งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ดำเนินงานบริหาร เวชภัณฑ์ ( ตาม รายงาน ADMIN) ปีงบประมาณ 2553 ( ตุลาคม 2552- กันยายน 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ดำเนินงานบริหาร เวชภัณฑ์ ( ตาม รายงาน ADMIN) ปีงบประมาณ 2553 ( ตุลาคม 2552- กันยายน 2553)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ดำเนินงานบริหาร เวชภัณฑ์ ( ตาม รายงาน ADMIN) ปีงบประมาณ 2553 ( ตุลาคม 2552- กันยายน 2553)

2 รายงาน  ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ความครบถ้วน : ตรวจสอบไม่มี ข้อมูลว่าง / ประหลาดๆ เช่น ช่อง อ้างอิงสูตร ความถูกต้อง : ตรวจสอบความ สอดคล้อง ความทันเวลา : ส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

3 กราฟแสดงความทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง ของรายงาน ADMIN

4 อัตราการสำรองยา ( เกณฑ์ ไม่ เกิน 3 เดือน )  อัตราการสำรองยาเฉลี่ย ทั้งจังหวัดเฉลี่ย เป็น 1.77 เดือน ( มูลค่าคงคลังเดือน สุดท้ายเทียบกับอัตราการใช้เฉลี่ย 12 เดือน )  รพ. ที่มีการสำรองยา น้อยที่สุด คือ ยะรัง เป็น 0.86 รองลงมา คือรพ. ปัตตานี เป็น 1.09 และ โคกโพธิ์ เป็น 1.36 โดยไม่มีรพ. ใดที่มีการสำรองยา มากกว่า 3 เดือน

5 กราฟแสดงอัตราการสำรองยาของโรงพยาบาลใน จังหวัดปัตตานี 2553 หมายเหตุ : เฉพาะรพ. มายอ เป็นข้อมูล 10 เดือน ( ตค.52- กค.53)

6 สัดส่วน ระหว่างยา ED : ED  รพ. ปัตตานี ( เกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 4) ยา ED 553 รายการ NED 167 รายการ คิดเป็น 3.31  รพช. ( เกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 9) ไม่มี รพช. ใดที่มี อัตรารายการยา ED/NED น้อยกว่าที่ กำหนด

7 การจัดซื้อยาร่วม  ยาร่วม เกณฑ์ ร้อยละ 20 ทั้งจังหวัดเฉลี่ย เป็น 22.89 (37.40 ล้านบาท จาก 163.40 ล้าน บาท )  โรงพยาบาลที่จัดซื้อยาร่วมมากที่สุด คือ รพร. สายบุรี ร้อยละ 44.14 (3.77 ล้านบาท จาก 8.54 ล้านบาท ) น้อยที่สุด คือ รพ. ปัตตานี ร้อยละ 15.38 (13.93 ล้านบาทจาก 90.55 ล้านบาท )

8 การจัดซื้อยาจากองค์การ เภสัชกรรม  เกณฑ์ ร้อยละ ( รพช 35 / รพท 8 ) โรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี มีการ จัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม คิด เป็นร้อยละ 22.89 ของมูลค่าการ จัดซื้อยาทั้งหมด (30.04 ล้านบาท จาก 163.40 ล้านบาท ) โดย โรงพยาบาลปัตตานี จัดซื้อน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.03 (8.18 ล้านบาท จาก 90.55 ล้านบาท )

9 การจัดซื้อยาจากองค์การ เภสัชกรรม ( ต่อ )  เกณฑ์ ร้อยละ ( รพช 35 / รพท 8 ) โรงพยาบาลชุมชน มีการจัดซื้อยาจาก องค์การเภสัชกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.01 ของมูลค่าการจัดซื้อยาทั้งหมด ของโรงพยาบาลชุมชน (21.86 ล้าน บาทจาก 72.85 ล้านบาท ) โรงพยาบาลที่มีการจัดซื้อเกินร้อยละ 35 มี จำนวน 5 แห่ง คือ รพ. ยะหริ่ง ( ร้อยละ 39.16) แม่ลาน ( ร้อยละ 38.54) กะพ้อ ( ร้อยละ 37.75) มายอ ( ร้อยละ 37.03) และทุ่งยางแดง ( ร้อยละ 35.24)

10 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ดำเนินงานบริหาร เวชภัณฑ์ ( ตาม รายงาน ADMIN) ปีงบประมาณ 2553 ( ตุลาคม 2552- กันยายน 2553)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google