 5 ครั้ง ที่ 5 1 ด. ญ. XX 18 มี. ค.4 9 XXXXXX19 มี. ค. 49 18 มี. ค. 49 22 พ. ค. 49 24 ก. ค.4 9 25 ก. ย. 49 22 พ. ค. 49 24 ก. ค.4 9 25 ก. ย. 49 20 ธ. ค.5 0 22 ก. ย. 51 25 ต. ค.5 1 27 ต. ค.5 2 25 มี. ค. 53 2 ด. ช. XX 3 เม. ย.49 XXXXXX 4 เม. ย.49 3 เม. ย.49 22 มิ. ย. 49 24 ส. ค. 49 25 ต. ค. 49 22 มิ. ย. 49 24 ส. ค.. 49 25 ต. ค. 49 ม. ค. 50 25 ต. ค. 51 22 พ. ย. 51 24 พ. ย. 52 22 เม. ย. 52 3 ด. ญ. XX 15 มี. ค.5 0 XXXXXX16 มี. ค. 50 15 มี. ค. 50 23 พ. ค. 50 26 ก. ค. 50 24 ก. ย. 50 23 พ. ค. 50 26 ก. ค. 50 24 ก. ย. 50 20 ธ. ค. 50 22 ก. ย. 51 25 ต. ค. 51 ต. ค. 52 29 เม. ย. 53 4 ด. ญ. XX 22 ส. ค.5 0 XXXXXX23 ส. ค. 50 22 ส. ค. 50 24 ต. ค. 50 26 ธ. ค. 50 28 ก. พ. 51 24 ต. ค. 50 26 ธ. ค. 50 28 ก. พ. 51 22 พ. ค. 51 26 ก. พ. 52 26 มี. ค. 52 25 มี. ค. 53 5 ด. ช. XX 27 มิ. ย.5 1 XXXXXX28 มิ. ย. 51 27 มิ. ย. 51 28 ส. ค. 51 30 ต. ค. 51 25 ธ. ค. 51 28 ส. ค. 51 30 ต. ค. 51 25 ธ. ค. 51 23 เม. ย. 52 24 ธ. ค. 52 21 ม. ค. 53 6. ด. ช. XX 3ต.ค.523ต.ค.52 XXXXXX4 ต. ค. 52 3 ต. ค. 52 24 ธ. ค. 52 25 ก. พ. 53 27 พ. ค. 53 24 ธ. ค. 52 25 ก. พ. 53 27 พ. ค. 53 แบบ 0119 รบ. 1 ก /3 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่ xxxx ตำบล xxxx อำเภอ xxxx จังหวัด xxxx

10 = จำนวนเด็กผู้มารับบริการทั้งหมดทั้งในและนอกพื้นที่ จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด = จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับวัคซีน จำนวนเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด > 100% ได้ > 100% ไม่ได้ ความครอบคลุมของ การให้บริการวัคซีน ความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน ในพื้นที่รับผิดชอบ ยึดผู้ให้บริการเป็นหลัก ยึดเด็กในพื้นที่ รับผิดชอบได้รับวัคซีน เป็นหลัก ความครอบคลุมของงาน EPI

11 Key in วัคซีนนอก EPI ได้ Key in วัคซีนนอก EPI ไม่ได้/ key ได้แต่ print out รายงานไม่ได้ print out ทะเบียนการให้บริการ จัดทำทะเบียนการให้บริการ LAJE สรุปยอดการใช้วัคซีน LAJE กรอกจำนวนเด็กที่ฉีด LAJE & จำนวนขวดวัคซีน LAJE ที่เปิดใช้ ลงใน ว.3/1 ส่ง สสอ. ทุกเดือน หน่วย บริการ การจัดทำรายงานผลการให้บริการ

12 รหัส วัคซีน ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ ชื่อวัคซีน ภาษาไทย ประเภ ท อายุ(เดือน) ชื่อโรคที่ป้องกัน รหัส ICD_10 _TM I11IPV1ไอพีวี1 2 เดือน โรคโปลิโอ Z24.0 I12IPV2ไอพีวี2 4 เดือนZ24.0 I13IPV3ไอพีวี3ฉีด6 เดือนZ24.0 I14IPV4ไอพีวี4 1 ปีครึ่งZ24.0 I15IPV5ไอพีวี5 4 ปีZ24.0 J11 JE1 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 1 9 เดือนขึ้นไป โรคไข้สมองอักเสบ เจอี Z24.1 J12 JE2 : Lived attenuated เจอีเชื้อเป็น 2 ฉีดห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 3 เดือน Z24.1 M11MMRV1เอ็มเอ็มอาร์ วี1 ฉีดตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี โรคหัด-คางทูม-หัด เยอรมัน-อีสุกอีใส Z27.4,Z25.8 M12MMRV2เอ็มเอ็มอาร์ วี2 ฉีดกระตุ้นห่างจากโด๊ สแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์ Z27.4,Z25.8 ตัวอย่างรหัสวัคซีนนอก EPI

13 Key in วัคซีนนอก EPI ได้ Key in วัคซีนนอก EPI ไม่ได้/ key ได้แต่ print out รายงานไม่ได้ print out ทะเบียนการให้บริการ จัดทำทะเบียนการให้บริการ LAJE สรุปยอดการใช้วัคซีน LAJE กรอกจำนวนเด็กที่ฉีด LAJE & จำนวนขวดวัคซีน LAJE ที่เปิดใช้ ลงใน ว.3/1 ส่ง สสอ. ทุกเดือน หน่วย บริการ การจัดทำรายงานผลการให้บริการ

14 การจัดทำรายงานผลการให้บริการ ( ต่อ ) รวบรวมข้อมูลในแบบ ว. 3/1 ของ หน่วยบริการในรพ.+ รพ.สต. ลงใน แบบ LAJE วิเคราะห์ /สรุปข้อมูล รายงวดทุก 3 เดือน E-mail : epidpc10@yahoo.com E-mail : pharmagcd@gmail.com /pharmagcd@gmail.com epicontact@yahoo.com สสจ. สคร.10 สำนักต. ฝ่ายเภสัชกรรมของรพ. E-mail ?

15 รายงานข้อมูลการเบิกวัคซีนและผลการให้วัคซีนเจอีเชื้อเป็นในเดือนที่ผ่านมา ของสถานบริการในเครือข่ายโรงพยาบาล............ประจำเดือน.........พ.ศ........... ชื่อสถานบริการ ข้อมูลการเบิกวัคซีนผลการให้วัคซีนในเดือนที่ผ่านมา เป้า หมาย (คน) จำนวนวัคซีน (ขวด) จำนวน ผู้รับบริการ (คน) จำนวน วัคซีนที่เปิด ใช้ (ขวด) อัตราสูญเสีย ร้อยละ ที่ต้องการ ใช้ ยอดคงเหลือ ยกมา ที่ขอเบิก 1.หน่วยบริการใน รพ. 2. รพสต 3. รพสต 4. รพสต 5. รพสต รวมทั้งอำเภอ แบบ LAJE ภาคผนวก 3

16  อัตราการสูญเสียวัคซีน =จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) - จำนวนผู้รับบริการ x 100 จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ (โด๊ส) = ขวด x ขนาดบรรจุต่อขวด จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ : จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้จริง + วัคซีนที่ไม่ได้เปิดใช้ แต่หมดอายุ/เสื่อมสภาพ/วัคซีนที่ตกแตก

17 1. ประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี 2. ประเมินความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 3 ปี การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

18 เกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 2 ปี ประวัติการได้รับ JE เมื่อเด็กอายุครบ 2 ปี ความครบถ้วนการได้รับ JE ในเด็กที่อายุครบ 2 ปี JE เชื้อตาย 2 ครั้งผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้งผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 1 ครั้งไม่ผ่านเกณฑ์ LAJE 1 ครั้งผ่านเกณฑ์ LAJE 1 ครั้ง ต่อด้วย JE เชื้อตาย 1 ครั้งผ่านเกณฑ์ ไม่เคยได้รับทั้ง JE เชื้อตายและ LAJEไม่ผ่านเกณฑ์

19 เกณฑ์การพิจารณาความครบถ้วนของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กที่มีอายุครบ 3 ปี ประวัติการได้รับ JE เมื่อเด็กอายุครบ 3 ปี ความครบถ้วนการได้รับ JE ในเด็กที่อายุครบ 3 ปี JE เชื้อตาย 3 ครั้งผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 2 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้งผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 2 ครั้งผ่านเกณฑ์ JE เชื้อตาย 1 ครั้งต่อด้วย LAJE 1 ครั้ง ไม่ ผ่านเกณฑ์ LAJE 2 ครั้งผ่านเกณฑ์ LAJE 1 ครั้ง ต่อด้วย JE เชื้อตาย 1 ครั้ง ผ่านเกณฑ์ ไม่เคยได้รับทั้ง JE เชื้อตายและ LAJE ไม่ผ่านเกณฑ์

20 วิธีการจัดทำรายงานความครอบคลุม ของการได้รับวัคซีน

21 ทะเบียนติดตามให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หมู่ที่………………ตำบล…….……………อำเภอ…………………จังหวัด……………………. แบบ 0119 รบ. 1 ก/3 หมายเหตุ เมื่อให้วัคซีนแล้วบันทึก วันเดือนปี ลงในช่องวัคซีนที่ให้

22 การบันทึกการได้รับวัคซีน JE ในทะเบียนติดตามเมื่อเด็กได้รับ วัคซีน JE เชื้อตายแล้วมาต่อด้วย LAJE ประวัติการ ได้รับวัคซีน เชื้อตายในอดีต การรับ LAJE ครั้งถัดไป การบันทึกในทะเบียนติดตาม JE 1JE 2JE 3 เคยได้รับ 1 ครั้ง2 ครั้ง วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) วันที่ได้รับ (เชื้อเป็น) วันที่ได้รับ (เชื้อเป็น) เคยได้รับ 2 ครั้ง1 ครั้ง วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) วันที่ได้รับ (เชื้อเป็น) เคยได้รับ 3 ครั้งไม่ต้องให้วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) วันที่ได้รับ (เชื้อตาย) วันที่ได้รับ (เชื้อตาย)

23 ชื่อสกุล วดป. เกิด ชื่อ มารดา ที่อยู่ อายุ 1 ½-2 ปี อายุ 2 ½-3 ปี ดีทีพีโอพีวีเจอี 44123 1. ดญ. นิด 8 ส.ค 52 นางนก 7 ม. 1 10 ก.พ. 54 10 ก.พ. 54 10 ก.พ. 54เชื้อตาย 11 มี.ค. 54 ชื้อตาย เชื้อตาย 11 มี.ค. 55 เชื้อตาย 2. ดญ. หน่อย 9 ม.ค. 53 นาง แพรว 12 ม.8 11 ก.ค. 54 11 ก.ค. 54 11 ก.ค. 54 เชื้อตาย 14 ส.ค. 54 เชื้อตาย 3. ดญ.น้อย20 ธ.ค. 53 นางหนู 9 ม. 1 4. ดช. อู๋ 7 มิ.ย. 54 นางสวย 28 ม. 1 11 ธ.ค. 55 11 ธ.ค. 55 11 ธ.ค. 55 เชื้อตาย ตัวอย่างการบันทึกทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน JE ของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ ตัวอย่างการบันทึกทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีน JE ของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ 11 ม.ค. 56 เชื้อเป็น 11 ม.ค. 56 เชื้อเป็น 11 ม.ค. 57 เชื้อเป็น 11 ม.ค.56 11 ม.ค.56 11 ม.ค.56 เชื้อเป็น 11 ม.ค.57 เชื้อเป็น

24 * จำนวนเด็กอายุครบ 2 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับ JE ครบตามเกณฑ์ X 100 จำนวนเด็กอายุครบ 2 ปี ทั้งหมดใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ = * เด็กในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนทั้งจากที่นี่ และที่อื่น ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 2 ปี การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

25 การเริ่มรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน LAJE ในเด็กอายุครบ 2 ปี ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 54 เริ่มวัคซีน LAJE ก.ค. 54 เริ่มรายงาน ก.ค. 56 เด็กเกิด ม.ค. 56

26  อายุที่ประเมิน : เด็กอายุครบ 2 ปี  ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 54 รายงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556 ตัวอย่าง : การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 2 ปี

27 * จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ในพื้นที่ที่ได้รับ JE ครบตามเกณฑ์ X 100 จำนวนเด็กอายุครบ 3 ปี ทั้งหมดใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ = * เด็กในพื้นที่ที่ได้รับวัคซีนทั้งจากที่นี่ และที่อื่น ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน JE ในเด็กอายุครบ 3 ปี การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน

28 การเริ่มรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน LAJE ในเด็กอายุครบ 3 ปี ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ก.ค. 53 เริ่มวัคซีน LAJE ก.ค. 53 เริ่มรายงาน ก.ค. 56 เด็กเกิด ม.ค. 56

29 ตัวอย่าง : การรายงานความครอบคลุมรายงวดในเด็กอายุครบ 3 ปี  อายุที่ประเมิน : เด็กอายุครบ 2 ปี  ช่วงระยะเวลาเด็กเกิด : เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 53 รายงานเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556

30 ภาคผนวก 5

31 ภาคผนวก 6

32 การจัดทำรายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน สถานบริการ จัดทำรายงานความครอบคลุม การได้รับ LAJE รายหมู่บ้าน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป สสอ. รวบรวมรายงาน ฯ รายตำบล/เทศบาล วันที่ 10 ของเดือนถัดไป สสจ. รวบรวมรายงาน ฯ รายตำบล/เทศบาล สำนัก ต. วิเคราะห์ /สรุปข้อมูล รายงวดทุก 3 เดือน วันที่ 15 ของงวดถัดไป สคร.10

33 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำรายงาน โครงการนำร่องการให้บริการ วัคซีน LAJE ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พอพิศ วรินทร์เสถียร กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนฯ สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google