งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554

2 กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร (ผู้อำนวยการขึ้นไป) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)
บริการที่ดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery/Expertise) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง (Relationship) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

4 สภาวะผู้นำ (Leadership)
วิสัยทัศน์ (Visioning) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) การควบคุมตนเอง (Self Control) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

5 ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ กำหนดอย่างน้อย 3 สมรรถนะ ตามตำแหน่งในสายงาน การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การสืบเสาะหาข้อมูล (Caring Other) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน (Holding People Accountable) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Information Seeking) ฯลฯ

6 กำหนดให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกคน ดำเนินการประเมิน 6 สมรรถนะหลัก (และ 6 สมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหาร) กำหนดให้บุคลากรของกรมควบคุมโรค ประเมินสมรรถนะเฉพาะฯ ในปีงบประมาณ จำนวน 3 สมรรถนะ ตามที่กำหนดในสาย งานต่าง ๆ ดังนี้

7 ประเมิน 6 สมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะทางการบริหาร
และ 3 สมรรถนะเฉพาะฯ ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

8 การคิดวิเคราะห์ การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น การสืบเสาะหาข้อมูล

9 การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์รวม การตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน

10 การคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตาม กระบวนงาน ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

11 ความเข้าในองค์กรและระบบราชการ
การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ

12 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค
ตำแหน่งประเภทบริหาร สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค ระดับต้น อธิบดี/รองฯ L5 ระดับสูง ปลัดกระทรวง

13 ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค
ระดับต้น ผอ. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ L3 ระดับสูง L4

14 ตำแหน่งประเภทวิชาการ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค
ระดับปฏิบัติการ L1 ระดับชำนาญการ L2 ระดับชำนาญการพิเศษ L3 ระดับเชี่ยวชาญ L4 ระดับทรงคุณวุฒิ L5

15 สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค
ตำแหน่งประเภททั่วไป สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการกรมควบคุมโรค ระดับปฏิบัติงาน L1 ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส L2 ระดับทักษะพิเศษ

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google