งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมการรัก การอ่าน... ห้องสมุด มี ชีวิต โรงเรียนวัดศรีอุปลา ราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมการรัก การอ่าน... ห้องสมุด มี ชีวิต โรงเรียนวัดศรีอุปลา ราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมการรัก การอ่าน... ห้องสมุด มี ชีวิต โรงเรียนวัดศรีอุปลา ราม

2 พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุด พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุด จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง มีระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พันธกิจ

3 ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนรวมในการ ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนรวมในการบริหารจัดการห้องสมุด จัดการทรัพยากรและ สารสนเทศอย่างมีระบบ สะดวกต่อการ ใช้ จัดการทรัพยากรและ สารสนเทศอย่างมีระบบ สะดวกต่อการ ใช้ จัดบริการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู นักเรียน และชุมชน เป้าหมาย

4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ห้องสมุด อย่างมีระบบ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ชุมชน ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตใน การสืบค้น ให้บริการครู นักเรียน ชุมชน ในการใช้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง กลยุทธ์

5 การจัดมุมห้องสมุด มีชีวิต แหล่ง 3

6 ๑. ห้องสมุด กลาง ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมสืบค้นยืมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มุมสืบค้นยืมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือตามระบบดิวอี้ มุมหนังสือตามระบบดิวอี้

7 ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมสบาย มุมสบาย มุมเกม มุมเกม มุมจุลสาร มุมจุลสาร ห้องสมุดกลาง ( ต่อ )

8 ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมป้ายนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ป้ายวันสำคัญ ป้ายวันสำคัญ ห้องสมุดกลาง ( ต่อ ) มุมการเรียนการสอน วิชาการ มุมการเรียนการสอน วิชาการ ใช้ห้องสมุดและ สารสนเทศ

9 ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องสมุดกลาง ( ต่อ ) ห้องโถงตรงกลาง ( ส่วนจัดกิจกรรม ) มุมสารคดี วีซีดี Internet บทเรียนสำเร็จรูป

10 ๒. ศูนย์ บูรณาการ มุมปัญญา ท้องถิ่น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองบัว - กาญจนบุรี

11 ๓. ห้องสมุดเคลื่อนที่ เขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, และ ๘

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ห้องสมุดได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด.. นักเรียนเป็นบุคลที่มี นิสัยรักการอ่าน.. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

13 การดำเนินงาน

14 การดำเนินงาน ( ต่อ )

15 ห้องสมุด มีชีวิต

16 ดร. เตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม นางฐิตินันท์ เหลืองสะอาด นางสาวจารุณี เอกจิตร นางฐิตินันท์ เหลืองสะอาด นางสาวจารุณี เอกจิตร หัวหน้าโครงการห้องสมุดมีชีวิต และครูบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ หัวหน้าโครงการห้องสมุดมีชีวิต และครูบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์

17 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ด. ญ. ศุนินา พ้นภัย ด. ช. พจน์พงศ์ สัตย์ซื่อด. ญ. สมิตา พงษ์ไพบูลย์ ด. ญ. นภาพรรณ เกษมโศธน์ ด. ญ. พลอย บุญแดง ด. ญ. ศรุตา มังกร

18 ด. ญ. กมลทิพย์ บุตดา ด. ญ. พรญ่า ทองเพิ่มด. ญ. รัตติยาภรณ์ เที่ยงแท้ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ด. ญ. กรรณิการ์ เสมาทอง ด. ญ. มณฑิตา สุขเอี่ยมด. ญ. ณัฎฐนิชา บุญน้อม


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมการรัก การอ่าน... ห้องสมุด มี ชีวิต โรงเรียนวัดศรีอุปลา ราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google