งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 นโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคถือเป็นความจำเป็น ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องได้รับอย่างทั่วถึง และไม่คิดมูลค่า การให้บริการต้องมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องจากโรคที่สามารถป้องกันได้

3 อัตราความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุ 1 ปี และโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ประเทศไทย : ปี 2520-2556 ที่มา: กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน, สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บาดทะยัก ในเด็กแรกเกิด ไอกรน อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (%) อัตราป่วยต่อเด็กเกิดมีชีพแสนคน หัด 2556 คอตีบ โปลิโอ 2556

4 DDC EPI การระบาด ของคอตีบ HS reform New GH issues MMR shortage, cold chain mx MMR shortage, cold chain mx ปชช สนใจ ต้องการบริการ ที่มีคุณภาพ AEFI เป็น ความสนใจ ของปชช Vaccine coverage กำลังคน ด้าน EPI New vaccine and new technology

5 Global Health Policy National Health Policy Regional policy Local

6 GH Policy National Health Policy National Health Policy Regional policy Global Vaccine Action Plan 2011-2020 Polio-eradication Coverage and access to vaccine Regional DZ eradication Global Vaccine Action Plan 2011-2020 Polio-eradication Coverage and access to vaccine Regional DZ eradication Polio-eradication, tetanus neonatorum, measles elimination Coverage Standard (service, mx, coldchain, data) Cold chain HRD and networking AEFI Polio-eradication, tetanus neonatorum, measles elimination Coverage Standard (service, mx, coldchain, data) Cold chain HRD and networking AEFI Coach, Think tank for area based Guidance for local M&E Coach, Think tank for area based Guidance for local M&E

7 ลดอัตราป่วยของโรค  HBV พาหะในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี < ร้อยละ 0.25  คอตีบ < 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)  ไอกรน < 0.01 ต่อแสนคน (7 ราย)  JE < 0.1 ต่อแสนคน (70 ราย)  กวาดล้างโรคโปลิโอ  กำจัดโรคบาดทะยักในทารกแรกเกิด (1/พันเด็กเกิดมีชีพรายอำเภอ )  กำจัดโรคหัด (20/ประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีแสนคน) เป้าหมายโรค เป้าหมายโรค (2557-2561)

8 Coverage ให้เกินกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่ (ยกเว้น MMR เกินกว่า ร้อยละ 95) พัฒนาระบบ AEFI Coverage ให้เกินกว่าร้อยละ 90 ในทุกพื้นที่ (ยกเว้น MMR เกินกว่า ร้อยละ 95) พัฒนาระบบ AEFI ดำเนินการกำจัดและกวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมฯ ในสถานบริการทุกระดับ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมฯ ในสถานบริการทุกระดับ มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น มาตรฐานการบันทึกข้อมูล พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและพัฒนาเครือข่าย การนำวัคซีนใหม่มาใช้ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

9 การนำร่องวัคซีนใหม่มาให้บริการในแผนงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  JE, Live-attenuated  Pneumo  Hib  Rotavirus  Hepatitis A  IPV  HPV  Varicella  Typhoid  DTP-HB-Hib  DTP-HB-Hib-IPV  Cholera  Other 2556 2557 2554 256x?

10 อายุชนิดวัคซีน แรกเกิด HB1 BCG, HB1 2 เดือน DTP-HB1 OPV1, DTP-HB1 4 เดือน DTP-HB2 OPV2, DTP-HB2 6 เดือน DTP-HB3 OPV3, DTP-HB3 9 เดือน MMR1 18 เดือน OPV4, DTP4, JE1, JE2 2 1 / 2 ปี JE3 4 ปี OPV5, DTP5 7 ปี ( นร. ป.1) MMR2 12 ปี ( นร. ป.6) dT หญิงตั้งครรภ์ dT 3 ครั้ง ( ตามประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต ) เจ้าหน้าที่, กลุ่มเสี่ยง Influenza ( ประจำฤดูกาล, ประจำปี ) ตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย MMR2 MMR2 Rota vaccine LA – JE vaccine HPV vaccine dT in adult immunization

11 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 1.การเร่งรัด/คงรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนทุกชนิด 2.การเร่งรัดการดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอและกำจัด โรคหัด 3.การสุ่มสำรวจระดับภูมิคุ้มกันของโรค EPI ใน ประชากรกลุ่มอายุต่าง ๆ 4.โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียน เมื่อเข้าเรียน 5.การประเมินมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค

12 กิจกรรมสำคัญ ปีงบประมาณ 2557 6.การดำเนินโครงการนำร่องในการใช้วัคซีนใหม่ 7.การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคและการพัฒนาเครือข่าย 8.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

13 ม. ค. 57 จัดทำกรอบ การ ดำเนินงาน (  ) ประชุมหารือ ภายในกรม (  ) หารือ สปสช. (28 ม. ค.57) เริ่มรณรงค์ dT มุกดาหาร (~0.19 ล้าน โด๊ส ) กรุงเทพฯ (~ 2.8 ล้าน โด๊ส ) เริ่มรณรงค์ dT มุกดาหาร (~0.19 ล้าน โด๊ส ) กรุงเทพฯ (~ 2.8 ล้าน โด๊ส ) ก. พ. 57 ขยายการ รณรงค์ dT ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ 19 จังหวัด (~10 ล้าน โด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาค ตะวันออก เฉียงเหนือ 19 จังหวัด (~10 ล้าน โด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาค กลาง และ ภาคใต้ รวม 56 จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส ) ขยายการ รณรงค์ dT ภาคเหนือ ภาค กลาง และ ภาคใต้ รวม 56 จังหวัด (~ 18 ล้านโด๊ส ) มิ. ย. 57 ปีงบ 58 รณรงค์วัคซีน MMR/MR เด็ก 3-6 ปี ทั่ว ประเทศ (~3.5 ล้านโด๊ส ) รณรงค์วัคซีน MMR/MR เด็ก 3-6 ปี ทั่ว ประเทศ (~3.5 ล้านโด๊ส ) จัดประชุม ชี้แจง จังหวัดนำ ร่อง สนับสนุน การรณรงค์ ฯ / การ ดำเนินงาน มี. ค. 57 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ในวโรกาสเจริญ พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เพื่อปกป้องคนไทยจากโรคร้ายด้วย วัคซีน

14 ขอบคุณ การป้องกัน... แม้เพียงน้อยนิด ในการดูแลรักษา... ย่อมมีคุณค่า... กว่าการทุ่มเทอย่างมากมาย


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงาน สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google