งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีนำเสนองาน พัฒนา ตามระบบประกัน คุณภาพ “ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ การพัฒนางาน ในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ” นำเสนอโดย จรรยา เพชรหวน และ ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีนำเสนองาน พัฒนา ตามระบบประกัน คุณภาพ “ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ การพัฒนางาน ในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ” นำเสนอโดย จรรยา เพชรหวน และ ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีนำเสนองาน พัฒนา ตามระบบประกัน คุณภาพ “ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ การพัฒนางาน ในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ” นำเสนอโดย จรรยา เพชรหวน และ ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ

2 หน่วยทะเบียนและ ประเมินผล การศึกษา

3 “ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ” ผู้รับผิดชอบ : มาลินี หลิม ศิโรรัตน์

4 หน่วยวิจัย

5 “ ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ” ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ คงสุข

6 ศูนย์วิจัยพืชยืนต้น และไม้ผลเมืองร้อน

7 “ ฐานข้อมูลโรคและศัตรูพืชไม้ ผลเมืองร้อน ” ผู้รับผิดชอบ : อมรรัตน์ บัวคล้าย

8 หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ

9 “ โปรแกรมระบบการโอนเงิน ” ผู้รับผิดชอบ : หน่วยคลัง

10 “ โปรแกรมควบคุมเงินรายได้ คณะฯ ” ผู้รับผิดชอบ : พรพรรณ วงศ์แหลม สิงห์

11 “ โปรแกรมควบคุมเงินยืมทด รองจ่าย ” ผู้รับผิดชอบ : ภิรมย์ สุขวัฒโน

12 “ โปรแกรมควบคุมเงิน สวัสดิการงานเกษตร ” ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร วชิรอนันต์

13 หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ

14 “ โปรแกรมควบคุมวัสดุ ” ( พัฒนาต่อยอด ) ผู้รับผิดชอบ : จินดารัตน์ บุญย สุพัฒน์

15 หน่วยการ เจ้าหน้าที่

16 “ โปรแกรมภาระงานเลื่อนขั้น เงินเดือน (TOR) ” ผู้รับผิดชอบ : ขวัญฤทัย เดชอุดม

17 งานประกัน คุณภาพ

18 “ ฐานข้อมูลกิจกรรมคณะฯ ” ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดทำ ฐานข้อมูล

19 หน่วยกิจการ นักศึกษา

20 “ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ ” “ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ ”

21 งาน ประชาสัมพันธ์

22 “ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ” “ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ”

23 “ ลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บ ” “ ลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บ ”

24 การออกแบบฐานข้อมูล 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ความ ต้องการในการใช้ข้อมูล 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ความ ต้องการในการใช้ข้อมูล 2. การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 2. การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล 3. การออกแบบฐานข้อมูล 3. การออกแบบฐานข้อมูล 4. สร้างและทดสอบ 4. สร้างและทดสอบ 5. แก้ไขปรับปรุง 5. แก้ไขปรับปรุง 6. การนำฐานข้อมูลไปใช้และการ ประเมินผล 6. การนำฐานข้อมูลไปใช้และการ ประเมินผล

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เวทีนำเสนองาน พัฒนา ตามระบบประกัน คุณภาพ “ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อ การพัฒนางาน ในคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ ” นำเสนอโดย จรรยา เพชรหวน และ ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google