งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

3

4 Road Map : สร้างคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
เทิดพระเกียรติ 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2548 – 2560)

5

6 วัตถุประสงค์การประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ
      1. เพื่อ กระตุ้น จูงใจ ให้โรงเรียนมีการพัฒนาโรงเรียนตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ      2. เพื่อประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน ดีเด่น

7 วัตถุประสงค์ของการประชุมปฏิบัติการ
เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งฝ่ายการศึกษาและสาธารณสุขร่วมกันพิจารณา โครงร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่างคู่มือวิทยากร ร่างคู่มือผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำร่างเอกสารต้นฉบับเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม

8 ผลผลิตที่คาดหวังจากการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้
หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมิน คู่มือวิทยากร (สำหรับศูนย์อนามัยและจังหวัดนำไปใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพทีมประเมิน) คู่มือผู้ประเมิน สำหรับให้ผู้ประเมินนำไปใช้เป็นคู่มือในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เอกสารต้นฉบับที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 2 เรื่อง ได้แก่ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินเพื่อการพัฒนา การสรุปและการแจ้งผลการประเมิน

9 นโยบายเรื่อง การนำหลักสูตรไปใช้พัฒนาผู้ประเมิน
ศูนย์อนามัยเป็นแกนในการสนับสนุนจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับอำเภอในเรื่องต่อไปนี้ สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ เช่น เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษา เป็นต้น จังหวัดรับผิดชอบในการพัฒนาทีมประเมินในอำเภอ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google