งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี เภสัชกรหญิงปิยะ นาถ เชื้อนาค สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี เภสัชกรหญิงปิยะ นาถ เชื้อนาค สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี เภสัชกรหญิงปิยะ นาถ เชื้อนาค สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

2 แบบประเมินการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็นในระดับคลัง อำเภอ ( รพศ. / รพท. และ รพช.) ตอนที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป (5 ข้อ /5 คะแนน ) ตอนที่ 2 การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น (8 ข้อ /40 คะแนน )

3

4

5

6 สถานีอนามัยไม่ควรเบิก BCG และ HB ไปใช้ ตรวจสอบเป้าของเดือนปัจจุบัน ใกล้เคียงกับผลงานเดือนที่ผ่านมา

7

8

9 แบบ Check list เพิ่มเติม ประกอบการประเมินผลการ ดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ในระดับคลังวัคซีนอำเภอ

10 วัคซีน จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date หมาย เหตุ 1. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE ตารางที่ 1 รายละเอียดของวัคซีนคงเหลือในทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 7.8 ยอดคงเหลือ ของวัคซีน เป็นปัจจุบัน สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

11 วัคซีน เดือนที่ 1……….... เดือนที่ 2…............ เดือนที่ 3…........... เฉลี่ย / เดือน ( ขวด ) จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date 1. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE ตารางที่ 2 รายละเอียดของการจ่ายวัคซีนใน ทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 7.7 FEFO และ ข้อ 7.9 หา อัตราการใช้ โดยเฉลี่ย สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

12 วัคซีน จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date หมาย เหตุ 1 MMR Jeryl Lynn (Single dose) 2. JE ตารางที่ 3 รายละเอียดของปริมาณวัคซีน คงเหลือในตู้เย็น ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 7.9 ปริมาณ คงเหลือในตู้ ไม่เกิน 2 เดือน และข้อ 7.8 ยอด คงเหลือของ วัคซีนเป็น ปัจจุบัน สำหรับคลังวัคซีนอำเภอ

13 สต็อกการ์ดวัคซีน ชื่อวัคซีน............................. ผู้ผลิต / ผู้นำ เข้า.......................... ขนาดบรรจุต่อขวด....... โด๊ส ขนาดบรรจุต่อ กล่อง.................. ตัวทำละลาย  NSS  SWI ว / ด / ป รายละเอี ยด จำนวน Lot.no.Exp. date diluent รับจ่ายคงเหลื อ

14

15

16

17 ตัวอย่างการจัดเก็บวัคซีนใน ตู้เย็น

18

19 The recommended conditions for storing EPI vaccine Diluent vials must NEVER be frozen. When the manufacturer supplies a freeze-dried vaccine packed together with its diluent, ALWAYS store the product at between +2 o C and +8 o C. Where space permits, diluents supplied separately from the vaccine may safely be stored in the cold chain at between +2 o C to +8 o C.

20

21

22 22  ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บ ไว้ในหีบเย็น หรือกระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 o C รพ. สต./WBC ชื่อ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์..................... ชื่อ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์..................... ตู้เย็นเก็บ วัคซีน ตู้เย็นเก็บ วัคซีนเสีย ไฟฟ้าดับไม่เกิน 3 ชั่วโมง * ไฟฟ้าดับเกิน 3 ชั่วโมง กรณีที่ไม่มีตู้เย็น อื่น / กระติก หรือมีกระติก แต่ ไม่เพียงพอที่จะ เก็บวัคซีน กรณีที่ไม่มีตู้เย็น อื่น / กระติก หรือมีกระติก แต่ ไม่เพียงพอที่จะ เก็บวัคซีน  ปิดประตูตู้เย็นไว้ห้าม เปิดเด็ดขาด รถส่ง วัคซีนเสีย ขณะขนส่ง วัคซีน  ขอยืมรถจากหน่วยงาน ใกล้เคียง ( ขณะขนส่งวัคซีน ควรมี เทอร์โมมิเตอร์ในกระติก วัคซีน )  ย้ายวัคซีนทั้งหมดไปเก็บไว้ใน ตู้เย็นอื่นหรือหีบเย็นหรือ กระติกที่มีอุณหภูมิ +2 ถึง +8 o C  แจ้งซ่อม หรือจัดหาใหม่  นำวัคซีนไปฝากไว้ในตู้เย็นของ หน่วยงานใกล้เคียง หรือ รพ. แม่ ข่าย * กรณีตู้เย็นมีสภาพดี

23

24 แบบประเมินการปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ ( โรงพยาบาล / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) / ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล ) ตอนที่ 1 การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ ความเย็น 12 ข้อ (40 คะแนน )

25

26

27

28 แบบ Check list เพิ่มเติม ประกอบการประเมินผลการ ดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ในระดับหน่วยบริการ

29 วัคซีน จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial ( ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ตารางที่ 1 รายละเอียดของวัคซีนคงเหลือในทะเบียนรับ - จ่ายวัคซีน ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 5.7 ยอดคงเหลือ ของวัคซีนเป็น ปัจจุบัน สำหรับหน่วยบริการ

30 วัคซีน เดือนที่ 1……….... เดือนที่ 2…............ เดือนที่ 3…........... เฉลี่ย / เดือน ( ขวด ) จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial ( ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ตารางที่ 2 รายละเอียดของการจ่ายวัคซีนในทะเบียนรับ - จ่าย วัคซีน ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 5.6 และ ข้อ 5.7 หา อัตราการใช้ โดยเฉลี่ยและ FEFO สำหรับหน่วยบริการ

31 วัคซีน จำนวน ( ขวด ) Lot no./ Exp. Date หมายเหตุ 1. BCG 2. HB 3. DTP-HB 4. DTP 5. OPV 6. MMR Jeryl Lynn (Single dose) 7. diluent MMR Jeryl Lynn 8. JE 9. dT หญิงมีครรภ์ 10. dT ป.1 11. dT ป.6 12. MMR (Urabe) 10 dose/vial ( ป.1) 13. diluent MMR (Urabe) 14. OPV ป.1 15. BCG ป.1 ตารางที่ 3 รายละเอียดของปริมาณวัคซีนคงเหลือ ในตู้เย็น ใช้ประกอบใน การตรวจสอบ ข้อ 5.7 ยอดคงเหลือ ของวัคซีน เป็นปัจจุบัน สำหรับหน่วยบริการ

32

33

34

35

36

37 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น โดย เภสัชกรสมศักดิ์ พึ่งเศรษฐ์ดี เภสัชกรหญิงปิยะ นาถ เชื้อนาค สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google