งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้อำนวยการ กองแผนงาน น. ส. ศรีพร ศรี วงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการ น. ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนากลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้อำนวยการ กองแผนงาน น. ส. ศรีพร ศรี วงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการ น. ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนากลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้อำนวยการ กองแผนงาน น. ส. ศรีพร ศรี วงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการ น. ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนากลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา แผนปฏิบัติการและ งบประมาณ น. ส. สุนันทา กุลแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา คุณภาพองค์กร น. ส. พรทิพย์ ศิริภานุมาศ นางอำนวย แสง ฉายเพียงเพ็ญ ดร. อริยะ บุญ งามชัยรัตน์

2 น. ส. ศรีพร ศรีวงษ์ พุก น. ส. ฆ่อรีฝ๊ะ แดงนุ้ย นางชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ หัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการ น. ส. ชูศรี ภู่มาก นางขวัญใจ อินทร์จันทร์ นายปริญญา เอี่ยมละมัย นายจรัญ บุตรเสือ น. ส. กลีบสุดา ศรีหาขันธ์ น. ส. น้องนุช แซ่ตั้น นางธนัตถ์นันท์ วรรลยางกูล งาน การเงิน น. ส. ณิชมน อนันตรังสี นายวิทูร เขม้น เขตการณ์ งานการ เจ้าหน้าที่ งาน พัสดุ นางมยุรี ราชสีห์ วรรณ น. ส. ณัฐพร ปานแดง นายธีรยุทธ์ สุข สอาด นางอัญชณา อ่อนละออ น. ส. อิศราภรณ์ อัครวงษ์ นางทรงสมร เสน่หา งานสาร บรรณ งาน บริหารงาน ทั่วไป น. ส. รัชดา สู่สกุล น. ส. วาสนา รักษากุล Tel : 02-590- 3080 Fax : 02-965-9588 Mobile : 087- 047-1523 081-363- 1274 084-327- 0236 02-590- 3825/084-769- 7658 083-613- 3612 089-682- 0607 02-590- 3085/086-882- 9073 089-604- 2541 086-522- 9019 02-590- 3873/086-028- 9913 084-733- 9377 086-763- 8207 081- 826- 5368 081-553- 8285 081-345- 4944 086-968- 4471 087-909- 2017 081-432- 1367 081-695- 1542 086-025- 8336 น. ส. วรางคณา แจ้งธรรมมา 081-714- 2879 กลุ่มงาน อำนวยการ

3 น. ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี นางจุฬารัตน์ อุบลเลิศ นางรจนา บุญผ่อง นางนาถลดา ประสงค์ศรี น. ส. รุจิรา ขวัญ สกุล นายตุลวัฒน์ พูน เพิ่มสุขสมบัติ นายทักสุรินทร์ นาโศก น. ส. สิทธิกานต์ โฉมทรัพย์ กลุ่มงานติดตามและ ประเมินผล หัวหน้า กลุ่ม Tel : 02-590-3257 Mobile : 089-027-4990 E- mail : jchanta@health.moph.go.th E- mail กลุ่ม : planning_2005@hotmail.com 02-590-3897/084-162- 5563 089-448-883502-590-3083/089-797- 4695 086-572-9624 081-368-3480 087-924-3539 083-609-5807

4 ดร. อริยะ บุญ งามชัยรัตน์ น. ส. อภิญญา หอม อินทร์จันทร์ น. ส. สกุณา อยู่ดี น. ส. ประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ Tel : 02-590-3084, 3091 Mobile : 0818317413 E- mail กลุ่ม : potisi2002@yahoo.com นางสาว จริญญา ศรี เดช น. ส. ธิติมา พรสรายุทธ น. ส. สุนทรี เครือฟ้า กลุ่มงาน พัฒนากลยุทธ์ หัวหน้า กลุ่ม 083-618- 2037 084-002- 0516 084-033- 3087 086-887- 0047 081-447-4453083-284-9108

5 น. ส. สุนันทา กุลแก้ว นายชนาธิป นวล แจ่ม นางกานต์พิช ชา สุวบุตร กลุ่มงานพัฒนา คุณภาพองค์กร หัวหน้า กลุ่ม Tel : 02-590-3264 Mobile : 087-671-7923 E- mail กลุ่ม : devplaner@hotmail.com 083-434- 9208

6 น. ส. บุตษรา นาคลำภา น. ส. สุพัตรา กาญจนลออ น. ส. สลิลรัตน์ ฉ่ำแสง นางอำนวย แสง ฉายเพียงเพ็ญ น. ส. จุฑารัตน์ ผาสุข นางพัชรีย์ สานนท์ นายทศพร บุตรสิงห์ น. ส. นันท์นภัส โต ศรีบรรเจิด กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติ การและงบประมาณ หัวหน้า กลุ่ม Tel : 02-590-3259, 3090, 3258 Fax : 02-590-3082 Mobile : 089-991-8542 E- mail กลุ่ม : budgetddc@hotmail.com 089-040- 9919 089-824- 0311 089-926- 2322 081-858- 6010 085-047- 2211 085-353- 4968 085- 2218474

7 นางพรรษา ชุม เกษียร น. ส. ทัศนีย์ มุด เมาะ รักษาการศูนย์ปฏิบัติการกรม ควบคุมโรค ( DOC ) กลุ่มงานพัฒนาข้อมูล และศูนย์ ปฏิบัติการ Tel : 02-590-3085, 3297 Fax : 02-590-3308 Mobile : 081-924-4559 089-193- 0967 น. ส.. นิสา เข็ม เพชร์ 084- 1370797


ดาวน์โหลด ppt ผู้อำนวยการ กองแผนงาน น. ส. ศรีพร ศรี วงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงาน อำนวยการ น. ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี หัวหน้ากลุ่มงาน ติดตามและ ประเมินผล หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนากลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google