งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรวัฒน์ ศานติสุข กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรวัฒน์ ศานติสุข กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรวัฒน์ ศานติสุข กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

2 วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินจังหวัดในพื้นที่ รับผิดชอบ  เพื่อยืนยันรับรองผล (Accredit) อำเภอที่ผ่าน เกณฑ์

3 ผู้รับการประเมิน  ระดับจังหวัด งานแผนงาน งานระบาด งานควบคุมโรค  ระดับอำเภอ กรรมการควบคุม โรคอำเภอ ผู้ดูแลระบบการเฝ้า ระวังฯ ผู้ดูแลจัดทำ แผนงานโครงการ  ระดับตำบล รพ. สต. อปท.  ระดับชุมชน อสม

4 ผู้ประเมิน มี ๒ ระดับ  การประเมินยืนยัน ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  การประเมินรับรองผล (Accredit) ทีมประเมินสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

5 บทบาทของผู้ประเมิน ระดับจังหวัด ทีมงานสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด  รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง ของอำเภอ วิเคราะห์ภาพรวมของ คุณลักษณะ ๕ ด้าน  พัฒนาอำเภอที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  แจ้งผลการประเมินอำเภอที่ผ่าน เกณฑ์ให้สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑๒ สงขลา

6 บทบาทของผู้ประสาน จังหวัด / ผู้ประเมินระดับเขต ทีมงานสำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา  รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเองของ อำเภอ  ร่วมกับทีม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด พัฒนาอำเภอ ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  ประเมินอำเภอที่ผ่านเกณฑ์เพื่อ รับรองผล (Accredit)

7 ทีมประเมินของ สคร. ๑๒ ประกอบด้วย ๓ ทีม  ทีมที่ ๑ ประเมินคุณลักษณะ ด้านที่ ๑, ๓และ๔ มิ. ย.- ก. ค. ๕๕  ทีมที่ ๒ ประเมินคุณลักษณะ ด้านที่ ๒ มิ. ย.- ก. ค. ๕๕  ทีมที่ ๓ ประเมินคุณลักษณะด้านที่ ๕ ตาม Template ตัวชี้วัดรายโรคที่ อำเภอเลือก

8 เป้าหมายการผ่านเกณฑ์  มีคะแนนการประเมินตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ด้านอย่างน้อยร้อยละ ๘๐  มีอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย ร้อยละ ๖๐ จังหวัดจำนวนอำเภอ เป้าหมายการผ่าน เกณฑ์ พัทลุง๑๑๗ ตรัง๑๐๖ สงขลา๑๖๑๐ สตูล๗๕ ปัตตานี๑๒๘ ยะลา๘๕ นราธิวาส๑๓๘ รวมทั้งสิ้น๗๗๔๙

9 เป้าหมายการรับรองผล (Accredit)  ร้อยละ 25 ของอำเภอในเขต รับผิดชอบ จังหวัดจำนวนอำเภอ เป้าหมายการ รับรองผล ( อำเภอ ) พัทลุง๑๑๓ ตรัง๑๐๓ สงขลา๑๖๔ สตูล๗๒ ปัตตานี๑๒๓ ยะลา๘๒ นราธิวาส๑๓๔ รวมทั้งสิ้น๗๗๒๑

10 อำเภ อ ประเมินตนเอง (self assessment) Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th www.kmddc.go.th จังหวั ด สค ร. กรม ควบคุม โรค ประเมิน รับรอง ประเมิน ยืนยัน ไม่ผ่าน เกณฑ์ ( คะแนน < 80%) ผ่านเกณฑ์ ( คะแนน ≥ 80%) พัฒ นา ผังการ ประเมิน รับรอง มี. ค. ๕๕ ๑๕ พ. ค. ๕๕ มิ. ย.- ก. ค. ๕๕ แจ้งผล ประเมิน ๑ ส. ค. ๕๕

11 เครื่องมือการประเมิน  แบบประเมินตนเองอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็ง ปี ๒๕๕๕

12 การประเมินระดับ จังหวัด ตัวชี้วัด๗๒ ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบและกลไกการ บริหารจัดการให้เกิดการพัฒนา “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ” ตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน ดังนี้  นำข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพมา ประเมินสถานการณ์ รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น มา กำหนดเป้าหมาย วางแผนและปฏิบัติการร่วมกันใน การพัฒนาให้เกิด “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน ” ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด และ / หรือ หน่วยงานภายนอก / องค์กรอื่น  จังหวัดมีกลไกการสนับสนุนให้อำเภอผ่านเกณฑ์ คุณลักษณะอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

13 การประเมินระดับ จังหวัด ( ต่อ ) ๓. จังหวัดมีระบบการติดตาม ความก้าวหน้า และผลสำเร็จ พร้อม สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา / อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาให้เกิด " อำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน " ๔. จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังโรค สอบสวน และการปัองกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ ๕. อำเภอผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนตาม เป้าหมาย

14 วิธีดำเนินการ จังหวัดทำ Self Assessment ตาม องค์ประกอบของจังหวัดที่มีระบบ และกลไกการบริหารจัดการให้เกิด การพัฒนา “ อำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ”Self Assessment เข้าเว็บไซด์ http://healthdata.moph.go.th /kpi/ http://healthdata.moph.go.th /kpi/ เป้าหมายการผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ำ กว่า 4.60 คะแนน

15


ดาวน์โหลด ppt จิรวัฒน์ ศานติสุข กลุ่มแผนงานและประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google