งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและแนวทางในการ พัฒนา ทีม SRRT ต่อการควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข นายแพทย์ศรายุธ อุตต มางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและแนวทางในการ พัฒนา ทีม SRRT ต่อการควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข นายแพทย์ศรายุธ อุตต มางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและแนวทางในการ พัฒนา ทีม SRRT ต่อการควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข นายแพทย์ศรายุธ อุตต มางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่ เกิดขึ้น อาทิเช่น ไข้หวัดนก การติดเชื้อ Strep. suis Pandemic ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ ไข้เลือดออกระบาด อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เครื่องบินตก อุบัติเหตุบนถนน ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว สึนามิ ไฟป่า มลภาวะ การก่อการร้าย จลาจล ความไม่สงบ สงคราม

3 ทีม SRRT (Surveillance and Rapid Response Team) ต้องรู้ไว ปฏิบัติการเร็ว และให้ข้อเสนอแนะได้ว่า ต้องทำอะไรต่อ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีม SRRT 1. การพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมสนับสนุน 2. การพัฒนาบุคลากร ทั้งการฝึกอบรมและ การพัฒนาระหว่างงาน (On the job traininig) 3. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้นต้น 4. การพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT

5 SRRT Roadmap 2554-59 : One province – One district professional SRRT 2552-53 : One district – One successful operation 2550-51 : One province – One successful operation 2549 : One SRRT – One operation 2548 : One district – One SRRT Professional SRRT หมายถึง ทีมที่ผ่านมาตรฐานระดับดีเยี่ยม

6 Responsibility of SRRT District routine & common outbreak (small scale) Province routine & common outbreak (large scale & more severe) Region uncommon outbreak Country uncommon outbreak (import)

7 ทีม SRRT ในความคาดหวัง ทีมงานสาธารณสุขที่ มีความพร้อมทางด้านโครงสร้าง บุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ ยานพาหนะ ผ่านการฝึกอบรมและเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริงตามมาตรฐาน มีขีดความสามารถสูง เป็นกำลังหลัก ในการควบคุมปัญหาโรคระบาดและ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมทาง ห้องปฏิบัติการ และเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง

8 ทีม SRRT ในความ คาดหวัง มีหน่วยเฝ้าระวังสอบสวนฯในทุก ระดับของหน่วยงานสาธารณสุข – โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาล ทั่วไป – สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ – หน่วยงานสาธารณสุขของส่วน ราชการอื่น และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( อบจ., เทศบาล ) มีบุคลากรทำงานเฝ้าระวังเต็มเวลา อย่างน้อย –2 คนที่หน่วยระดับตำบล / อำเภอ ( หรือ เทียบเท่า ) –3 คนที่หน่วยระดับจังหวัด ( หรือ เทียบเท่า )

9 ทีม SRRT ในความ คาดหวัง ทีม SRRT ระดับอำเภอ / ตำบล สามารถเฝ้าระวัง สอบสวนและ ควบคุมโรคภัยที่พบบ่อยในพื้นที่ ได้เอง ได้รับการสนับสนุนการตรวจ เร่งด่วนทางห้องปฎิบัติการ มีการทำงานประสานเป็นเครือข่าย กับหน่วยงานทั้งด้านสาธารณสุข และอื่น ๆในพื้นที่

10 ความคาดหวังในปีนี้ แต่ละจังหวัด มีทีม SRRT ระดับ อำเภอที่ผ่านมาตรฐานในระดับดี เยี่ยมได้สำเร็จอย่างน้อยหนึ่งแห่ง (One Province - One district professional SRRT)

11 ติดอาวุธ SRRT ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและแนวทางในการ พัฒนา ทีม SRRT ต่อการควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข นายแพทย์ศรายุธ อุตต มางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google