งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ เยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ เยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ เยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

3

4 Road Map : สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) เทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2548 – 2560)

5

6 วัตถุประสงค์การประเมิน โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 1. เพื่อ กระตุ้น จูงใจ ให้ โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียน ตามองค์ประกอบของโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน ดีเด่น

7 วัตถุประสงค์ของการ ประชุมปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายการศึกษาและ สาธารณสุขร่วมกันพิจารณา โครงร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่างคู่มือวิทยากร ร่างคู่มือผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ จัดทำร่างเอกสารต้นฉบับเพิ่มเติมจากที่ มีอยู่เดิม

8 ผลผลิตที่คาดหวังจากการ ประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน คู่มือวิทยากร ( สำหรับศูนย์อนามัยและ จังหวัดนำไปใช้เป็นคู่มือในการพัฒนา ศักยภาพทีมประเมิน ) คู่มือผู้ประเมิน สำหรับให้ผู้ประเมิน นำไปใช้เป็นคู่มือในการประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เอกสารต้นฉบับที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่มี อยู่เดิม 2 เรื่อง ได้แก่ 1. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ การพัฒนา 2. การสรุปและการแจ้งผลการประเมิน

9 นโยบายเรื่อง การนำหลักสูตรไปใช้ พัฒนาผู้ประเมิน ศูนย์อนามัยเป็นแกนในการสนับสนุน จังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ทีมประเมินระดับอำเภอในเรื่องต่อไปนี้ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ เช่น เป็น วิทยากร เป็นที่ปรึกษา เป็นต้น จังหวัดรับผิดชอบในการพัฒนาทีม ประเมินในอำเภอ

10


ดาวน์โหลด ppt นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการ ประเมินโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและ เยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google