งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต / จังหวัด ปี พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต / จังหวัด ปี พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต / จังหวัด ปี พ. ศ. 2555

2 นายนนท์วศิน นุรักษ์จิรา นนท์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอ บ้านนา นายนนท์วศิน นุรักษ์จิรา นนท์ ตำแหน่ง เกษตรอำเภอ บ้านนา

3 สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กรมส่งเสริม การเกษตร ที่อยู่ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ม.10 ต. ป่าขะ อ. บ้านนา จ. นครนายก 26110 หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 037-381837 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081- 6643376 E-mail : nayok 003 @hotmail.com

4 คำจำกัดความ “ นักส่งเสริม ผู้มุ่งมั่น แห่ง อำเภอบ้านนา ”

5 การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ในอำเภอบ้านนา กรณีศูนย์ข้าว ชุมชน 1 ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ

6 2 องค์ความรู้ของที่ เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน

7 2 องค์ความรู้ของที่ เกษตรกรควรรู้ ศูนย์ข้าวชุมชน

8 2 องค์ความรู้ของที่ เกษตรกรควรรู้ โรงเรียนเกษตรกร ข้าว เรียนทางทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ สำรวจแปลง สุ่มสำรวจศัตรูธรรมชาติ / ศัตรูพืช ศูนย์ข้าวชุมชน

9 2 องค์ความรู้ของที่ เกษตรกรควรรู้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าว ( ตามระเบียบของ กรมการข้าว ) นำการผลิตสู่ระบบ Green Economy & Zero Waste Agriculture โรงเรียนเกษตรกร ข้าว เรียนทางทฤษฎี ทดลอง ปฏิบัติ สำรวจแปลง สุ่มสำรวจศัตรูธรรมชาติ / ศัตรูพืช ศูนย์ข้าวชุมชน

10 3 การเตรียมงานก่อน ปฏิบัติงาน  ประชุมวางแผนงาน แบ่งงานตามความถนัด  ค้นคว้าหาข้อมูล ในการถ่ายทอด ความรู้ สร้างความ เชื่อมั่น สร้างอัต ลักษณ์ การนำเสนอ ผลงานหลังสิ้น ปีงบประมาณ  การของบประมาณสนับสนุนจาก ส่วนท้องถิ่น

11 3 การเตรียมงานก่อน ปฏิบัติงาน ตย. จริง เช่น แมลง ศัตรูพืช ( เพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล ) โรคข้าว รูปภาพ นำเสนอแบบ Powerpoint  การถ่ายทอด ความรู้  การเข้าถึงเกษตรกร อย่าง สม่ำเสมอ  การติดตามประเมินผล

12 4 ปัจจัยสนับสนุน ที่มี ความสำคัญ เกษตรกร ผู้บริหาร ( แนวคิด วิสัยทัศน์ สนับสนุน ยอมรับ ) รางวัล ในกรณีการเป็นเกษตรตำบล สถานะผู้ปฏิบัติงาน

13 4 ปัจจัยสนับสนุน ที่มี ความสำคัญ เชื่อมโยง + ประสาน ผู้นำ เป็นพี่ เลี้ยงใน การ ปฏิบัติง าน ให้ คำปรึก ษา ในกรณีการเป็นเกษตรอำเภอ สถานะผู้บริหาร หน่วยงาน ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ( ใหม่ ) + เกษตรกร

14 5 การจัดการปัญหา อุปสรรค เปลี่ยนความ ท้อแท้ ให้เป็น ความเข้มแข็ง “ ลงมือทำ ยัง มีรางวัลแค่นี้ ถ้าไม่ทำจะ ได้แค่ไหน ” ตั้งใจ อดทน ขยัน มติในการจัดการ ปัญหา

15 6 อื่นๆ ลดความเห็น แก่ตัว เห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวม ซื่อสัตย์ สนับสนุนการ ทำงานของ ลูกน้อง การบริหารคน ในสถานะ ผู้บริหาร ใช้หลัก “ ครองตน ครองคน ครองงาน ”

16

17 ชื่อนางอุบล มากอง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและ พัฒนา เกษตรกร สังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จ. ระยองกรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 038-611578 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086- 8827125 E-mail : edoae 04 @doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt เกษตรอำเภอบ้านนา เกษตรอำเภอดีเด่น ระดับเขต / จังหวัด ปี พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google