งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี
ทำเนียบบุคลากร นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี

2 ข้าราชการ นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ นายไกรสร บุญนุช
นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ หัวหน้านิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุธโส คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรการศึกษาทางการสหกรณ์ สาขา : การสหกรณ์ Tel : นายไกรสร บุญนุช ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ชำนาญงาน คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :

3 ลูกจ้างประจำ นายฉลวย รื่นรวย นายสมศักดิ์ รื่นรวย
นายฉลวย รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - Tel : นายสมศักดิ์ รื่นรวย ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก คุณวุฒิ : ประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - Tel :

4 ลูกจ้างประจำ นายสถิตย์ ดวงโสมา นายเสมือน จุ้ยสวัสดิ์
นายสถิตย์ ดวงโสมา ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 3 สาขา : - Tel : นายเสมือน จุ้ยสวัสดิ์ ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง คุณวุฒิ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาขา : - Tel :

5 ลูกจ้างประจำ นายกิตติพงษ์ พรหมมา นายเปรมศิริ ครูหมื่น
นายกิตติพงษ์ พรหมมา ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 5 สาขา : - Tel : นายเปรมศิริ ครูหมื่น ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :

6 โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายเริงชัย สมรัตน์ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจเกษตร Tel : นางสาวปริชาติ บัวดอก ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Tel :


ดาวน์โหลด ppt นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google