งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงใน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้ โครงการ “ ภาคีร่วมใจ คน ไทยไร้พุง ” วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของ ภาวะอ้วนลงพุงในประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงใน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้ โครงการ “ ภาคีร่วมใจ คน ไทยไร้พุง ” วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของ ภาวะอ้วนลงพุงในประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงใน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้ โครงการ “ ภาคีร่วมใจ คน ไทยไร้พุง ” วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของ ภาวะอ้วนลงพุงในประชาชน อายุ 15 ปีขึ้นไป

2 ด้านบุคคล - เด็กนักเรียน 1. เพศ 2. อายุ 3. ชั้น เรียน 4. น้ำหนัก 5. ส่วนสูง - บุคคลทั่วไป 1. เพศ 2. อายุ 3. รอบ เอว 4. น้ำหนัก พื้นที่ 1. เขตเมือง 2. ชนบท องค์กร 1. อปท. 2. องค์กรทั่วไป 3. โรงเรียน ตัวแปรที่เก็บข้อมูล

3 ผังการ เก็บ ข้อมูล

4

5

6 การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1. กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ จำนวนประชากรหลักร้อยใช้กลุ่มตัวอย่าง 15 – 30% จำนวนประชากรหลักพันใช้กลุ่มตัวอย่าง 10 – 15% จำนวนประชากรหลักหมื่นใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 – 10 % 2. ใช้สูตรคำนวณ 2.1 กรณีไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ ไม่ทราบจำนวน ประชากร ทราบเพียงแต่ว่ามีจำนวนมาก 2.2 กรณีที่ทราบจำนวนประชากรและมีจำนวนไม่มาก 3. กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan จำนวน ประชา กร จำนวน กลุ่ม ตัวอย่า ง จำนวน ประชา กร จำนวน กลุ่ม ตัวอย่า ง จำนวน ประชา กร จำนวน กลุ่ม ตัวอย่า ง 10 50 100 10 14 80 500 1000 2000 217 278 322 5000 50000 100000 357 381 384

7 วิธีการกำหนดขนาด ตัวอย่าง 2. ใช้ตาราง สำเร็จรูป 2.1 เครจซี่ และ มอร์แกน 2.2 ยามาเน่ 3. ใช้สูตรคำนวณ สูตรยามาเน่ n = N 1 + Ne 2

8 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งประชากรที่จะ ศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ (Cluster) แล้วเลือก มาเพียงบางกลุ่มโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบธรรมดาหรือแบบมีระบบก็ได้ แล้วก็ เก็บข้อมูลจากบางหน่วยหรือทุกหน่วย ของกลุ่มที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่าง เมื่อได้เลือกกลุ่มแล้ว จะเลือกเอากลุ่ม ตัวอย่างในกลุ่มนั้นทั้งหมดซึ่งแตกต่าง จากการทำ stratify sampling

9 แผนภาพแสดงลักษณะการจัดกลุ่มที่ถูกต้องในการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม

10 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นชั้นย่อย ๆ (Strata) เสียก่อนบนพื้นฐานของระดับของตัวแปรที่ สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตาม โดยมี หลักในการจัดแบ่งชั้นภูมิให้ภายในชั้นภูมิแต่ ละชั้นมีความคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) หรือมีลักษณะที่เหมือนกันให้มากที่สุดเท่าที่ จะทำได้ แต่ระหว่างชั้นภูมิให้มีความ หลากหลาย (Heterogeneous) หรือมีความ แตกต่างกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และ หลังจากที่จัดแบ่งชั้นภูมิเรียบร้อยแล้วจึงสุ่ม ตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ

11 แผนภาพแสดงลักษณะการจัดชั้น ภูมิที่ถูกต้อง ในการสุ่มตัวอย่างแบบ แบ่งชั้นภูมิ

12 ศูนย์ประสานงานโครงการ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จ. นนทบุรี โทร. 02-5904362 Fax: 02-5904362,02-5904333 E-mail: king4304@gmail.com กองโภชนาการ http://nutrition.anamai.moph.go.th หัวหน้าคณะทำงานบริหารโครงการ : นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล : 089-6120376 ผู้ประสานโครงการ : นายนำพล โยธินวัฒนะ 089-8127606 / IT : ชัยชนะ 080-081-0389 วิชาการ ดร. วณิชา กิจวรพัฒน์ : 089-5510113/ M&E : นงพะงา 081-562-6962 : การเงิน : เกษร 084-101-9988


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงใน ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายใต้ โครงการ “ ภาคีร่วมใจ คน ไทยไร้พุง ” วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มของ ภาวะอ้วนลงพุงในประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google