งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักทดสอบทาง การศึกษา โทร. 0 2288 5757-60 โทรสาร 0 2628 5862 อาคาร สพฐ.3 ( ชั้น 6) กลุ่มพัฒนา มาตรฐานและ การประกันคุณภาพภายใน http: bet.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักทดสอบทาง การศึกษา โทร. 0 2288 5757-60 โทรสาร 0 2628 5862 อาคาร สพฐ.3 ( ชั้น 6) กลุ่มพัฒนา มาตรฐานและ การประกันคุณภาพภายใน http: bet.obec.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักทดสอบทาง การศึกษา โทร. 0 2288 5757-60 โทรสาร 0 2628 5862 อาคาร สพฐ.3 ( ชั้น 6) กลุ่มพัฒนา มาตรฐานและ การประกันคุณภาพภายใน http: bet.obec.go.th

2 นางจิตรียา ไชยศรีพรหม ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา

3 พัฒนามาตรฐาน พัฒนาระบบประกัน ตรวจสอบ ทบทวน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ก้าวสู่ มาตรฐาน งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน หน้า ที่ กลุ่มพัฒนามาตรฐาน และ การประกันคุณภาพภายใน

4 นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน Tel. 0 2288 5757 E-mail : Priwanp@gmail.com

5 นางผ่องศรี พรรณราย Tel. 0 2288 5760 นักวิชาการศึกษา 8 ว

6 Tel. 0 2288 5758 นักวิชาการ ศึกษา 8 ว นางสาวลาวัลย์ รักสัตย์

7 Tel. 0 2288 5760 นักวิชาการสอบ 8 ว นางสุอารีย์ ชื่นเจริญ E-mail : Suarechu@hotmail.com

8 Tel. 0 2288 5758 นักวิชาการสอบ 7 ว นางเพ็ญนภา แก้วเขียว E-mail : Penakea@thaimail.com

9 นักวิชาการสอบ 6 ว นางสาวจันทร์ธิรา อินธิเดช Tel. 0 2288 5759

10 นักวิชาการศึกษา 6 ว E-mail : super_eak@hotmail.com นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ Tel. 0 2288 5759

11 นักวิชาการศึกษา 6 ว นางสาวสุภาวดี ตรีรัตน์ Tel. 0 2288 5759 E-mail : supa-tri@hotmail.com

12 ขอขอบคุณทุก ท่าน ที่ให้ความ ร่วมมือ ในการ ดำเนินงานมา โดยตลอด................ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน สำนักทดสอบทางการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สำนักทดสอบทาง การศึกษา โทร. 0 2288 5757-60 โทรสาร 0 2628 5862 อาคาร สพฐ.3 ( ชั้น 6) กลุ่มพัฒนา มาตรฐานและ การประกันคุณภาพภายใน http: bet.obec.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google