งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมการรักการอ่าน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมการรักการอ่าน..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมการรักการอ่าน...
ห้องสมุดมี ชีวิต ส่งเสริมการรักการอ่าน... โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม

2 พันธกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุด
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีระบบ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

3 จัดการทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีระบบ สะดวกต่อการใช้
เป้าหมาย ครู นักเรียน ชุมชน มีส่วนรวมในการ บริหารจัดการห้องสมุด จัดการทรัพยากรและสารสนเทศอย่างมีระบบ สะดวกต่อการใช้ จัดบริการและกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ ครู นักเรียน และชุมชน

4 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการห้องสมุด อย่างมีระบบ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน ชุมชนใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ให้บริการครู นักเรียน ชุมชน ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5 การจัดมุมห้องสมุดมีชีวิต
3 แหล่ง

6 ๑. ห้องสมุดกลาง มุมสืบค้นยืมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มุมเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมสืบค้นยืมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือตามระบบดิวอี้

7 ห้องสมุดกลาง (ต่อ) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมสบาย มุมเกม มุมจุลสาร

8 ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ
ห้องสมุดกลาง (ต่อ) ส่วนที่ ๑ ประกอบด้วย มุมป้ายนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ป้ายวันสำคัญ มุมการเรียนการสอนวิชาการ ใช้ห้องสมุดและสารสนเทศ

9 มุมสารคดี วีซีดี Internet
ห้องสมุดกลาง (ต่อ) ส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องโถงตรงกลาง (ส่วนจัดกิจกรรม) มุมสารคดี วีซีดี Internet บทเรียนสำเร็จรูป

10 รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองบัว-กาญจนบุรี
๒. ศูนย์บูรณาการ มุมปัญญาท้องถิ่น รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นหนองบัว-กาญจนบุรี

11 ๓. ห้องสมุดเคลื่อนที่ เขตบริการของโรงเรียน
ได้แก่ หมู่ที่ ๑ , ๒, ๓, และ ๘

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..นักเรียนเป็นบุคลที่มีนิสัยรักการอ่าน..
ห้องสมุดได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ..นักเรียนเป็นบุคลที่มีนิสัยรักการอ่าน..

13 การดำเนินงาน

14 การดำเนินงาน (ต่อ)

15 โครงสร้างการบริหารงาน
ห้องสมุดมีชีวิต

16 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม นางฐิตินันท์ เหลืองสะอาด นางสาวจารุณี เอกจิตร หัวหน้าโครงการห้องสมุดมีชีวิต และครูบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์

17 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
ด.ญ.ศุนินา พ้นภัย ด.ญ.สมิตา พงษ์ไพบูลย์ ด.ช.พจน์พงศ์ สัตย์ซื่อ ด.ญ.นภาพรรณ เกษมโศธน์ ด.ญ.ศรุตา มังกร ด.ญ.พลอย บุญแดง

18 ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เที่ยงแท้
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ด.ญ.กมลทิพย์ บุตดา ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เที่ยงแท้ ด.ญ.พรญ่า ทองเพิ่ม ด.ญ.กรรณิการ์ เสมาทอง ด.ญ.ณัฎฐนิชา บุญน้อม ด.ญ.มณฑิตา สุขเอี่ยม


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมการรักการอ่าน...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google