งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554. กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุก หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมิน สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทางการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554. กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุก หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมิน สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทางการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554

2 กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุก หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมิน สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทางการบริหาร ( ผู้อำนวยการขึ้นไป )  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ ปฏิบัติ

3 1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 2) บริการที่ดี (Service Mind) 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน อาชีพ (Mastery/Expertise) 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 5) การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็น น้อง (Relationship) 6) การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

4 1. สภาวะผู้นำ (Leadership) 2. วิสัยทัศน์ (Visioning) 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 4. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others)

5 ประกอบด้วย 16 สมรรถนะ กำหนดอย่างน้อย 3 สมรรถนะ ตาม ตำแหน่งในสายงาน  การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  การสืบเสาะหาข้อมูล (Caring Other)  การตรวจสอบความถูกต้องของ กระบวนงาน (Holding People Accountable)  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Information Seeking)  ฯลฯ

6 1. กำหนดให้บุคลากรของกรม ควบคุมโรคทุกคน ดำเนินการ ประเมิน 6 สมรรถนะหลัก ( และ 6 สมรรถนะทางการบริหาร สำหรับผู้บริหาร ) 2. กำหนดให้บุคลากรของกรม ควบคุมโรค ประเมินสมรรถนะ เฉพาะฯ ในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 3 สมรรถนะ ตามที่ กำหนดในสายงานต่าง ๆ ดังนี้

7 ประเมิน 6 สมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะทางการบริหาร และ 3 สมรรถนะเฉพาะฯ ประกอบด้วย 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ 3. ความเข้าใจองค์กรและระบบ ราชการ

8 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การใส่ใจและพัฒนา ผู้อื่น 3. การสืบเสาะหา ข้อมูล

9 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การมองภาพองค์ รวม 3. การตรวจสอบความ ถูกต้องตาม กระบวนงาน

10 1. การคิดวิเคราะห์ 2. การตรวจสอบความ ถูกต้องตาม กระบวนงาน 3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

11 1. ความเข้าในองค์กรและระบบ ราชการ 2. การตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน 3. ความผูกพันที่มีต่อส่วน ราชการ

12 ตำแหน่งประเภท บริหาร สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการกรมควบคุม โรค ระดับต้น อธิบดี / รองฯ L5 ระดับสูง ปลัดกระทรวง L5

13 ตำแหน่งประเภท อำนวยการ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการกรมควบคุม โรค ระดับต้น ผอ. สำนักโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ L3 ระดับสูง L4

14 ตำแหน่งประเภทวิชาการสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการกรมควบคุมโรค ระดับปฏิบัติการ L1 ระดับชำนาญการ L2 ระดับชำนาญการ พิเศษ L3 ระดับเชี่ยวชาญ L4 ระดับทรงคุณวุฒิ L5

15 ตำแหน่งประเภททั่วไปสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ ข้าราชการกรมควบคุมโรค ระดับปฏิบัติงาน L1 ระดับชำนาญงาน L1 ระดับอาวุโส L2 ระดับทักษะพิเศษ L2

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรค 8 มีนาคม 2554. กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุก หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการประเมิน สมรรถนะของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย  สมรรถนะหลัก  สมรรถนะทางการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google