งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป แนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การกำหนดระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป แนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การกำหนดระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป แนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การกำหนดระยะเวลา และการสุ่มเลือกจังหวัด

2 ผลการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2555 2 การ ให้บริการ วัคซีน 3 การบริหาร จัดการข้อมูล 1 การ บริหาร จัดการ วัคซีนและ ลูกโซ่ ความเย็น ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 √ ร้อยละ 72 1 บริหาร จัดการทั่วไป 1 บริหาร จัดการทั่วไป 2 บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น 2 บริหารจัดการ วัคซีนและระบบ ลูกโซ่ความเย็น คลังวัคซีนอำเภอ หน่วยบริการ ร้อยละ 79 ร้อยละ 78 ภาพรวม ร้อยละ 78 ภาพรวม ร้อยละ 78 ภาพรวม ร้อยละ 77 ภาพรวม ร้อยละ 77 เป้าหมาย ปี 57 : ผลการประเมิน มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค > ร้อยละ 80

3 จัดทำแผนงาน โครงการ/สนับสนุน งบประมาณการ ประเมินมาตรฐานฯ จัดประชุมทีม ประเมิน มาตรฐานฯ (สคร.1-12) สคร.1-12 ประเมิน มาตรฐานฯ รายงานผลการ ประเมินมาตรฐานฯ ปี 57 ให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการ แก้ไขปัญหา ความก้าวหน้า การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2557 ดำเนินการแล้ว √ จัดประชุมวันที่ 23-24 ม.ค. 57 จัดประชุมวันที่ 23-24 ม.ค. 57  ร้อยละ 50 ของจังหวัดในเขต  จังหวัดละ 2 อำเภอ  คลังวัคซีนโรงพยาบาล 1 แห่ง  หน่วยบริการในรพ. 1 แห่ง  หน่วยบริการในรพสต. 1 แห่ง ประเมิน 38 จังหวัด  มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีน และระบบลูกโซ่ความเย็น  มาตรฐานการให้บริการ  มาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล  แนวทางการ พัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานให้ ได้มาตรฐานที่ กำหนด

4 What’s next ?  สำนักโรคติดต่อทั่วไป จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ และงบประมาณ และโอนงบประมาณสนับสนุนให้กับ สคร. 1 - 12 เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค √  ประชุมชี้แจง การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค  สคร. จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณและสร้าง โครงการในระบบ Estimate (ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1)  สคร. แจ้งแผนการประเมินมาตรฐานการดำเนินงาน โดย พิจารณาสุ่มเลือกในร้อยละ 50 ของจังหวัดที่อยู่ในเขต รับผิดชอบ (รวมทั้งสิ้น 38 จังหวัด ทั่วประเทศ)

5 What’s next ?  สคร. ประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในจังหวัดในเขตรับผิดชอบ (ก.พ.- พ.ค. 57)  สคร. ส่งผลการประเมินมาตรฐานฯ  สคร. ส่งผลการประเมินมาตรฐานฯ เขตละ 1 จังหวัด (ภายใน มี.ค. 57) รวม 12 จังหวัด  สคร. ส่งผลการประเมินมาตรฐานฯ อีกเขตละ 1 จังหวัด (ภายใน มิ.ย 57) รวม 24 จังหวัด  สคร. ส่งผลการประเมินมาตรฐานฯ ของจังหวัดที่เหลือ (ภายใน ก.ค. 57) รวม 38 จังหวัด  สำนักโรคติดต่อทั่วไป/สคร. สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงาน ผลการประเมินฯ เสนอต่อผู้บริหารและจังหวัดที่ได้รับการ ประเมิน (ภายใน ก.ย. 57)

6 การเลือกสถานบริการในจังหวัด (สคร.1-12) รวม 38 จังหวัด จังห วัด อำเภอ ที่มี รพศ / รพท. อำเภ อ รพ ศ./ รพท. รพ สต. รพ ช. รพ สต. อำเภอ / รพช./ รพสต. ที่ไม่ได้ประเมินหรือ นิเทศใน 3 ปีที่ผ่านมา ใน 1 จังหวัด ในเขต พื้นที่ สคร. ประเมิน 2 อำเภอ (CUP)

7 สคร.ปี 53ปี 54ปี 55ปี 57**รายชื่อจังหวัด 1อยุธยาปทุมธานีนนทบุรี2 จังหวัด 2สระบุรีลพบุรีสิงห์บุรี2 จังหวัด 3ตราดปราจีนบุรีชลบุรี4 จังหวัด 4เพชรบุรีราชบุรีสุพรรณบุรี4 จังหวัด 5สุรินทร์นครราชสีมาชัยภูมิ2 จังหวัด 6กาฬสินธุ์มหาสารคามบึงกาฬ5 จังหวัด จังหวัดที่ได้รับการประเมินมาตรฐานฯ * * ปี 53-55 เป็นจังหวัดที่สำนักโรคติดต่อทั่วไปกับ สคร. ประเมินร่วมกัน ** ในปี 57 สคร. ประเมิน ร้อยละ 50 ของจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

8 สคร.ปี 53ปี 54ปี 55ปี 57**รายชื่อจังหวัด 7สกลนครศรีษะเกษอำนาจเจริญ4 จังหวัด 8พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์2 จังหวัด 9สุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์3 จังหวัด 10น่านเชียงใหม่ 4 จังหวัด 11 นครศรี ธรรมราช พังงาระนอง3 จังหวัด 12สงขลานราธิวาสปัตตานี3 จังหวัด จังหวัดที่ได้รับการประเมินมาตรฐานฯ * * ปี 53-55 เป็นจังหวัดที่สำนักโรคติดต่อทั่วไปกับ สคร. ประเมินร่วมกัน ** ในปี 57 สคร. ประเมิน ร้อยละ 50 ของจังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt เผด็จศักดิ์ ชอบธรรม กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำนักโรคติดต่อทั่วไป แนวทางการประเมินมาตรฐาน การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การกำหนดระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google