งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน แผนการดำเนินงาน ปี 57 กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน แผนการดำเนินงาน ปี 57 กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน แผนการดำเนินงาน ปี 57 กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 ลดอัตราป่วยของโรค  HBV พาหะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี < ร้อยละ 0.25  คอตีบ < 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)  ไอกรน < 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)  JE < 0.1 ต่อแสนคน (70 ราย)  กวาดล้างโรคโปลิโอ  กำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (1/พันเด็กเกิดมีชีพรายอำเภอ )  กำจัดโรคหัด (20/ประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีแสนคน) เป้าหมายโรค เป้าหมายโรค 2557

3 ตัวชี้วัด  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน BCG ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP-HB3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 1 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 2 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละของเด็ก 0-2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น MMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95)

4 ตัวชี้วัด  ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ที่ได้รับวัคซีน JE3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน OPV5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ร้อยละของเด็ก 3-5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้ม ฐานข้อมูล Data center ของจังหวัด หรือ ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนในเด็กของสถานบริการ

5 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

6 การเร่งรัด/คงรักษาระดับ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด  สภาพการดำเนินงานในพื้นที่  ระบุพื้นที่ที่เป็นปัญหา  หาวิธีเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีน  ระบบการรายงานของจังหวัด  แหล่งที่มาของข้อมูล  สภาพปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไข  ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่เชื่อถือได้จาก จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ ครอบคลุมในภาพรวมของจังหวัด

7 กรอบการสำรวจการได้รับวัคซีนในพื้นที่เสี่ยง สคร.สำรวจการได้รับวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด ครั้งที่ 1 สคร.สำรวจการได้รับวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด ครั้งที่ 1 รายงานผู้ตรวจเขต/สสจ. เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหา โดย สคร.ร่วมสนับสนุน วางแผน ผู้ตรวจเขต/สสจ. ดำเนินการแก้ไข ปัญหา ผู้ตรวจเขต/สสจ. ดำเนินการแก้ไข ปัญหา สคร.สุ่มสำรวจ ครั้งที่ 2 สำนัก ต. สุ่มสำรวจ ธ.ค. 56 ม.ค. - เม.ย. 57 พ.ค.- มิ.ย.57 พ.ย.- ธ.ค. 56

8 สำนักโรคติดต่อทั่วไปได้รับรายงานจากสคร. 12แห่ง สุ่มสำรวจจังหวัดแล้วเสร็จ 76จังหวัด เด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 1- 6 ปี 2,394 คน รายงานความก้าวหน้า ผลเบื้องต้นการสำรวจการได้รับวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

9 ผลร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ปี 2556 วัคซีน การสำรวจเด็กกลุ่มเสี่ยง การสำรวจความครอบคลุมเฉลี่ย (ต่ำสุด-สูงสุด) ในเด็กไทย BCG 97.0 (50.0-100)100 DTP-HB3/OPV3 89.9 (17.7-100)99.4 MMR 88.1 (14.7-100)98.7 JE2 82.5 (0-100) 96.1 JE3 81.7 (0-100) 91.9 DTP4/OPV4 79.6 (0-100) 97.8 DTP5 /OPV5 74.1 (0-100)90.3 แหล่งที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12 และ สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

10 ลำดับลักษณะกลุ่มเสี่ยงจำนวนจังหวัดร้อยละ 1 ชุมชนพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล พื้นที่สูง ชนเผ่า และพื้นที่ชายแดน 2127.3 2แรงงานเคลื่อนย้ายทั้งชาวไทยและต่างด้าว1418.2 3แรงงานเคลื่อนย้ายชาวต่างด้าว1013.0 4 สำรวจมากกว่า 1 กลุ่ม เนื่องจากมีเด็ก < 30 ราย ในแต่ละชุมชน 911.7 5ชุมชนแออัด810.4 6ชุมชน ที่คาดว่า ความครอบคลุมวัคซีนต่ำ56.5 7ชุมชนที่มีโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน45.2 8แรงงานเคลื่อนย้ายชาวไทย33.9 9ชุมชนในพื้นที่ไม่สงบ33.9 รวมทั้งหมด77100 จำนวนจังหวัดที่สำรวจจำแนกตามลักษณะกลุ่มเสี่ยง

11 ลำดับสาเหตุที่ไม่ได้รับวัคซีนจำนวนรายร้อยละ 1ไม่ว่าง ไม่มีเวลาพาไป11223.0 2จำวันฉีดไม่ได้, พ้นกำหนดฉีดแล้วจึงไม่พาเด็กไป6814.0 3เด็กไม่สบาย จึงไม่พาไปฉีด459.3 4 เจ้าหน้าที่ไม่ได้นัด - ต่างด้าว (30) - ไทย (12) 428.7 5กลัวเด็กไม่สบาย398.0 6ไม่เห็นประโยชน์ของวัคซีน398.0 7มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกระหว่างประเทศ367.4 8ไม่ทราบว่าเด็กต้องได้รับวัคซีน296.0 9สถานบริการอยู่ไกลบ้าน183.7 10ไม่มีเงินค่าพาหนะ112.3 1สาเหตุอื่นๆ255.1 12ไม่ระบุสาเหตุ224.5 รวม486100 สาเหตุที่เด็กไม่ได้รับวัคซีน

12 การเร่งรัด/คงรักษาระดับ ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด  สภาพการดำเนินงานในพื้นที่  ระบุพื้นที่ที่เป็นปัญหา  หาวิธีเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีน  ระบบการรายงานของจังหวัด  แหล่งที่มาของข้อมูล  สภาพปัญหา  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางแก้ไข  ประสานขอรายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนที่เชื่อถือได้จาก จังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและประเมินความ ครอบคลุมในภาพรวมของจังหวัด

13 ร้อยละความครอบคลุมวัคซีนในการบรรลุเป้าหมายเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย กลุ่มเป้าหมาย 1.1 ร้อยละของเด็กครบ 1 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้น MMR ร้อยละ 95) 1.2 ร้อยละของเด็กครบ 2 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (JE2/DTP4/ OPV4) 1.3 ร้อยละของเด็กครบ 3 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (JE3) 1.4 ร้อยละของเด็กครบ 5 ปี ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (DTP5/ OPV5) แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูล 21/43 แฟ้มหรือ Data center ของจังหวัด หรือ ทะเบียนติดตามการได้รับวัคซีนของเด็กในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานบริการ ระยะเวลา ประเมินผล ทุก 6 เดือน โดย ทีมผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค การติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัด

14 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

15 สภาพปัญหาในการให้บริการวัคซีนในโรงเรียน มีโรค EPI ระบาดในนักเรียน 1 ใน 3 เป็นโรคคอตีบ 1 ใน 5 เป็นหัด เด็กบางส่วนได้รับ วัคซีนช่วงก่อนวัยเรียน ไม่ครบถ้วน ผู้ปกครองไม่อนุญาต ให้เด็กฉีดวัคซีน เพราะเข้าใจว่ารับครบ ผู้ปกครองไม่เก็บประวัติ การได้รับวัคซีนทำให้จนท. ไม่สามารถติดตามให้วัคซีน ได้อย่างเหมาะสม

16 ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร สพฐ. เสนอแนวทางการใช้ สมุดบันทึกสุขภาพเป็นหลักฐานในการรับเข้าเรียน - ป. 1 - ม. 1 สพฐ. มีหนังสือแจ้ง สพฐ เขต ทุกเขต พร้อมแนวทางแล้ว กระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้ง สสจ. พร้อมแนวทางและ บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป.6 ภายในเดือน ม.ค. 57 การดำเนินการในส่วนกลาง เริ่มปีการศึกษา 2557

17 เขียนชื่อ - นามสกุลเด็ก  รร. แจ้งผู้ปกครองให้สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กใน สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พร้อมเขียนชื่อเด็กกำกับ มอบให้โรงเรียนเมื่อเข้าเรียน  สถานบริการติดตามให้วัคซีนแก่เด็กที่รับวัคซีนไม่ครบให้ครบถ้วน รวมถึงให้ MMR แก่เด็กชั้น ป. 1 และบันทึกในสำเนาประวัติการรับ วัคซีนของเด็กแผ่นเดิมเก็บไว้ที่ รร. การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1

18  สถานบริการติดตามให้ dT แก่เด็กชั้น ป. 6 และ บันทึกในสำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กแผ่นเดิม  รร.มอบใบสำเนาประวัติการรับวัคซีนแก่เด็กคืนให้ ผู้ปกครองก่อนจบ ป.6 เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐานใน การศึกษาต่อชั้น ม. 1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1 (ต่อ)

19  สถานบริการขอรายชื่อเด็กชั้น ป. 6 ที่กำลังจะจบการศึกษา  สถานบริการบันทึกการได้รับ MMR เมื่อเข้าเรียนชั้น ป. 1 และ dT ป. 6 ใน “บัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6”  หากไม่สามารถหาข้อมูลได้ ขอให้สอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง :-  เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการวัคซีนนักเรียนในอดีต  ผู้ปกครองเด็ก หรือครู เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด  นำ “บัตรรับรอง ฯ” ที่บันทึกการได้รับวัคซีนตาม ข้อ ให้ รร. เพื่อมอบให้ผู้ปกครองก่อนเด็กจบ เพื่อให้เด็กนำเป็นหลักฐาน เมื่อเข้า ม. 1 การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 6 2

20 บัตรรับรองการได้รับวัคซีนในนักเรียนชั้น ป. 6 ด้านหน้า ด้านหลัง

21  รร. แจ้งผู้ปกครองให้นำ “บัตรรับรองฯ” มอบให้ รร.เมื่อเข้าเรียน  สถานบริการประสานขอหลักฐานประวัติการรับวัคซีนของเด็กแต่ละราย ตามข้อ เพื่อติดตามให้ MMR หรือ dT แก่เด็กที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ  บันทึกวันที่ให้วัคซีน ลงใน “บัตรรับรองฯ” หรือ สำเนาประวัติการรับวัคซีนของเด็กและให้เด็กเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลประจำตัว การดำเนินการเมื่อเด็กเข้าเรียนชั้น ม. 1 1

22  ประสานการดำเนินงานกับ สพฐ. เขตทุกเขต เพื่อเริ่มใช้ ประวัติการได้รับวัคซีนเป็นหลักฐานในการรับเด็กเข้าเรียน ชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและสถานบริการ ที่มีโรงเรียนสังกัดสพฐ. ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงฯ ประเด็นขอความร่วมมือสสจ.

23 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

24 สคร. ประชุมชี้แจงเดือนมกราคม 2557 จำนวนจังหวัดอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนจังหวัดทั้งหมดในเขต จังหวัดละ 2 อำเภอ  คลังวัคซีนโรงพยาบาล 1 แห่ง  หน่วยบริการในรพ. 1 แห่ง  หน่วยบริการในรพสต. 1 แห่ง งบประมาณสนับสนุน 12,000 บาทต่อจังหวัด (ขณะนี้แจ้งโอนแล้ว ขอให้สคร. ตอบกลับด้วย) การประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

25 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

26 การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอ  การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามระบบปกติ โดยตรวจสอบและติดตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน  รณรงค์ให้วัคซีนเสริมในพื้นที่เสี่ยง (Supplementary Immunization Activity : SIA) 2. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรค  เร่งรัดให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังผู้ป่วย AFP ให้ตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 ต่อแสน เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ติดตามการเก็บตัวอย่างอุจจาระในผู้ป่วย AFP ให้ได้ตามเกณฑ์อย่างน้อย ร้อยละ 80 (เพื่อยืนยันการปลอดเชื้อโปลิโอ) 1. มาตรการด้านการให้วัคซีน

27 การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอประจำปี 2556-57 ข้อพิจารณา 1.ให้ สสจ.เป็นผู้กำหนดพื้นที่และช่วงเวลาการรณรงค์ (ม.ค. – เม.ย. 57) 2.การกำหนดพื้นที่และกลุ่มอายุให้อิงตามเกณฑ์เดิมเดิม 3.ปรับระยะห่างการรณรงค์ในแต่ละพื้นที่เป็น 2 ปี / ครั้ง 4.ทำการรณรงค์ในลักษณะ SIA โดยแนะนำให้รณรงค์วัคซีน หลายชนิดในคราวเดียวกัน

28 1.เด็กที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ มีความยากลำบากในการ ให้บริการวัคซีน มีประชากรเคลื่อนย้ายสูง 2.เด็กที่อยู่ในพื้นที่ติดชายแดนพม่า หรือ ในพื้นที่มีชุมชน ชาวพม่าขนาดใหญ่ ซึ่งการบริการวัคซีนปกติไม่ สามารถดำเนินการได้ 3.พื้นที่มีเหตุให้สงสัยว่าความครอบคลุมวัคซีนโปลิโอต่ำ กว่าเกณฑ์ (เช่น case AFP อายุ 12-60 เดือนไม่ได้รับ วัคซีน OPV3, พื้นที่มีรายงานโรคคอตีบหรือหัดในเด็ก) และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการบริการวัคซีนตามระบบ ปกติ เกณฑ์การกำหนดพื้นที่และกลุ่มอายุ *Priority : พื้นที่ที่คาดว่าจะมีปัญหาในการควบคุม หากพบผู้ป่วยโปลิโอ

29 ด้านการ เฝ้าระวัง โรค ด้านผลลัพธ์ 1 ด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรค ความครอบคลุมของการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เข็มที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ความครอบคลุมของการ ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เข็มที่ 1 และ 2 ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 สัดส่วนผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 สัดส่วนผู้ป่วยสงสัยโรคหัด ที่ได้รับการเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 อัตราป่วยโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน ใน ปี 2557 อัตราป่วยโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องไม่เกิน 20 ต่อประชากรแสนคน ใน ปี 2557 2 3 มาตรการและค่าเป้าหมายในการกำจัดโรคหัด

30 ความเป็นมา หัดเป็นโรคที่แพร่กระจายได้ง่าย มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงในเด็กเล็ก ปัจจุบันผู้ป่วยหัด ร้อยละ 40 อายุระหว่าง 9 เดือนถึง 7 ปี สาเหตุเนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่ยังคงต่ำในเด็กกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่งเกิด การกำหนดตารางวัคซีน MMR2 ในอดีต ซึ่งทิ้งช่วงห่างถึง 7 ปี (เข็ม หนึ่ง 9 เดือน เข็มสอง 7 ปี) ซึ่งตามธรรมชาติเด็กเล็กประมาณ 1 ใน 5 จะไม่สร้าง immunity หลังได้รับวัคซีน MMR1 ก่อนวัยเรียน0-7 ปี44% ประถม-มัธยม8-15 ปี19% อุดมศึกษา16-20 ปี12% ทำงาน21+ ปี26% สัดส่วนผู้ป่วยหัดปี 2555

31 การให้วัคซีนหัด ปัจจุบัน 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี เข็มที่ 2 7 ปี เข็มที่ 2 มกราคม 2557 ? 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2 อนาคตยกเลิก

32 มาตรการ สำคัญ ปี 2557 การให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ : EPI ให้ครอบคลุม มีคุณภาพ ตรวจสอบได้ : วัคซีนเสริมในกลุ่มเป้าหมาย (เด็กก่อนวัยเรียน) : วัคซีนในการควบคุมโรคไม่ให้ระบาดเฉพาะจุด

33 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

34 การให้วัคซีนหัด ปัจจุบัน 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี เข็มที่ 2 7 ปี เข็มที่ 2 มกราคม 2557 ? 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 9 – 12 เดือน เข็มที่ 1 7 ปี GAP ให้วัคซีนเสริมประมาณ 3 ล้านคน อายุ 2 ½ ปี เข็มที่ 2 2 ½ ปี เข็มที่ 2

35 อัตราป่วยโรคคอตีบและความครอบคลุมของ การได้รับวัคซีนคอตีบครบ 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี : ประเทศไทย พ.ศ. 2520-2556 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ร้อยละ แหล่งที่มา : สำนักระบาดวิทยาและสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค อัตราป่วย ความครอบคลุม

36 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยืนยันและเข้าข่ายโรคคอตีบ ในพื้นที่ที่มีการระบาด จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2555 กลุ่มอายุ (ปี)จำนวน ( N=48)ร้อยละ 0-5510.4 6-151633.3 16-25510.4 26 ปีขึ้นไป2245.8 รวม48100 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

37  ช่องว่างแห่งภูมิต้านทานโรค  กลุ่มผู้ใหญ่ที่เกิดก่อนหรือ เกิดในช่วงต้นของ EPI  เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือ ได้รับไม่ครบ  พื้นที่ต่างๆที่เสี่ยง Herd immunity ของ Diphtheria = 85 % ความเสี่ยงในการระบาดของโรคคอตีบในประเทศไทย

38 ผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบปี 2556 จังหวัดป่วยเสียชีวิตอายุเดือนที่ป่วย ปัตตานี32< 15 ปีม.ค.-ส.ค. สงขลา40< 15 ปีม.ค.-ก.ค. นราธิวาส31< 15 ปีก.พ.-พ.ค. ตาก10< 15 ปีมิ.ย. ยโสธร10> 15 ปีมิ.ย.-ก.ย. อุดรธานี20> 15 ปีก.ค.-ส.ค. กทม.21 < 15 ปี > 15 ปี ส.ค., ธ.ค. สตูล21< 15 ปีก.ย. เชียงใหม่11< 15 ปีก.ย. ยะลา21< 15 ปีต.ค. รวม217 ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 57

39 ม. ค. 57 จัดทำกรอบ การ ดำเนินงาน (  ) ประชุมหารือ ภายในกรม (  ) หารือ สปสช. (28 ม. ค.57) เริ่มรณรงค์ dT มุกดาหาร (~0.19 ล้าน โด๊ส ) กรุงเทพฯ (~ 2.8 ล้าน โด๊ส ) เริ่มรณรงค์ dT มุกดาหาร (~0.19 ล้าน โด๊ส ) กรุงเทพฯ (~ 2.8 ล้าน โด๊ส ) ก. พ. 57 ขยายการ รณรงค์ dT ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ 19 จังหวัด (~10 ล้าน โด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ 19 จังหวัด (~10 ล้าน โด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาค กลาง และ ภาคใต้ รวม 56 จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาค กลาง และ ภาคใต้ รวม 56 จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส ) มิ. ย. 57 ปีงบ 58 รณรงค์วัคซีน MMR/MR เด็ก 3-6 ปี ทั่ว ประเทศ (~3.5 ล้านโด๊ส ) รณรงค์วัคซีน MMR/MR เด็ก 3-6 ปี ทั่ว ประเทศ (~3.5 ล้านโด๊ส ) จัดประชุม ชี้แจง จังหวัดนำ ร่อง สนับสนุน การรณรงค์ ฯ / การ ดำเนินงาน มี. ค. 57 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเจริญ พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อปกป้องคนไทยจากโรคร้ายด้วย วัคซีน

40 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

41 การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ สคร. 1-12 เข้าประชุมซักซ้อมการดำเนินงาน สคร. แต่ละแห่งคัดเลือกจังหวัด 1-2 จังหวัด สคร. ประสาน สสจ.และ รพ. ที่ดำเนินการ ติดตามการจัดเก็บตัวอย่างเลือดและข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง - สถานที่เก็บ specimen - ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มตัวอย่าง สำนัก ต. จัดสรรงบประมาณให้ ประเด็นขอความร่วมมือ

42 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1. การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนทุกชนิด 2. โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อเข้าเรียน 3. การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 4. การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ ปี 2557-2558 6การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 7. การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 8. การติดตามโครงการนำร่องวัคซีน Rota และ JE เชื้อเป็น

43 การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่  โครงการใหม่ HPV vaccine ในจังหวัด อยุธยา  สคร. 1  โครงการต่อเนื่อง Rota vaccine ในจังหวัดสุโขทัย  สคร. 9 JE เชื้อเป็นใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน  สคร. 10

44 @ ติดตามควาวมก้าวหน้าการดำเนินการเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนในกลุ่มเสี่ยงทุกเดือน @ ประสานขอข้อมูลความครอบคลุมวัคซีนครบชุดทุกชนิดของจังหวัด ครั้งที่ 1 : ไตรมาส 1+2 (ต.ค. 56 – มี.ค. 57)  ส่งภายใน 15 เม.ย. 57 ครั้งที่ 2 : ไตรมาส 3+4 (เม.ย. – ก.ย. 57)  ส่งภายใน 15 ต.ค. 57 @ ประสานจังหวัดเรื่องการขอความร่วมมือจาก สพฐ. เขต ได้ประสานโรงเรียน ให้จัดเก็บประวัติการได้รับวัคซีนของเด็ก เมื่อเข้าเรียน ป.1 และ ม.1 @ คัดเลือกจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ในประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ  ประสาน สสจ. และ รพ. ที่ดำเนินการ @ สุ่มประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  31 ก.ค. 57 สรุปประเด็นขอความร่วมมือ

45 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน แผนการดำเนินงาน ปี 57 กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google