งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บรักษาและการ เบิก - จ่าย วัคซีนเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บรักษาและการ เบิก - จ่าย วัคซีนเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บรักษาและการ เบิก - จ่าย วัคซีนเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป

2

3 คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้ สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (CD. JEVAX  )  เป็นวัคซีนชนิดผงแห้ง มีสีเหลืองอ่อน  ส่วนประกอบของวัคซีน : เชื้อไวรัสเจอีสาย พันธุ์ SA14-14-2, gelatin, sucrose, lactose, urea และ human serum albumin  น้ำยาละลายวัคซีนคือ Sterile water for injection  เมื่อละลายด้วยน้ำยาละลายวัคซีนแล้ว จะได้ น้ำยาใสสีส้มแดง หรือสีชมพูอ่อน และ ควร ใช้ภายใน 1 ชม.

4 CD.JEVAX  Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live) วัคซีนหลังจากผสม กับ diluent

5 คุณสมบัติของวัคซีนป้องกันไข้ สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (CD. JEVAX  )  ขนาดที่ใช้ : ฉีด SC ขนาด 0.5 มล. ในเด็ก อายุอย่างน้อยที่สุด 9 เดือน ฉีดกระตุ้น 1 ครั้ง ห่างจากครั้งแรก 3 เดือน - 1 ปี  วัคซีนผงแห้งเก็บและขนส่งวัคซีนใน อุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c และ ป้องกันแสง  น้ำยาละลายเก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +30 °c  การบรรจุ : วัคซีนผงแห้งบรรจุขวดละ 1 โด๊ส ; 10 ขวด / กล่อง น้ำยาละลายบรรจุขวดละ 0.5 มล. ; 10 ขวด / กล่อง

6 CD.JEVAX  Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live) Packaging of CD.JEVAX  ขวดบรรจุวัคซีน (Lyophilized) หน่วยย่อยด้านใน ขวดบรรจุ diluent 0.5ml. หน่วยย่อยด้านใน (water for injection) ปริมาตรของวัคซีน / น้ำยาละลาย 10 โด๊ส / กล่อง กว้าง x ยาว x สูง = 3.5cm.x8.6cm.x4.3cm. =129.43 cubic cm. =0.129 litres

7 ตู้เย็นชนิด 2 ประตู

8 กระติกบรรจุ วัคซีน ใบเล็ก ความจุภายใน = 1.7 ลิตร ใบใหญ่ความจุภายใน = 3.4 ลิตร

9 ตัวทำละลายวัคซีนเก็บในช่อง +2 to +8 ํ C ถ้าคลังมีพื้นที่ไม่เพียงพอให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง การเก็บรักษาวัคซีนในคลังอำเภอ / หน่วยบริการ

10  ใช้แบบฟอร์ม ว.3/1 ในการเบิก และการรายงานผล การให้บริการวัคซีนของหน่วยบริการ(WBC, ANC, Labor room, รพสต./PCU) ส่งทาง e-mail หน่วยบริการ สสอ. ฝ่ายเภสัชกรรม การเบิกวัคซีนโดยหน่วย บริการ แบบฟอร์ม ว.3/1

11 LAJE

12 12 การคำนวณจำนวนวัคซีนที่ ต้องการใช้ (100- อัตราสูญเสีย ) x ขนาดบรรจุต่อขวด จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้ ( ขวด ) = จำนวนเด็กที่ให้บริการ x100

13 การคาดประมาณการเบิก วัคซีนเจอีเชื้อเป็น สูตรในการคำนวณ จำนวนวัคซีนที่ ต้องการใช้ ( ขวด ) = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน x 100 (100- อัตราสูญเสีย )x 1 โด๊ส = จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ เดือน x 1.01

14 14 จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ ( โด๊ส ) - จำนวนผู้มารับบริการ * จำนวนวัคซีนที่เปิด ใช้ ( โด๊ส ) อัตราสูญเสียของวัคซีน = X 100 * จำนวนวัคซีนที่เปิดใช้ = ขวด X ขนาดบรรจุ การคำนวณอัตราสูญเสียวัคซีนที่เกิดจาก การให้บริการ

15 ฝ่ายเภสัชกรรมส่ง “แบบฟอร์ม LAJE” ที่รวบรวมข้อมูล การเบิก การใช้ และการสูญเสียวัคซีนจากแบบฟอร์ม ว.3/1 ของหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งทาง e-mail ไปที่  สสจ.(e-mail add. ของแต่ละจังหวัด)  สคร.ที่ 10 ( wattanaplace@yahoo.com)  สำนักโรคติดต่อทั่วไป (pharmagcd@gmail.com และ epicontact@yahoo.com )pharmagcd@gmail.com epicontact@yahoo.com รายงานการเบิก การให้บริการและ การสูญเสียวัคซีน

16  เบิกใน website ระบบ VMI ขององค์การ เภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi โดย ใช้ Username และ Password ของโครงการ EPI Routine พร้อมการเบิกวัคซีนชนิดอื่น ตามกำหนดการ key in Onhand ในแต่ละ เดือนhttp://scm.gpo.or.th/vmi การเบิกวัคซีนโดย คลังอำเภอ (1)

17  ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นเดือนแรกที่มี การเบิกวัคซีนเจอีเชื้อเป็น  คลิกเลือก Zero Onhand ของวัคซีน LAJE  Key in Onhand ของวัคซีนเจอีชนิดเชื้อ ตายด้วย เพื่อทราบปริมาณวัคซีนที่องค์การ เภสัชกรรมจะรับกลับจากฝ่ายเภสัชกรรม ของโรงพยาบาลประจำจังหวัด ( รพศ. หรือ รพท.) ซึ่งรวบรวมมาจากคลังวัคซีนของ โรงพยาบาลทุกแห่ง การเบิกวัคซีนโดยคลัง อำเภอ (2)

18  ในช่วง 3 เดือนแรก จะใช้ค่า ROP และ Max Limit ของวัคซีนเจอีเชื้อตาย หลังจากนั้นถ้า ค่า ROP สูงเกินความต้องการ สามารถขอ ปรับค่า ROP โดยใช้ “ แบบปรับเปลี่ยน ปริมาณการใช้วัคซีนเฉพาะวัคซีนเจอีเชื้อ เป็น ” ส่งไปที่ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  โทรสาร 02-590-7716 หรือ e-mail  pharmagcd@gmail.com pharmagcd@gmail.com  somsakzp@gmail.comsomsakzp@gmail.com การเบิกวัคซีนโดย คลังอำเภอ (3)

19 สต็อกการ์ดวัคซีน ชื่อวัคซีน..................................................................................... ผู้ผลิต / ผู้นำเข้า......................................................................... ขนาดบรรจุต่อขวด....... โด๊ส ขนาดบรรจุต่อ กล่อง............... ขวด ว/ด / ป หน่วยงา น จำนวน Lot.no.Expiry date รับจ่ายคงเห ลือ

20 โปรดดูแลหนูด้วยนะคะ ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บรักษาและการ เบิก - จ่าย วัคซีนเจอีชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ภญ. ศิริรัตน์ เตชะธวัช กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สำนัก โรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google