งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา  Diphtheria antitoxin (DAT)  วัคซีน DTP-HB/DTP/dT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา  Diphtheria antitoxin (DAT)  วัคซีน DTP-HB/DTP/dT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา  Diphtheria antitoxin (DAT)  วัคซีน DTP-HB/DTP/dT

2 Diphtheria antitoxin สามารถขอรับการสนับสนุนได้ที่  รพศ. ทุกแห่ง  รพท. บางแห่ง  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5,6,9  ศูนย์พิษวิทยา ร.พ. รามาธิบดี คุณจารุวรรณ ศรีอาภา เบอร์โทรศัพท์สายด่วน 1367 โทรศัพท์ 02-201-1084 ถึง 6 กด 5 / 02-201-1083 E-mail address : charuwan.swi@mahidol.ac.th  สำนักโรคติดต่อทั่วไป

3 แนวทางการขอเบิกวัคซีน DTP-HB/DTP/dT คลัง วัคซีนร.พ. สสจ. สคร. สำนักต. สปสช.GPO Fax/e-mail e-mail Fax/e-mail ส่งวัคซีนทาง VMI มี หนังสือ จาก สสจ. มายัง สำนักต. ตาม หลัง

4 ข้อมูลประกอบการเบิกวัคซีน  เหตุผลในการขอเบิก :- เก็บตก ปูพรม  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวนวัคซีนที่ต้องการเบิก  วันที่เริ่มใช้วัคซีน  วันที่ต้องการได้รับวัคซีน  หน่วยงานที่ขอเบิกและสถานที่รับวัคซีน  ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ประสานการรับวัคซีน

5 ประสานการสนับสนุน DAT & วัคซีน @ กองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน สปสช. - ภญ. วรรณภาไกรโรจนานันท์ โทรศัพท์ : 084-387-8045 / 02-141-4297 E-mail address : wannapa.k@nhso.go.thwannapa.k@nhso.go.th @ สำนักโรคติดต่อทั่วไป - นพ. พรศักดิ์ อยู่เจริญ โทรศัพท์ : 081-427-6276 / 02-590-3196 E-mail address : yoocharoen@hotmail.comyoocharoen@hotmail.com - นางพอพิศ วรินทร์เสถียร โทรศัพท์ : 081-647-8831 / 02-590-3199 E-mail address : porpit@health.moph.go.thporpit@health.moph.go.th

6 การสนับสนุนวัคซีน dT จังหวัดจำนวน (โด๊ส) เลย150,000 หนองบัวลำภู116,570 อุดรธานี10,450 หนองคาย19,000 เพชรบูรณ์12,000 พิษณุโลก2,200 รวม310,220 ข้อมูลจากสปสช + สำนักต. ณ วันที่ 5 ต.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการสนับสนุนยาและวัคซีน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา  Diphtheria antitoxin (DAT)  วัคซีน DTP-HB/DTP/dT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google