งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการถอดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการถอดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการถอดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ
เกษตรอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต / จังหวัด ปีพ.ศ. 2555

2 ประวัติ Smart Officer ต้นแบบ
นาย นนท์วศิน นุรักษ์จิรานนท์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอบ้านนา

3 ประวัติ Smart Officer ต้นแบบ
สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการเกษตร ที่อยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ม.10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่

4 คำจำกัดความ “ นักส่งเสริม ผู้มุ่งมั่น แห่งอำเภอบ้านนา ”
Smart Officer ต้นแบบ จาก สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริมการเกษตร คำจำกัดความ “ นักส่งเสริม ผู้มุ่งมั่น แห่งอำเภอบ้านนา ”

5 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
1 ความรู้ ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ในอำเภอบ้านนา กรณีศูนย์ข้าวชุมชน

6 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
2 องค์ความรู้ของที่เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ตามระเบียบของ กรมการข้าว)

7 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
2 องค์ความรู้ของที่เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน นำการผลิตสู่ระบบ Green Economy & Zero Waste Agriculture

8 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
2 องค์ความรู้ของที่เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน เรียนทางทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ สำรวจแปลง สุ่มสำรวจศัตรูธรรมชาติ / ศัตรูพืช โรงเรียนเกษตรกรข้าว

9 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
2 องค์ความรู้ของที่เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน นำการผลิตสู่ระบบ Green Economy & Zero Waste Agriculture การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (ตามระเบียบของ กรมการข้าว) เรียนทางทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ โรงเรียนเกษตรกรข้าว สำรวจแปลง สุ่มสำรวจศัตรูธรรมชาติ / ศัตรูพืช

10 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
3 การเตรียมงานก่อนปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนงาน แบ่งงานตามความถนัด ค้นคว้าหาข้อมูล ในการถ่ายทอด ความรู้ การของบประมาณสนับสนุนจากส่วนท้องถิ่น การนำเสนอผลงาน หลังสิ้นปีงบประมาณ สร้างความเชื่อมั่น สร้างอัตลักษณ์

11 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
3 การเตรียมงานก่อนปฏิบัติงาน ตย.จริง เช่น แมลงศัตรูพืช (เพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล) โรคข้าว การถ่ายทอดความรู้ รูปภาพ นำเสนอแบบ Powerpoint การเข้าถึงเกษตรกร อย่างสม่ำเสมอ การติดตามประเมินผล

12 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
4 ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสำคัญ ในกรณีการเป็นเกษตรตำบล สถานะผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร (แนวคิด วิสัยทัศน์ สนับสนุน ยอมรับ) รางวัล เกษตรกร

13 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
4 ปัจจัยสนับสนุน ที่มีความสำคัญ ในกรณีการเป็นเกษตรอำเภอ สถานะผู้บริหาร เชื่อมโยง + ประสาน ผู้นำ เป็นพี่เลี้ยง ในการ ปฏิบัติงาน ให้ คำปรึกษา หน่วยงาน ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่(ใหม่) + เกษตรกร

14 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
5 การจัดการปัญหา อุปสรรค มติในการจัดการปัญหา เปลี่ยนความท้อแท้ ให้เป็นความเข้มแข็ง “ลงมือทำ ยังมี รางวัลแค่นี้ ถ้าไม่ ทำจะได้แค่ไหน” ตั้งใจ อดทน ขยัน

15 ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเด่น และการปฏิบัติที่ดี
6 อื่นๆ การบริหารคน ในสถานะผู้บริหาร ใช้หลัก “ครองตน ครองคน ครองงาน” ลดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม ซื่อสัตย์ สนับสนุนการ ทำงานของลูกน้อง

16 ภาพประกอบการถอดบทเรียน

17 ข้อมูลผู้ถอดบทเรียน ชื่อ นางอุบล มากอง
ชื่อ นางอุบล มากอง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร สังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จ.ระยอง กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่


ดาวน์โหลด ppt สรุปการถอดบทเรียนของ Smart Officer ต้นแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google