งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์ E-mail : chovalit@cpd.go.th Tel : 081-8908321 นายไกรสร บุญนุช ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ชำนาญงาน คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-mail : kaisorn@cpd.go.th Tel : 087-0362987

3 นายสมศักดิ์ รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - E-mail : E-mail : somsak_rr@cpd.go.th Tel : 086-1741887 นายฉลวย รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - E-mail : chalua_rr@cpd.go.th Tel : 081-7592293

4 นายสถิตย์ ดวงโสมา ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาขา : - E-mail : sathit_ds@cpd.go.th Tel : 081-7432987 นายเสมือน จุ้ยสวัสดิ์ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - E-mail : E-mail : smuen_mu@cpd.go.th Tel : 089-8657434

5 นายกิตติพงษ์ พรหมมา ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา : - E-mail : kittipong_pm@cpd.go.th Tel : 087-0780204 นายเปรมศิริ ครูหมื่น ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-mail : E-mail : premsiri@cpd.go.th Tel : 084-3491850

6 นายเริงชัย สมรัตน์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจเกษตร E-mail : Tel : 086-0871703 นางสาวปริชาติ บัวดอก ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ E-mail : E-mail : p.ari@hotmail.com Tel : 087-0976731


ดาวน์โหลด ppt นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google