งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญ แข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญ แข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญ แข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด 5. หนองบัวลำภู เขต 2 นางพร พิมล ชินภักดี 6. พิษณุโลก เขต 2 นางสาว นวลพรรณ วรรณสุธี 7. ขอนแก่น เขต 5 นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์

2 8. อุทัยธานี นางกาญจนา หงสยาภรณ์ 9. ราชบุรี เขต 1 นายประจักษ์ อริยะโภคะกุล 10. สนผ. สพฐ. นางสาวจิตร ปกรณ์ บุญนะ 11. สนผ. สพฐ. นางกฤษณา สว่างแสง 12. สนผ. สพฐ. นายไตรรงค์ มณีสุธรรม 13. สนผ. สพฐ. นางปัทมา ปันทวังกูร 14. สนผ. สพฐ. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ

3 เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและ โครงการ ( สนผ. สพฐ.) นางณรี สุสุทธิ 081-4231205 นายไตรรงค์ มณีสุธรรม 081- 5848986 นางขวัญใจ ชินสร้อย 081-9381764 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก 081-4254376 นางสุชาดา คล้ายทอง 081-6215953 นางเบญจวรรณ ดวงใจ 081-2661637 โทรศัพท์ที่ทำงาน 02-2885847 Fax:02- 2815232


ดาวน์โหลด ppt 1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญ แข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google