งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
น.ส.ศรีพร ศรีวงษ์พุก น.ส.ฉันทนา เจนศุภเสรี หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ นางอำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน น.ส.สุนันทา กุลแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร

2 กลุ่มงานอำนวยการ น.ส.ศรีพร ศรีวงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
งานการเจ้าหน้าที่ น.ส.ณิชมน อนันตรังสี นายวิทูร เขม้นเขตการณ์ กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงิน นางธนัตถ์นันท์ วรรลยางกูล น.ส.วาสนา รักษากุล น.ส.น้องนุช แซ่ตั้น / งานพัสดุ น.ส.ศรีพร ศรีวงษ์พุก หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ น.ส.ณัฐพร ปานแดง นางมยุรี ราชสีห์วรรณ นายธีรยุทธ์ สุขสอาด / Tel : Fax : Mobile : งานสารบรรณ นางอัญชณา อ่อนละออ น.ส.อิศราภรณ์ อัครวงษ์ นางทรงสมร เสน่หา น.ส.ฆ่อรีฝ๊ะ แดงนุ้ย / งานบริหารงานทั่วไป นางชัญญ์ญาณ์ ชูมาศ น.ส.กลีบสุดา ศรีหาขันธ์ น.ส.รัชดา สู่สกุล นางขวัญใจ อินทร์จันทร์ น.ส.ชูศรี ภู่มาก นายจรัญ บุตรเสือ นายปริญญา เอี่ยมละมัย น.ส.วรางคณา แจ้งธรรมมา

3 กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
หัวหน้ากลุ่ม Tel : Mobile : E- mail : E- mail กลุ่ม : น.ส. ฉันทนา เจนศุภเสรี นางจุฬารัตน์ อุบลเลิศ นางนาถลดา ประสงค์ศรี นางรจนา บุญผ่อง / / น.ส.รุจิรา ขวัญสกุล นายทักสุรินทร์ นาโศก น.ส.สิทธิกานต์ โฉมทรัพย์ นายตุลวัฒน์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ

4 กลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์ E- mail กลุ่ม : potisi2002@yahoo.com
หัวหน้ากลุ่ม ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ Tel : , Mobile : E- mail กลุ่ม : น.ส.อภิญญา หอมอินทร์จันทร์ น.ส.สกุณา อยู่ดี น.ส.ประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ น.ส.ธิติมา พรสรายุทธ นางสาวจริญญา ศรีเดช น.ส.สุนทรี เครือฟ้า

5 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพองค์กร E- mail กลุ่ม : devplaner@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่ม น.ส.สุนันทา กุลแก้ว Tel : Mobile : E- mail กลุ่ม : นางกานต์พิชชา สุวบุตร นายชนาธิป นวลแจ่ม

6 กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่ม นางอำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ Tel : , 3090, Fax : Mobile : E- mail กลุ่ม : น.ส.บุตษรา นาคลำภา น.ส.สุพัตรา กาญจนลออ น.ส.จุฑารัตน์ ผาสุข น.ส.สลิลรัตน์ ฉ่ำแสง น.ส.นันท์นภัส โตศรีบรรเจิด นางพัชรีย์ สานนท์ นายทศพร บุตรสิงห์

7 กลุ่มงานพัฒนาข้อมูล และศูนย์ปฏิบัติการ
รักษาการศูนย์ปฏิบัติการกรมควบคุมโรค( DOC ) นางพรรษา ชุมเกษียร Tel : , Fax : Mobile : น.ส..นิสา เข็มเพชร์ น.ส.ทัศนีย์ มุดเมาะ


ดาวน์โหลด ppt น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google