งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน
สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ.3 (ชั้น 6) โทร โทรสาร http: bet.obec.go.th

2 นางจิตรียา ไชยศรีพรหม
นางจิตรียา ไชยศรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

3 งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
กลุ่มพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพภายใน หน้าที่ ตรวจสอบ ทบทวน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาก้าวสู่ มาตรฐาน พัฒนามาตรฐาน พัฒนาระบบประกัน งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

4 นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน Tel

5 นางผ่องศรี พรรณราย นักวิชาการศึกษา 8ว Tel

6 นางสาวลาวัลย์ รักสัตย์
นักวิชาการศึกษา 8ว Tel

7 นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ
นักวิชาการสอบ 8 ว Tel

8 นางเพ็ญนภา แก้วเขียว นักวิชาการสอบ 7ว Tel. 0 2288 5758

9 นางสาวจันทร์ธิรา อินธิเดช
Tel นางสาวจันทร์ธิรา อินธิเดช นักวิชาการสอบ 6ว

10 นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
Tel นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษา 6ว

11 นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์
Tel นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์ นักวิชาการศึกษา 6ว

12 ที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานมาโดยตลอด................
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงานมาโดยตลอด กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน สำนักทดสอบทางการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google