งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสรุปการประเมิน รวม 12 จังหวัด 36 อำเภอ 108 หน่วยบริการ จังหวัดที่ประเมิน จังหวัดสุพรรณ ระนอง อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ชัยภูมิ เชียงใหม่ ชลบุรี ปัตตานี, อำนาจเจริญ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสรุปการประเมิน รวม 12 จังหวัด 36 อำเภอ 108 หน่วยบริการ จังหวัดที่ประเมิน จังหวัดสุพรรณ ระนอง อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ชัยภูมิ เชียงใหม่ ชลบุรี ปัตตานี, อำนาจเจริญ,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสรุปการประเมิน รวม 12 จังหวัด 36 อำเภอ 108 หน่วยบริการ จังหวัดที่ประเมิน จังหวัดสุพรรณ ระนอง อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ชัยภูมิ เชียงใหม่ ชลบุรี ปัตตานี, อำนาจเจริญ, สิงห์บุรี, นครสวรรค์ และ จังหวัดนนทบุรี ระดับฝ่ายเภสัชกรรม ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 12 จังหวัด 36 อำเภอ หรือ โรงพยาบาล ( แห่ง )

2 ลำดับ หัวข้อ กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน ร้อยละของ คะแนน ที่ได้ทั้งหมด จำนวนแห่งและร้อยละ ของจำนวนแห่ง ผ่าน/ไม่ผ่าน จำนวนจังหวัด/ร้อย ละของจังหวัดที่ ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน เกณ ฑ์ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ง) % ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ ง) % ผ่าน เก ณฑ์ (แห่ ง) % ไม่ ผ่าน เก ณฑ์ (แห่ ง) % 1การบริหารจัดการทั่วไป-78.72775.0925.0866.7433.3 2 การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น -79.32055.61644.45 41.741.7 7 58.358.3 ภาพรวม 2 กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน -79.22158.31541.65 758.3 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 12 จังหวัด 36 อำเภอ หรือ โรงพยาบาล ( แห่ง )

3 1. การบริหารจัดการทั่วไป ในภาพรวม คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 78.3 ผ่านเกณฑ์ 8 จังหวัด มีจังหวัดระนอง อุตรดิตถ์, ชัยภูมิ, ปัตตานี, อำนาจเจริญ, สิงห์บุรี, นครสวรรค์ และจังหวัดนนทบุรี 2. การบริหารจัดการวัคซีนและลูกโซ่ความเย็น ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.3 ผ่าน เกณฑ์ 5 จังหวัด มีจังหวัดอุตรดิตถ์, ชัยภูมิ, ปัตตานี, อำนาจเจริญ และจังหวัดสิงห์บุรี 3. สรุปผลการประเมินของฝ่ายเภสัชกรรม 2 กิจกรรมหลัก 43 กิจกรรมย่อย ผ่านเกณฑ์ 5 จังหวัด มีจังหวัดอุตรดิตถ์, ชัยภูมิ, ปัตตานี, อำนาจเจริญ และจังหวัดสิงห์บุรี

4 1. การบริหารจัดการทั่วไป - การพัฒนาเครือข่าย (61) - การสนับสนุนการนิเทศ (72) 2. การบริหารจัดการวัคซีน - การเบิกวัคซีน บันทึกข้อมูลครบถ้วน การเบิก / ใช้, สอดคล้องกัน, คำนวณ อัตราสูญเสียถูกต้อง (72.2, 30.6 และ 25.0) - การจัดทำ Stock Card ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน (75.0)

5 ระดับฝ่ายเวชกรรมสังคม หรือเวชปฏิบัติชุมชน และ รพ. สต. ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 12 จังหวัด 36 อำเภอ หรือ โรงพยาบาล (แห่ง) ลำดับ หัวข้อ กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน ร้อยละของ คะแนน ที่ได้ทั้งหมด จำนวนแห่งและร้อยละ ของจำนวนแห่ง ผ่าน/ไม่ผ่าน จำนวนจังหวัด/ร้อย ละของจังหวัดที่ ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน เกณฑ์ ไม่ผ่าน เกณฑ์ ผ่าน เกณฑ์ (แห่ง) % ไม่ ผ่าน เกณฑ์ (แห่ง) % ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ง ) % ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ง ) % 1 การบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น -63.6925.02775.018.31191.7 2การให้บริการวัคซีน88.3-3083.3616.61083.3216.6 3การบริหารจัดการข้อมูล-67.6925.02775.0216.71083.3 ภาพรวม 3 กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน -73.91336.12363.8433.3866.7

6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด จำนวน 12 จังหวัด 36 อำเภอ หรือ รพ. สต. ( แห่ง ) ลำดับ หัวข้อ กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน ร้อยละของ คะแนน ที่ได้ทั้งหมด จำนวนแห่งและร้อยละ ของจำนวนแห่ง ผ่าน/ไม่ผ่าน จำนวนจังหวัด/ร้อยละ ของจังหวัดที่ ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน เกณฑ์ ไม่ ผ่าน เกณฑ์ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ง ) % ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ง ) % ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ ง) % ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ (แห่ ง) % 1 การบริหารจัดการวัคซีนและ ระบบลูกโซ่ความเย็น -76.52261.11438.8541.6758.3 2การให้บริการวัคซีน83.0-2158.31541.6758.3541.6 3การบริหารจัดการข้อมูล-66.1822.22877.8216.71083.3 ภาพรวม 3 กิจกรรมหลัก ที่ประเมิน -78.52055.51644.4650640.0

7 1. การบริหารจัดการวัคซีน และระบบ ลูกโซ่ความเย็น  ฝ่ายเวชกรรมสังคม หรือเวชปฏิบัติ ชุมชน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 63.6 ผ่านเกณฑ์ 1 จังหวัด คือ จังหวัด สิงห์บุรี สำหรับในระดับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 76.5 ผ่านเกณฑ์ 5 จังหวัด มีจังหวัดสุพรรณบุรี, ชัยภูมิ, ปัตตานี, อำนาจเจริญ และจังหวัด สิงห์บุรี

8  การเบิกวัคซีนบันทึกข้อมูลถูกต้อง (44/77) เบิก / ใช้ สอดคล้องกัน (30/4) คำนวณ ถูกต้อง (36/50)  การจัดทำทะเบียนเบิก – จ่าย ถูกต้อง (47/86)  การบันทึก เลขที่ / วันหมดอายุทุก ครั้งที่รับ - จ่าย (56/79)  ใช้วัคซีนตาม FE – FO (36/61)  วัคซีน ใน Stock คงเหลือไม่เกิน 1 เดือน (27/47)

9  เก็บวัคซีนถูกต้อง (68/63)  บันทึกอุณหภูมิทุกวัน (27/94)  เทอร์โมมิเตอร์ ได้รับการ สอบเทียบ (62/36)  การจัดทำแผน / ผัง เตรียม ความพร้อม กรณีฉุกเฉิน (57/66/52/66)  การติดตั้งระบบไฟถูกต้อง (25/27)

10  ผ่ายเวชกรรม / เวชปฏิบัติ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 88.3 ผ่านเกณฑ์ 10 จังหวัด ยกเว้น ชลบุรี และอำนาจเจริญ ไม่ผ่าน เกณฑ์สำหรับใน รพ. สต. คะแนนเฉลี่ย 83.0 ผ่านเกณฑ์ 7 จังหวัด มีสุพรรณ ระนอง อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ ปัตตานี สิงห์บุรี และนนทบุรี กิจกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์  การให้ dT ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ (59/52) กลุ่มนักเรียน (57/33)  การเตรียมอุปกรณ์ กรณี ฉุกเฉินมี อุปกรณ์ครบ (98/38)  มีแผนเตรียมพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น ติดไว้ (55/55)

11  ผ่ายเวชกรรม / เวชปฏิบัติชุมชน คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 67.6 ผ่านเกณฑ์ 2 จังหวัดมีสุพรรณบุรี กับ อุตรดิตถ์ สำหรับ รพ. สต. คะแนนเฉลี่ย 66.1 ผ่านเกณฑ์ 2 จังหวัด มีสุพรรณบุรี และปัตตานี กิจกรรมที่ไม่ผ่านเกณฑ์  การบันทึก BCG 68 รพ. สต. ไม่ให้  การบันทึก HB74 รพ. สต. ไม่ให้  การบันทึก MMR/dT ป. 1 ถูกต้อง 61/58  การบันทึก dT ป. 6 ถูกต้อง ครบถ้วน 36/38


ดาวน์โหลด ppt ผลสรุปการประเมิน รวม 12 จังหวัด 36 อำเภอ 108 หน่วยบริการ จังหวัดที่ประเมิน จังหวัดสุพรรณ ระนอง อุตรดิตถ์ บึงกาฬ ชัยภูมิ เชียงใหม่ ชลบุรี ปัตตานี, อำนาจเจริญ,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google